Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος

Άσκηση του Δικηγορικού Επαγγέλματος
Περιγραφή

Για να ασκήσει ένας δικηγόρος το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο, απαιτείται η εξασφάλιση εγγραφής στο Μητρώο Δικηγόρων και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Κύπρο, όπως ορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμους, σημαίνει:

 • τηv εμφάνιση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου για διεξαγωγή διαδικασίας εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ∙
 • τηv παρασκευή ή μελέτη οποιουδήποτε δικογράφου εκ μέρους του πελάτη που θα χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διαδικασία ∙
 • την ενέργεια εγγραφής εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής για τους προαναφερόμενους σκοπούς∙
 • τη σύνταξη, αναθεώρηση, τροποποίηση οποιουδήποτε ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού εταιρείας κάθε μορφής και οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με τη σύσταση, εγγραφή, αναδιοργάνωση ή διάλυση οποιασδήποτε εταιρείας ∙
 • τη νηολόγηση πλοίων και τη σύνταξη κάθε εγγράφου πoυ αναφέρεται σε οποιοδήποτε δικαίωμα επί πλοίου ∙
 • τη γνωμάτευση σε νομικό θέμα έναντι αμοιβής ∙
 • τη σύνταξη ή μελέτη οποιουδήποτε εγγράφου πoυ καταχωρίζεται στo Δικαστήριο για σκoπoύς διαχείρισης περιουσίας αποβιώσαντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει πιστοποιητικό, από το Νομικό Συμβούλιο, που βεβαιώνει ότι δικαιούται να εγγραφεί ως δικηγόρος αν το Νομικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι:

 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του ∙
 • είναι καλού χαρακτήρα και δεν είναι ακατάλληλο πρόσωπο για να γίνει αποδεκτό ως δικηγόρος λόγω οποιασδήποτε συμπεριφοράς που θα δικαιολογούσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα εναντίον του ∙
 • είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μόνιμη κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ∙
 • κατέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσόντα: (i) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Νομικής που αποκτήθηκε με άλλο τρόπο ή δι 'αλληλογραφίας από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Τουρκίας ή (ii) είναι δικηγόρος (barrister-at law) της Αγγλίας ή της Βόρειας Ιρλανδίας ή δικηγόρος (advocate) της Σκωτίας ή (iii) είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δι 'αλληλογραφίας από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας ή της Ιρλανδικής Δημοκρατίας ή (iv) είναι κάτοχος τέτοιου πτυχίου ή διπλώματος Νομικής που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ή δι 'αλληλογραφίας από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα που μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίζει το Νομικό Συμβούλιο ∙
 • έχει συμπληρώσει περίοδο άσκησης όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών σε γραφείο δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε έτη ή στο το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ∙
 • έχει επιτύχει σε εξέταση που να ικανοποιεί το Νομικό Συμβούλιο. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Νομικό Συμβούλιο πάνω σε ορισμένα θέματα όπως: Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Δίκαιο της Απόδειξης, Αδικοπραξίες, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική και Ποινική Δικονομία, Νόμοι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Νόμοι περί Διαθηκών και Διαδοχής, Εταιρικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Νόμοι περί Δικαστηρίων.


Hide details for Διαδικασία ΕγγραφήςΔιαδικασία Εγγραφής

Ο δικηγόρος ο οποίος έχει λάβει επιστολή έγκρισης από το Νομικό Συμβούλιο υποβάλλει για σκοπούς εγγραφής στο "Μητρώο των Δικηγόρων" την εν λόγω επιστολή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 865741
Ηλ.ταχ:. chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.supremecourt.gov.cy

H επιστολή-έγκριση πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή του τέλους των € 51,26.

Ακολούθως της εγγραφής στο Μητρώο Δικηγόρων που τηρεί ο Αρχιπρωτοκολλητής, o Αρχιπρωτοκολλητής εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής με τη σφραγίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος στην συνέχεια τηρεί το “Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν την δικηγορία” ο οποίος εκδίδει την ετήσια άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Η ετήσια άδεια λήγει την τριακοστή πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης και πρέπει να καταβληθεί τέλος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το ύψος του οποίου καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Κάθε δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα για περίοδο μέχρι δέκα έτη πρέπει να καταβάλλει τέλος €68 για την έκδοση της ετήσιας άδειας και τέλος €171, αν η άσκηση του επαγγέλματος υπερβαίνει τα 10 χρόνια.

Σημειώνεται ότι δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά το χρόνο της έκδοσης της ετήσιας άδειάς του, πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου τη Δήλωση / Διακήρυξη με σχετική επιβεβαίωση από τον τοπικό του δικηγορικό σύλλογο που να αναφέρει ότι το κύριο επάγγελμα του είναι η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να το ασκήσει. Πριν από την έκδοση της εν λόγω επιβεβαίωσης, ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος βεβαιώνεται μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος ως συνεισφέρων δικηγόρος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο δικηγόρος ο οποίος αιτείται άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος θα πρέπει να προσκομίσει και επαγγελματική ασφάλιση όπως ορίζεται με βάσει κανονισμού του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Επίσης, προϋπόθεση για έκδοση ετήσιας άδειας είναι η εγγραφή στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.

Η αίτηση για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας του Δικηγόρου στο Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, πρέπει να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Οδός Φλωρίνης 11, 1065 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 8733 00
Φαξ.: +357 22 8730 13
Ηλ. ταχ: cybar@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbarassociation.org

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εγγεγραμμένοι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Περί Δικηγόρων Νόμου και τους Περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς όπως εκάστοτε τροποποιούνται:

Πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου χωρίς να είναι εγγεγραμμένο ή χωρίς να κατέχει ισχύουσα ετήσια άδεια είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €855.

Οι πειθαρχικές διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου (Άρθρα 15 έως 17) ισχύουν για όλους τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα:

 • Κάθε δικηγόρος θεωρείται λειτουργός της δικαιοσύνης και υπόκειται σε πειθαρχικές διαδικασίες.
 • Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και πειθαρχικές αρμοδιότητες για κάθε δικηγόρο:


Αv δικηγόρoς καταδικαστεί από oπoιoδήπoτε δικαστήριο για oπoιoδήπoτε πoιvικό αδίκημα, τo οποίο, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εvέχει ηθική αισχρότητα, ή αv δικηγόρoς είναι, κατά τη γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ένοχος επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής προς τo επάγγελμα ή αν έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών, τo Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να :
 • vα διατάξει τη διαγραφή τoυ ονόματος τoυ δικηγόρoυ από τo Μητρώο τωv Δικηγόρων ∙
 • vα αναστείλει τηv άδεια άσκησης τoυ δικηγορικού επαγγέλματος τoυ δικηγόρoυ για όσο χρονικό διάστημα το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ∙
 • vα διατάξει τo δικηγόρo vα καταβάλει, υπό μορφή προστίμου ∙
 • vα προειδοποιήσει ή vα επιπλήξει τo δικηγόρo ∙
 • να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως κρίνει σκόπιμο.
Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Οδός Απέλλη 1,
1403 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 889206
Φαξ: +357 22 667498
Ηλ. Ταχ: ctsiali@papd.mof.gov.cy, ckyriakou@papd.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbarassociation.org

Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων
Οδός Φλωρίνης 11, Γρ. 202
1065 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 873300, +357 99 381781
Φαξ: +357 22 873013
Ηλ. Ταχ: maria.charalambous@apf.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.apf.com.cy/index.php/el-GR/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερι Δικηγόρων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔήλωση-Βεβαίωση Δικηγόρου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚώδικας Δεοντολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή ως Δικηγόρος.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου