Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Μεταφορά Ζώων

Μεταφορά Ζώων
Περιγραφή

Όλα τα πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές ζώων οι οποίες σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα, σε αποστάσεις πέραν των 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Οι μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν ζώα εντός Κύπρου σε αποστάσεις πέραν των 65 km από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού και η διάρκεια του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες, πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1, ενώ οι μεταφορείς οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών) πρέπει να έχουν άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 2.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια μεταφορέα ζώων εφόσον:

· Είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, εκπροσωπείται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

· Διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, μεταφορικά μέσα και λειτουργικές διαδικασίες για τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό πρέπει:

(α) Tα οδικά μέσα (οχήματα) μεταφοράς ζώων να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό έγκρισης εάν χρησιμοποιούνται για ταξίδια μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών), είτε βεβαίωση καταλληλότητας εάν χρησιμοποιούνται για ταξίδια μικρής διάρκειας (κάτω των 8 ωρών). Το πιστοποιητικό έγκρισης εκδίδεται είτε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται μόνο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(β) Οι οδηγοί και οι συνοδοί σε οδικά οχήματα μεταφοράς ζώων, εάν πραγματοποιούν ταξίδια σε αποστάσεις πέραν των 65 χιλιομέτρων από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, να έχουν σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Το πιστοποιητικό εκδίδεται είτε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης και την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.

· Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου ο αιτητής ικανοποιεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ότι έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθούν περαιτέρω παραβάσεις.

· Κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης για άδεια μεταφορέα δεν εκκρεμεί η εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας μεταφορέα από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1 (έντυπο ΕΖΜ01) και τύπου 2 (έντυπο ΕΖΜ02), μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς της Αρμόδιας Αρχής:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moa.gov.cy/moa/vs


Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

Στην περίπτωση αίτησης για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1:

Η αίτηση δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε έγγραφα, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία.

(β) Μεταφορικό μέσο που περιλαμβάνεται στην αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου.

(γ) Πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως οδηγός ή συνοδός για τη μεταφορά ζώων κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού ζώων από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

Στην περίπτωση αίτησης για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 2:

Η αίτηση συνοδεύεται από γενικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεταφορές ζώων μεγάλης διάρκειας (έντυπο ΕΖΜ08).

Πέραν τούτου, η αίτηση δεν συνοδεύεται από άλλα έγγραφα, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να εκπροσωπήσει την εταιρεία.

(β) Μεταφορικό μέσο που περιλαμβάνεται στην αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου.

(γ) Πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως οδηγός ή συνοδός για τη μεταφορά ζώων κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού ζώων από την αρμόδια αρχή άλλου Κράτους Μέλους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα που αναγράφονται στην αίτηση δεν διαθέτουν ισχύουσα βεβαίωση καταλληλότητας ή πιστοποιητικό έγκρισης ή / και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην αίτηση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντα οδηγού ή συνοδού δεν διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, η αίτηση δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια μεταφορέα ζώων ισχύει για πέντε χρόνια κατά ανώτατο όριο και αντίγραφο της πρέπει να μεταφέρεται εντός του μεταφορικού μέσου όταν πραγματοποιείται μεταφορά ζώων.

Μεταφορείς που διανύουν αποστάσεις έως και 65 χιλιόμετρα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού, εξαιρούνται από την απαίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων, όμως οφείλουν να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς σχετική υπεύθυνη δήλωση για πρόσωπα που μεταφέρουν ζώα για απόσταση έως και 65 χιλιόμετρα από τον τόπο αναχώρησης μέχρι τον τόπο προορισμού (έντυπο ΕΖΜ05).
Για τις περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδεται κάποια άδεια ή πιστοποιητικό.

Για σκοπούς έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης πιστοποιητικού έγκρισης ή βεβαίωσης καταλληλότητας οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων, υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς, αίτηση για πιστοποιητικό έγκρισης / βεβαίωση καταλληλότητας οδικού μεταφορικού μέσου για μεταφορές ζώων (έντυπο ΕΖΜ04).

Για σκοπούς έκδοσης ή τροποποίησης πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων, υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς, αίτηση για πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού / συνοδού οδικού οχήματος μεταφοράς ζώων (έντυπο ΕΖΜ13).


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι αδειούχοι μεταφορείς ζώων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την Προστασία των Ζώων κατά τη Μεταφορά και Συναφείς Δραστηριότητες, καθώς και με τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Όποτε μετά από την έκδοση της άδειας οποιαδήποτε στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μεταβληθούν, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες ή εν γνώσει του αιτητή τύχουν απόκρυψης ουσιώδη γεγονότα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν σε απόρριψη αίτησης, ακύρωση εκδοθείσας άδειας, διαγραφή από το σχετικό μητρώο και λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ01 - Αίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 1 (Έκδοση 2η).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ02 - Αίτηση για άδεια μεταφορέα ζώων τύπου 2 (Έκδοση 2η).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ04 - Αίτηση για έγκριση-καταλληλότητα οδικού μεταφορικού μέσου (Έκδοση 1η).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ05 - Υπεύθυνη δήλωση για μεταφορείς ζώων ≤ 65 km (Έκδοση 2η).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ08 - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεταφορά ζώων (Γενικό) (Έκδοση 2η).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΜ13 - Αίτηση για πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού-συνοδού (Έκδοση 1η).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου