Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών σε Τομείς της Μηχανικής Επιστήμης

Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών σε Τομείς της Μηχανικής Επιστήμης
Περιγραφή

Πολίτες κρατών μελών της ΕΕ μπορούν προσωρινά και κατά καιρούς να προσφέρουν υπηρεσίες τους τομείς της Μηχανικής Επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν εγγραφούν στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το Επιμελητήριο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Ο Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου Νόμος παραχωρεί εξουσία για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε τομέα της μηχανικής επιστήμης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης).

Μπορεί να εγγραφεί στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ότι:

 • είναι εγκαταστημένο και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης σε κράτος μέλος της ΕΕ·
 • σε περίπτωση που η Μηχανική Επιστήμη δεν είναι ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο κράτος μέλος της εγκατάστασης, απαιτείται τουλάχιστον δύο χρόνων εμπειρία σε επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης εντός των τελευταίων δέκα ετών.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στη αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22877644
Φαξ: +357 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.etek.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πανεπιστημιακού τίτλου˙
 • αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης των μαθημάτων που παρακολούθησε ο αιτητής˙
 • δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου˙
 • αντίγραφο του διαβατηρίου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • αντίγραφο ποινικού μητρώου˙
 • στην περίπτωση που οι υπηρεσίες θα αφορούν συγκεκριμένο έργο, δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και το χρονικό διάστημα που θα τις παρέχει˙
 • αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στο κράτος μέλος˙
 • πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ˙
 • πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ της χώρας εγκατάστασης ότι ο αιτητής ασκεί νόμιμα το επάγγελμα της Μηχανικής Επιστήμης και κατέχει τα σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα˙
 • βεβαίωση πρακτικής άσκησης τουλάχιστον ενός έτους υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα (στην περίπτωση εγγραφής πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα της μηχανικής επιστήμης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας - Εξουσιοδότηση Εντολέα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών «η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή». Βλέπε περισσότερα εδώ.

Αξιοποιώντας την προαναφερόμενη πρόνοια, ο Νομοθέτης εισήγαγε στους περί Οδών και Οικοδομών (Τροποιητικούς) Κανονισμούς του 2000 [ΚΔΠ 148/2000] αναφορά και παραπομπή στο πιο πάνω έγγραφο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Οι Μηχανικοί που επιθυμούν να προμηθεύονται τις Εξουσιοδοτήσεις Εντολέα θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΕΤΕΚ κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στα σχετικά έγγραφα

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας: Όρια και προϋποθέσεις διαφήμισης – Απαγόρευση άγρας πελατών, άγρας εργασίας και αθέμιτης διαφήμισης

Σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς (Κανονισμός 6) επιτρέπεται στα Μέλη μια σειρά από δράσεις οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προώθησης ή / και διαφήμισης της εργασίας τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στα Μέλη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς, ανάμεσα σε άλλα να:

 • περιβάλλουν με δημοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις τους·
 • απαντούν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε τεχνικό ή άλλο έντυπο·
 • δημοσιοποιούν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις απόψεις τους πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, τεχνικό ή άλλο·
 • εκτυπώνουν και διανέμουν επαγγελματικά δελτία ή άλλα έντυπα τα οποία θα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση τους, καθώς και τα επαγγελματικά τους προσόντα και δραστηριότητες·
 • δημοσιεύουν την ίδρυση γραφείου·
 • δημοσιεύουν ανακοίνωση για εξεύρεση βοηθών ή για πρόσληψη προσωπικού·
 • δημοσιεύουν οποιαδήποτε απουσία τους στο εξωτερικό για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Επιτρέπεται επίσης:

 • η δημοσίευση και κυκλοφορία φυλλαδίων (brochures) ή επαγγελματικών προφίλ, νοουμένου ότι το μέλος μπορεί να τεκμηριώσει, αν χρειαστεί, την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτά·
 • η εγγραφή ή καταχώριση αγγελίας σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια επαγγελμάτων συναφών ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα των υπηρεσιών·
 • η παροχή πληροφοριών για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών·
 • η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας που να φέρει το όνομα του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών.

Όπως καταγράφεται στους κανονισμούς, επιτρέπεται γενικότερα η θεμιτή διαφήμιση, η δημοσιότητα και η προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσιότητα Μέλους δεν πρέπει:

 • να είναι αναληθής, παραπλανητική, ή να δίδει την εντύπωση της αυτοεξύμνησης·
 • να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλα μέλη ή Εταιρείες Μελετών σ' ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την ποσότητα επαγγελματικής εργασίας, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή άλλη μέθοδο χρέωσης·
 • να θίγει, να μειώνει, να υποτιμά, να δυσφημίζει ή να επικρίνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή Εταιρεία Μελετών
 • να περιέχει ονόματα πελατών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους·
 • να είναι τόσο συχνή ή επαναλαμβανόμενη, ή τέτοιου μεγέθους ώστε να ξεφεύγει του μέτρου και της λογικής που υποδεικνύουν οι παραδόσεις του επαγγέλματος·
 • να περιέχει δηλώσεις για ειδίκευση του μέλους σε συγκεκριμένους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 7(1), αναφέρει ότι τα μέλη οφείλουν:

 • να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών, άμεσα ή έμμεσα, και να μην επιτρέπουν σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τους να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες·
 • να μην πληρώνουν ή προσφέρουν κανενός είδους αμοιβή ή προμήθεια ή αντάλλαγμα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την άγρα οποιουδήποτε πελάτη ή εργασίας από μέρους του·
 • να δηλώνουν στον προσδοκώμενο εντολέα τους οποιοδήποτε υπάρχον επαγγελματικό συμφέρον που, αν δε δηλωθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ακεραιότητα λόγω της σύνδεσής του με την προσδοκώμενη επαγγελματική υποχρέωση·
 • να μη χρησιμοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλο να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, πράκτορες ή μεσίτες με σκοπό τον επηρεασμό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών ή να αμείβουν οποιοδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να ζητήσει τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες·
 • να μην αποδέχονται εργασία ή οποία διαλαμβάνει τη λήψη αμοιβής με μεσιτεία, προμήθεια ή παραχώρηση εκπτώσεων και να μη δέχονται δώρα ή προμήθειες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με το έργο ή την εκτέλεσή του.

Ο Κανονισμός 7(2), αναφέρει ότι χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγούμενων διατάξεων, τα Μέλη οφείλουν να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας εργασίας με τους πιο κάτω τρόπους:
 • με την απρόσκλητη προσφορά των υπηρεσιών τους με οποιοδήποτε τρόπο και μάλιστα με τη μετάβασή τους γι’ αυτό το σκοπό στον εντολέα ή για την υποβολή σχεδίων σε ενδεχόμενους ή πιθανούς εντολείς, χωρίς να τους ζητηθεί να το πράξουν·
 • με την επιδίωξη εξασφάλισης εντολής με υποβιβασμό της αμοιβής τους, αφού πληροφορήθηκαν την αμοιβή η οποία έχει καθοριστεί για άλλο συνάδελφο·
 • με επιστολές, εγκυκλίους, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αγγελίες σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.


Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο και εννέα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. Τα μέλη του ΠΣ εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου.

Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από Κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του ΠΣ, που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του ΠΣ. Τα Κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην Ολομέλεια υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου.

Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει εξουσία να παραπέμπει πειθαρχικές υποθέσεις, που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών ΕΤΕΚ, για εκδίκαση σε κάποιο από τα τρία τριμελή Κλιμάκια του ΠΣ. Οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας του Π.Σ. όσο και των Κλιμακίων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Bridge House , Γραφείο 2,
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64
1080 - Λευκωσία
Τηλ : +357 22672866,
Φαξ : + 357 22674650
Ιστοσελίδα:http://www.spolmik.org

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στασικράτους 24
1056 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605510, +22672887,+357 22314641
Ηλ. Ταχ.: Cyprus.architects.association@cytanet.com.cy

Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Άννης Κομνηνής 12, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ.. 21825, 1513- Λευκωσία
Τηλ: +357 22751221, +357 22750624
Φαξ: + 357 22 769371
Ιστοσελίδα: http://www.cceaa.org.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
Κίμωνος12, Διαμ.102 , 2001 Ακρόπολη, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20927, 1665 Λευκωσία
Τηλ :+357 22 344647
Φαξ: +357 22 344521
Ηλ. Ταχ.: info@cmea.org.cy, cmea@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:http://www.cmea.org.cy

Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
Περικλέους 21, Διαμ. 202, 2020 Στρόβολος
Τ.Θ.: 20979, 1665 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22376914
Φαξ.: +357 22314370
Ηλ. Ταχ. : poeemapm@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.poeem.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Οριζόντιες Διαδικασίες Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Για Εγγραφή Στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚριτήρια για Αναγνώριση Διπλώματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου