Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Μεταφορά Ζώων

Μεταφορά Ζώων
Περιγραφή

Για τη μεταφορά ζώων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση εξουσιοδότησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν εξουσιοδότηση σε μεταφορείς νοουμένου ότι:

 • οι αιτητές είναι εγκαταστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ/Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή στην περίπτωση που είναι εγκαταστημένοι σε τρίτη χώρα, αντιπροσωπεύονται στο κράτος μέλος όπου αποτείνονται για εξουσιοδότηση˙
 • οι αιτητές έχουν αποδείξει ότι έχουν στη διάθεσή τους επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό και λειτουργικές διαδικασίες στην διάθεση τους ώστε να τους καθιστά ικανούς να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία˙
 • οι αιτητές ή οι αντιπρόσωποί τους δεν έχουν μητρώο/ιστορικό σοβαρών παραβάσεων της Κοινοτικής ή της εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των ζώων κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο αιτητής ικανοποιεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν περαιτέρω παραβάσεις˙
 • όλοι οι οδηγοί και συνοδοί διαθέτουν ισχύοντα πιστοποιητικά ικανότητας˙
 • υπάρχουν έγκυρα πιστοποιητικά διαθέσιμα για όλα τα μέσα οδικής μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για μακρινά ταξίδια.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση (αίτηση τύπου 1 και αίτηση τύπου 2) για άδεια μεταφοράς ζώων, υπό τη μορφή επιστολής απευθυνόμενης στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου (τύπου 1 και τύπου 2) είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moa.gov.cy/moa/vs

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • πιστοποιημένο αντίγραφο που αποδεικνύει την εγκατάσταση του αιτητή στην Κυπριακή Δημοκρατία˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του ποινικού μητρώου των αιτητών ή των αντιπροσώπων τους˙
 • πιστοποιημένα αντίγραφα ισχυόντων/έγκυρων πιστοποιητικών ικανότητας για όλους τους οδηγούς και τους συνοδούς˙
 • πιστοποιημένα αντίγραφα έγκυρων πιστοποιητικών έγκρισης για όλα τα μέσα οδικών μεταφορών που χρησιμοποιούνται σε μακρινά ταξίδια˙
 • πρωτότυπο έγγραφο που δίδει λεπτομέρειες των διαδικασιών που επιτρέπουν στους μεταφορείς να παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις των οχημάτων υπό την ευθύνη τους και να επικοινωνούν με τους οδηγούς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών˙
 • αντίγραφο των σχεδίων δράσεις έκτακτης ανάγκης.

Πιστοποιητικά έγκρισης για τα μέσα οδικών μεταφορών που χρησιμοποιούνται σε μακρινά ταξίδια εκδίδονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από την υποβολή αίτησης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που ακολουθείται από επιτόπια επιθεώρηση των μεταφορικών μέσων η οποία διεξάγεται από τον υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η εξουσιοδότηση έχει μέγιστη περίοδο ισχύος τα πέντε χρόνια.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι αδειούχοι μεταφορείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1-2005 για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά τους και τις σχετικές δραστηριότητες και τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 1
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 2

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση - Ανανέωση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 2.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 22/11/2019 09:03:27 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου