Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Επαλήθευση Εκθέσεων για τις Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

Επαλήθευση Εκθέσεων για τις Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
Περιγραφή

Για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» αναφέρεται στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), οξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), υδροφθορανθράκων (HFCs), υπερφθορανθράκων (PFCs) και εξαφθοριούχου θείου (SF6) στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς πηγές σε μια εγκατάσταση.

Hide details for Κριτήρια επιλεξιμότηταςΚριτήρια επιλεξιμότητας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να χορηγήσει έγκριση ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε εταιρεία επαλήθευσης ή φυσικό πρόσωπο νοουμένου ότι:

  • έχει διαπιστευθεί ως ελεγκτής εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους·
  • έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έγκριση ελεγκτή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1498 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22408948/6
Φαξ: +357 22774945
Ηλ. Ταχ.: tmesimeris@environment.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/environment

Η επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εμπειρίας από εταιρεία επαλήθευσης, που να αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει το έργο έχει την κατάλληλη πείρα ·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας· επαλήθευσης (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση χορήγησης έγκρισης ελεγκτή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγκριση ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο εγκεκριμένος ελεγκτής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί της θέσπισης συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμων του 2011 εως 2015 όπως έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/87/ΕΚ και, μεταξύ άλλων να:
  • ετοιμάζει έκθεση επαλήθευσης·
  • είναι ανεξάρτητος από το φορέα εκμετάλλευσης, να διεξάγει τις δραστηριότητές του με ορθό, αντικειμενικό και επαγγελματικό τρόπο·
  • διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους για να καθορίσει την αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που υποβάλλονται στην έκθεση·
  • λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του βαθμού αβεβαιότητας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Περιβάλλοντος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1603
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2066 για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2067 σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝόμος 110 (Ι)_2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤροποποιητικός Νόμος 202(I)_2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤροποποιητικός Νόμος N21(I)_2015.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2019 11:15:20 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου