Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διασυνοριακή Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών

Διασυνοριακή Παροχή Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών

Περιγραφή

Για την προσωρινή και περιστασιακή προσφορά διασυνοριακών κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η ειδοποίηση του Συμβούλιου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «Κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Παράλληλα «Κτηματική Συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή και περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ακινήτου μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών·


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να ειδοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και να προσφέρει προσωρινά διασυνοριακές κτηματομεσιτικές υπηρεσίες οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ικανοποιησεί το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ότι:

  • είναι πολίτης κράτους μέλους ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, έχει συσταθεί δυνάμει νομοθεσίας κράτους μέλους˙
  • είναι νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρτία και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, δεν διαθέτει τόπο εργασίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας˙
  • διεξάγει νόμιμα κτηματομεσιτικές δραστηριότητες στο κράτος μέλος εγκατάστασης του ή σε περίπτωση που το επάγγελμα του κτηματομεσίτη δεν είναι ρυθμισμένο στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, έχει διεξαγάγει κτηματομεσιτικές δραστηριότητες σε πλήρη απασχόληση στο κράτος μέλος εγκατάστασης του, τουλάχιστον για δυο χρόνια κατά το διάστημα των δέκα προηγούμενων ετών.


Show details for Διαδικασία ΓνωστοποίησηςΔιαδικασία Γνωστοποίησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν κτηματομεσιτικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούνται να συμμορφώνονται τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
  • να γνωστοποιούν στον επίδοξο αγοραστή περιουσίας όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τη φυσική κατάσταση της περιουσίας, τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σ΄αυτήν, περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε περιορισμών δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής ή διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής απόφασης˙
  • να διατηρούν ασφαλιστική κάλυψη ύψους €200.000 στην Κυπριακή Δημοκρατία ή ισόποση ασφαλιστική κάλυψη σε ασφαλιστική εταιρεία που διεξάγει νόμιμα εργασίες σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτει την ευθύνη κτηματομεσίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση παραβίασης της νομικής ευθύνης του κτηματομεσίτη να πληροφορήσει πλήρως τον αγοραστή όπως αναφέρεται πιο πάνω.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Συνδέσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Tηλ. : +357 22 889759
Φαξ. : +357 22 667593
Ηλ. Ταχ.: yianna@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:https://www.facebook.com/SKEKCyprus/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Νομοθεσία Κτηματομεσιτών
Εγγεγραμμένα Μέλη - Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Οριζόντιες Διαδικασίες Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπου Δήλωσης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝομοθεσία Κτηματομεσιτών 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγία 2005 36 ΕΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου