Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης με λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών) καυσίμων

Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης με λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών) καυσίμων
Περιγραφή

Για να έχει την δυνατότητα φυσικό πρόσωπο να διενεργεί επιθεωρήσεις σε συστήματα κλιματισμού και επιθεωρήσεις σε συστήματα θέρμανσης με λέβητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικών πιστοποιητικών εγγραφής σε μητρώα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού περιλαμβάνει:

 • Τα συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12kW, καθώς και τα συστήματα κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστικής ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50kW.

Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα περιλαμβάνει:
 • Τα συστήματα θέρμανσης με λέβητες (αερίων, υγρών ή στερεών καύσιμων) ονομαστικής ισχύς εξόδου για θέρμανση χώρων πέραν των 20 kW.

Λέβητας (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων) σημαίνει το κοινό σύστημα λέβητα και μονάδας καυστήρα που είναι σχεδιασμένος να μεταδίδει σε υγρά θερμότητα που παράγεται από την καύση.

Σύστημα κλιματισμού σημαίνει συνδυασμό των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης με λέβητα αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

(Α) Κριτήρια για Επιθεωρητή Συστημάτων Κλιματισμού:
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την πιστοποίηση ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού ισχύουν μόνο για φυσικά πρόσωπα τα οποία:
  • είναι εγγεγραμμένα μέλη στο ‘Μητρώο Μελών’ του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙
  • κατέχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για την κατηγορία Ι, διαχείριση των φθοριούχων αερίων που εκδίδεται από φορέα πιστοποίηση (το Τμήμα Περιβάλλοντος), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ∙
  • έχουν τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων κλιματισμού κτιρίων∙
  • έχουν παρακολουθήσει ημερίδα σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει:
  • Να κατέχει άδεια ή πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού σε ισχύ το οποίο του έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γίνει Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση κλιματιστικών, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.62/2017 (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017.

(Β) Κριτήρια για Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα:
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την πιστοποίηση ως Επιθεωρητή Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων) ισχύουν μόνο για φυσικά πρόσωπα τα οποία:
  • είναι εγγεγραμμένα μέλη στο ‘Μητρώο Μελών’ του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙
  • κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από οργανισμός αξιολόγησης (το Πανεπιστήμιο Frederick ή το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών)∙
  • έχουν τρία (3) χρόνια επαγγελματική πείρα σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων.
 • Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει:
  • Να κατέχει άδεια ή πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης σε ισχύ το οποίο του έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο θέλει να γίνει Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την επιθεώρηση λεβήτων, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο Κανονιστικό Διάταγμα Αρ. Κ.Δ.Π.63/2017 στο Παράρτημα ΙΙΙ (Ι) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5000 ημ. 24/2/2017 (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού ή συστημάτων θέρμανσης με λέβητα μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
1421 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 409411, +357 22409390
Τηλεομοιότυπο: +357 22304759
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy/

Πρόσωπα επικοινωνίας:

Όνομα: κ.Γιάλλουρος Κρίστης
Τηλ.: +357 22 409411
Ηλ. Ταχ.: cyiallouros@mcit.gov.cy


Όνομα: κ. Χριστόδουλος Ελληνόπουλος
Τηλ.: +357 22 409390
Ηλ. Ταχ.: ccellinopoulos@mcit. gov.cy

 • Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού για την κατηγορία Ι για διαχείριση των φθοριούχων αερίων από το Τμήμα Περιβάλλοντος (φορέας πιστοποίησης)∙
  • πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στα οποία τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα,, ευθύνες, χρονικές περίοδοι) σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων κλιματισμού κτιρίων∙
  • πιστοποιητικό συμμετοχής σεμιναρίου σε θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας που διοργανώνει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.
 • Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Κλιματισμού να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού σε ισχύ που τους έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού.

 • Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή στο Αρχείο Μηχανικών Παρέχοντων Υπηρεσίες σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙
  • αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται από τους οργανισμούς αξιολόγησης (Πανεπιστήμιο Frederick και Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών)∙
  • πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στα οποία τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα, ευθύνες, χρονικές περίοδοι) σε μελέτες, εργοληψία, συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.
 • Σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξασκεί το επάγγελμα νόμιμα στο κράτος μέλος το οποίο είναι εγκατεστημένος και επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Κύπρο τότε πρέπει το έντυπο αίτησης για εγγραφή ως Επιθεωρητής Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο πιστοποιητικού επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης σε ισχύ που τους έχει παραχωρηθεί από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος∙
  • απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής €145 πλέον ΦΠΑ για την εγγραφή τους στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.
Ο αιτητής πληροφορείται αναφορικά με την απόφαση σχετικά με την εξουσιοδότηση εντός μερικών ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης οφείλει να:
 • διενεργεί τη σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙
 • συντάσσει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και την έκθεση επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε και συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση του επιθεωρούμενου συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έντυπα όπως καθορίζονται σε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 και το οποίο ρυθμίζει την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητες και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού∙
 • παραδίδει την έκθεση επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης και συστήματος κλιματισμού στον ιδιοκτήτη του συστήματος∙
 • ενημερώνει την αρμόδια αρχή, τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν, σχετικά με τον τόπο και χρόνο κάθε επιθεώρησης που πρόκειται να διενεργήσει∙
 • κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, εφόσον του ζητηθεί, τις εκθέσεις επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού που έχει συντάξει, καθώς, επίσης, και πλήρη κατάλογο των επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει∙
 • τηρεί τις διατάξεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙
 • συμμορφώνεται με οποιοδήποτε διάταγμα εκδίδει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η αρμόδια αρχή δύναται, να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, και την εγγραφή επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού στο μητρώο επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού όταν ο επιθεωρητής:
 • αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των παρόντων Κανονισμών∙
 • συστηματικά δεν διεκπεραιώνει τη σχετική εργασία και τη σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού∙ ή έκθεσης επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης με λέβητα∙
 • διαπράττει αδίκημα ή παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου του 2006 ή/και των προνοιών των παρόντων Κανονισμών.

Η συχνότητα επιθεώρησης συστημάτων κλιματισμού και η διαδικασία επιθεώρησης καθορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π.413/2009.

Η συχνότητα επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα και η διαδικασία επιθεώρησης καθορίζονται στα Διατάγματα Κ.Δ.Π.148/2013 και Κ.Δ.Π.149/2013.

Όλα τα σχετικά έγγραφα, Νομοθεσίες που αφορούν τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητα ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12KW αναρτώνται στα ‘Σχετικά Έγγραφα’.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Για πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
Τηλ: +357 22344647 ,+357 22665102
Τηλεομοιότυπο: +357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.oeb.org.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
Κίμωνος12, Διαμ.102 ,2001 Ακρόπολη, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20927, 1665 Λευκωσία
Τηλ :+357 22 344647
Ιστοσελίδα στο Facebook


Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Καλλιπόλεως,
Λευκωσία 2100
Κύπρος
Τηλ.:+357 22806000, +357 22806193
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/

Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κύπρου.
κ.Ανδρέου Τζιακούρης,
Τηλ:+357 22800659

Κορωνίδα, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης ΛΤΔ
κα Μαρία Δημητρίου,
Τηλ:+357 99724286, +357 99724287

Για Πιστοποίηση Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης με λέβητα

Πανεπιστήμιο FREDERICK
Γιάννη Φρειδερίκου 7,
Παλλουριώτισσα, 1036,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 394394
Τηλεμοιότυπο: +357 22 438234
Ηλ. Ταχ.: info@frederick.ac.cy
Ιστοσελίδα: htttp://www.frederick.ac.cy

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Οδός Λεύκωνος 10-12,
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22667716 , +357 22667726
Τηλεμοιότυπο: +357 22667736
Ηλ. Ταχ.: info@cea.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cea.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Μητρώο Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού και Θέρμανσης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ1) Eντυπο Αίτησης για Εγγραφή Επιθ. Συστ. Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ2) Έντυπο Ανάθεσης Εργασίας Επιθ. Συστ. Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ3) Ανακοίνωση_Οργανισμοί Αξιολόγησης Επιθ. Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ4) Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ5) Κ.Δ.Π. 413_2009 Διάταγμα ''Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού''.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Κ6) Κ.Δ.Π. 62_2017 Κανονισμοί Επιθ. Συστ. Κλιματισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ1) Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Επιθ. Συστ. Θέρμανσης με Λέβητες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ2) Έντυπο (Σύμβαση) Ανάθεσης Εργασίας Επιθ. Συστ. Θέρμανσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ3) Ανακοίνωση_Οργανισμοί Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Επιθεωρητών Συστ. Θέρμανσης .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ4) Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ5) Κ.Δ.Π. 148_2013 Διάταγμα ''Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες''.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat(Θ6) Κ.Δ.Π. 63_2017 Κανονισμοί Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου