Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Κέντρου Ενηλίκων

Λειτουργία Κέντρου Ενηλίκων
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Κέντρου Ενηλίκων στην Κυπριακή Δημοκρατία από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πρέπει να εγγράψουν το Κέντρο Ενηλίκων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος «Κέντρο Ενηλίκων» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία, απασχόληση, ψυχαγωγία, φαγητό και άλλες υπηρεσίες σε περισσότερα από πέντε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ χρόνων, σ' οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει Κέντρο Ενηλίκων, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το διευθύνον πρόσωπο για το Κέντρο διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα πουκαθορίζει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας∙
 • πρόκειται να απασχοληθεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα των ενοίκων∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής∙
 • κατάλληλη τοποθεσία, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός∙
 • στο Κέντρο θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ.: central.sws@sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων του διευθύνοντος προσώπου∙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων των μελών του προσωπικού∙
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού∙
 • αρχιτεκτονικό σχέδιο που δείχνει την κάτοψη και τις διαστάσεις του κτιρίου∙
 • αντίγραφο άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής άδειας∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας υποστατικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
 • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας, για κάθε μέλος του προσωπικού∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) για κάθε μέλος του προσωπικού.

(*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)


Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών του Κέντρου Ενηλίκων από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κέντρου Ενηλίκων ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα πιστοποιητικά υγείας και τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα Κέντρα Ενηλίκων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικότερα για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση.

Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι τα Κέντρα Ενηλίκων ικανοποιούν τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ο περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμος
Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠ-Φ-015v3 Αίτηση για Έκδοση Πιστοπoιητικού Καταλληλότητας Κέντρου Ενηλίκων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου