Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Εμπορία ή Πώληση Βιομηχανοποιημένου Καπνού

Εμπορία ή Πώληση Βιομηχανοποιημένου Καπνού
Περιγραφή

Για την εμπορία ή πώληση Βιομηχανοποιημένου Καπνού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εμπορίας ή πώλησης Βιομηχανοποιημένου Καπνού από το Δημοτικό Συμβούλιο , εντός των ορίων του οποίου θα διεξάγεται η δραστηριότητα αυτή, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός των ορίων της οποίας θα διεξάγεται η δραστηριότητα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τις νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για χορήγηση άδεια εμπορίας ή πώλησης Βιομηχανοποιημένου Καπνού μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα με την τοποθεσία του υποστατικού. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Στην περίπτωση των Επαρχιακών Διοικήσεων, δεν υπάρχει έντυπο αίτησης και απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτητή. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών παρατίθενται στα σχετικά έγγραφα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Με την έγκριση ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας € 51,25 και τέλος χαρτοσήμου € 0,85 στο τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο / Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα με την περίπτωση. Η μέθοδος της πληρωμής εξαρτάται από το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο / Επαρχιακή Διοίκηση.

Η άδεια για την εμπορία ή πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού ισχύει μέχρι τις 12 του πρώτου Μαρτίου μετά την έκδοση της άδειας. Η ανανέωσης της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εμπορεύονται ή πωλούν βιομηχανοποιημένο καπνό υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004 (άρθρο 92) και των σχετικών Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα Δημοτικά Συμβούλια ή ο Έπαρχος.

Επιπλέον, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος L.75 (Ι) / 2002.

Εξουσιοδοτημένα όργανα του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Επαρχιακού Γραφείου μπορεί να επιθεωρούν τα υποστατικά για τις οποίες έχει δοθεί άδεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν τεθεί .


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Επαρχιακές Διοικήσεις
Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Επαρχιακών Διοικήσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας ή Πώλησης Bιομηχανοποιημένου Καπνού εντός Δημοτικών Ορίων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου