Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Εγκατάσταση, Βαθμονόμηση, Έλεγχος, Επιθεώρηση, Επιδιόρθωση και Παροπλισμός Ταχογράφων σε Οχήματα

Εγκατάσταση, Βαθμονόμηση, Έλεγχος, Επιθεώρηση, Επιδιόρθωση και Παροπλισμός Ταχογράφων σε Οχήματα
Περιγραφή

Για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επιδιόρθωση και παροπλισμό ταχογράφων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Έγκριση χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς και νομικά πρόσωπα (εγγεγραμμένες εταιρείες), νοουμένου ότι ικανοποιούνται πλήρως οι προϋποθέσεις έγκρισης. Οι απαιτήσεις για έγκριση καθορίζονται στο έγγραφο με τίτλο "Διοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής για την έγκριση συνεργείων ταχογράφου" ημερομηνίας 15.11.2005. Το έγγραφο διατίθεται μόνο στην ελληνική. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο του εγγράφου αυτού από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή απευθείας από την ιστοσελίδα του Τμήματος ή στα "Σχετικά έγγραφα" αυτής της ιστοσελίδας. Επειδή τα κριτήρια για έγκριση είναι περιγραφικά, συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα για περαιτέρω διευκρινήσεις, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε έξοδα.

Τα κριτήρια για έγκριση είναι τα ακόλουθα:

 • Ο αιτητής, αν είναι εγγεγραμμένη εταιρεία, να διαθέτει αριθμό Μητρώου Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
 • Ο αιτητής να διαθέτει αριθμό φορολογικής ταυτότητας από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων – Φόρο Εισοδήματος·
 • Ο αιτητής να διαθέτει αριθμό μητρώου στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)·
 • Η αίτηση να συνοδεύεται από δήλωση ενός κατασκευαστή ταχογράφων ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ότι, το συνεργείο είναι ικανό να διεξάγει τις σχετικές εργασίες (να αναφέρονται οι εργασίες) στους ταχογράφους σε αποδεκτό για αυτόν επίπεδο (Παράρτημα ΙΙ)·
 • Η αίτηση να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του συνεργείου με την οποία να ορίζεται το υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή φύλαξη των καρτών, συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των διαδικασιών, κλπ. (Παράρτημα ΙΙΙ)·
 • Το συνεργείο πρέπει να είναι ιδιοκτησιακά ανεξάρτητο από επαγγελματικές δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων. Το συνεργείο και το προσωπικό του θα πρέπει να είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλου είδους δέσμευση προς τρίτους που μπορεί να επηρεάσει σε οποιοδήποτε βαθμό την κρίση του ή την ποιότητα στην εργασία που θα διεξάγει. Δεν μπορεί επίσης να αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να βλάπτουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ακεραιότητα στην κρίση του όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους.
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις:

Το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς στεγασμένους χώρους για την ομαλή, ασφαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και δραστηριοτήτων του. Οι ελάχιστοι χώροι που απαιτούνται είναι:

 • Χώρος διεξαγωγής των ελέγχων: Να διατίθεται υποστατικό που να περικλείεται από τοίχους και στέγη, και στο οποίο να μπορούν να διεξάγονται απρόσκοπτα οι σχετικές εργασίες. Οι διαστάσεις δαπέδου και το ύψος να είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να υποδέχονται λεωφορεία κατηγορίας Μ και φορτηγά κατηγορίας Ν, ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων για τα οποία θα εξουσιοδοτηθεί να εξυπηρετεί το συνεργείο, και να υπάρχει καθαρός χώρος γύρω από το όχημα περίπου 1,5 μέτρων σε κάθε κατεύθυνση·
 • Διάδρομος μέτρησης (για τον υπολογισμό των συντελεστών «w» και «Ι»): Nα είναι μήκους περίπου 35 μέτρων, εκ’ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι σε ευθεία γραμμή και σε οριζόντιο επίπεδο και να είναι στρωμένος από άσφαλτο ή μπετόν. Το πλάτος του να είναι τέτοιο ώστε ο τεχνίτης που διενεργεί τη σχετική εργασία να μπορεί να κινείται άνετα γύρω από το όχημα·
 • Χώρος υποδοχής και αναμονής: Να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος ή δωμάτιο με καρέκλες σε καλή κατάσταση για να λειτουργεί ως χώρος αναμονής. Να είναι ξεχωριστά από τον χώρο διεξαγωγής των ελέγχων·
 • Χώρος φύλαξης ειδικού εξοπλισμού: Να είναι ξεχωριστό δωμάτιο με κλειδαριά και περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε αυτούς που θα εργάζονται στο συνεργείο·
 • Χώρος για γραφειακές εργασίες: Nα διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο και τα αναγκαία μέσα για να εκπληρώνει κατάλληλα τις διοικητικές του δραστηριότητες·
 • Χώρος υγιεινής·
 • Χώρος στάθμευσης για 1 όχημα.
 • Εξοπλισμός συνεργείου:
 • Να διαθέτει εργαλεία, όργανα και εξοπλισμό που είναι αναγκαία για να διεκπεραιώνονται ικανοποιητικά όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Να διαθέτει τουλάχιστο τα ακόλουθα:
 • Γενικός εξοπλισμός: Πάγκος εργασίας, συλλογή εργαλείων εργαστηρίου (όπως κλειδιά, κατσαβίδια κ.α.), πολύμετρο με δυνατότητα να παλμογραφεί, κομπρεσσόρος αέρα, φορητές σφήνες, λάμπα ελέγχου 24volts DC·
 • Ειδικός εξοπλισμός για ταχογράφους: Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή χειρός και κινητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ελέγχου, με τα αναγκαία εξαρτήματα και καλωδιώσεις για έλεγχο και ρύθμιση ταχογράφου, μηχάνημα ανάγνωσης φύλλων καταγραφής ή μεγεθυντικό φακό, όργανο ελέγχου της ακρίβειας του ρολογιού του ταχογράφου, συσκευή μετρησης της περιφέρειας των τροχών, καταγραφέα παλμών, σύστημα τηλεφόρτωσης των δεδομένων του ψηφιακού ταχογράφου, αντιστατικό φύλλο (για επιδιορθώσεις). Προαιρετικά, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για διάδρομο μέτρησης, μπορεί να χρησιμοποιείται σύστημα διπλών περιστρεφόμενων ράβδων με δυνατότητα υποδοχής οχημάτων αξονικού φορτίου ανάλογου με τα οχήματα στα οποία θα γίνονται εργασίες στο συνεργείο.
 • Ειδικευμένο προσωπικό συνεργείου:

Στο συνεργείο πρέπει να εργοδοτείται σε μόνιμη βάση τουλάχιστο ένας ειδικευμένος τεχνίτης ταχογράφων, ο οποίος να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα:

 • Δίπλωμα πανεπιστημίου στον κλάδο μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας, ή ηλεκτρονικής και 2 χρόνια πείρα στη μηχανική/ηλεκτρολογία αυτοκινήτων˙ ή
 • Δίπλωμα κολλεγίου διετούς διάρκειας σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων και 2 χρόνια πείρα στη μηχανική/ηλεκτρολογία αυτοκινήτων˙ ή
 • Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού τριετούς μεταλυκιακού επιπέδου, στους κλάδους μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής και 3 χρόνια πείρα στη μηχανική/ ηλεκτρολογία αυτοκινήτων· ή
 • Απολυτήριο Τεχνικής/Επαγγελματικής Σχολής σε ένα από τους κλάδους μηχανικής/ηλεκτρολογίας/συστημάτων αυτοκινήτου και 4 χρόνια αντίστοιχη πείρα.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ο τεχνίτης πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης στους ταχογράφους με ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες, που χορηγήθηκε είτε από κατασκευαστή ταχογράφων, ή από άλλο πρόσωπο σε συνεργασία με ένα κατασκευαστή ταχογράφων, το οποίο πρέπει να έχει τύχει σχετικής ειδίκευσης ως εκπαιδευτής στους ταχογράφους και έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την αποδοχή της αρμόδιας αρχής.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για έγκριση Συνεργείου για εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επιδιόρθωση και παροπλισμό ταχογράφων, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, με το χέρι, ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλ. ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:

Διευθυντή,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιώνκαι Έργων,
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 Λευκωσία - Κύπρος
Ταχ.. Θυρίδα: 29669, 1722 Λευκωσία - Κύπρος,
Τηλ. +357 22800301,
Φαξ. +357 22348202
Ηλ. Ταχ.: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα και σχετική τεχνική τεκμηρίωση που να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα κριτήρια για έγκριση.

 • Παράρτημα Ι - Ταυτότητα του αιτητή:
 • Αν είναι φυσικό πρόσωπο:
 • Αντίγραφο των δυο όψεων του δελτίου ταυτότητας·
 • Αντίγραφο της τελευταίας πληρωμής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (αποδεικτικό της δραστηριότητας του ως αυτοτελώς εργαζόμενος)˙ Αν είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία):
  • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης της εταιρείας·
  • Αντίγραφο τουπιστοποιητικού για τους μετόχους·
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τον διευθυντή και γραμματέα·
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη διεύθυνση της εταιρείας.
Τα πιο πάνω εκδίδονται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
 • Αν είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία), αποδεικτικό του αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
 • Αποδεικτικό από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρο Εισοδήματος) για τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας του αιτητή·
 • Αποδεικτικό από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την εγγραφή του αιτητή (π.χ. αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ).
 • Παράρτημα ΙΙ – Δήλωση κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ότι το συνεργείο είναι ικανό να διεξάγει τις σχετικές εργασίες (να αναφέρονται οι εργασίες) στους ταχογράφους σε αποδεκτό για αυτόν επίπεδο.
 • Παράρτημα ΙΙΙ – Υπεύθυνη δήλωση του συνεργείου με το οποίο ορίζεται το υπεύθυνο άτομο για την ασφαλή φύλαξη των καρτών, συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και των διαδικασιών, κλπ..
 • Υπεύθυνη δήλωση του συνεργείου με την οποία να δηλώνεται ότι, το συνεργείο είναι ιδιοκτησιακά ανεξάρτητο από επαγγελματικές δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων·
 • Υπεύθυνη δήλωση του συνεργείου με την οποία να δηλώνεται ότι, το συνεργείο και το προσωπικό του είναι ελεύθερο από οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλου είδους δέσμευση προς τρίτους που μπορεί να επηρεάσει σε οποιοδήποτε βαθμό την κρίση του ή την ποιότητα στην εργασία που θα διεξάγει.
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις:
  • Αν ο αιτητής είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, αντίγραφα εγγράφων που να επιβεβαιώνουν την κυριότητα του προτεινόμενου υποστατικού (π.χ. αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας)·
  • Εάν ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αντίγραφα εγγράφων που να τεκμηριώνουν ότι ο αιτητής έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του υποστατικού, με τη μορφή μίσθωσης, συμφωνίας ενοικίασης, ή
  • Συναίνεση του ιδιοκτήτη για χρήση του υποστατικού για τον σκοπό για τον οποίο ζητείται έγκριση˙
  • Αποδεικτικό που να τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για κατοχή των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών ή γραπτή βεβαίωση από την Τοπική Αρχή ότι δεν προκύπτει πρόβλημα από τη δραστηριότητα του ως συνεργείο για ταχογράφους˙
  • Σχέδια, κατά προτίμηση σε κλίμακα 1:100, που να δείχνουν τους προτεινόμενους χώρους, τον διάδρομο μέτρησης, την πρόσβαση από δημόσιο δρόμο και το χώρο στάθμευσης. Επιπλέον, διαστασιολογημένα σχέδια που να δείχνουν το χώρο διεξαγωγής των ελέγχων, το χώρο υποδοχής, το χώρο φύλαξης του εξοπλισμού βαθμονόμησης, το χώρο υγιεινής, τις εισόδους και εξόδους, τη θέση της πινακίδας ανακοινώσεων, των πυροσβεστήρων και το κουτί πρώτων βοηθειών˙
  • Πληροφορίες που να τεκμηριώνουν ότι ο αιτητής διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να εκπληρεί τις διοικητικές του δραστηριότητες, όπως, κατάλληλα έπιπλα και εξοπλισμό για το προσωπικό και την καλή οργάνωση γραφείου, οργανωμένο μηχανογραφημένο αρχείο όπου θα τηρούνται στοιχεία των εργασιών για περίοδο 6 ετών, σύστημα επικοινωνίας (τηλεφωνική σύνδεση, μία τουλάχιστον μόνιμη τηλεφωνική γραμμή και συσκευή τηλεφώνου), φαξ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Προσόντα τεχνίτη:
  • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της εμπειρίας του τεχνίτη (π.χ. αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος, απόδειξη της πείρας κλπ.)˙
  • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο τεχνίτης έχει τύχει σχετικής ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης στους ταχογράφους (π.χ. αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού τεχνικής εκπαίδευσης και πληροφορίες για τον πάροχο της κατάρτισης, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, κλπ.)˙
  • Υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει προβεί σε ικανοποιητικές διευθετήσεις για παροχή τεχνικής υποστήριξης και πληροφορίες από ένα κατασκευαστή ταχογράφου ή τον αντιπρόσωπο του.
 • Εξοπλισμός, όργανα και εγχειρίδια:
  • Τεχνική πληροφόρηση για τον εξοπλισμό και τα όργανα που θα χρησιμοποιεί για τις βαθμονομήσεις, μαζί με αντίγραφα των εγχειριδίων τους˙
  • Εγχειρίδια οδηγιών / τεχνικά εγχειρίδια και άλλα υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτητής διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για τις σχετικές εργασίες στον ταχογράφο.
Η διαδικασία έγκρισης προνοεί για επί τόπου επιθεώρηση του προτεινόμενου υποστατικού/χώρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και τα υποστηρικτικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως.

Το πιστοποιητικό έγκρισης ισχύει για τρία χρόνια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του τρίτου έτους από την ημερομηνία έγκρισης.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγκεκριμένα συνεργεία ταχογράφου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον ταχογράφο, δηλ. τον Κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ, τον Νόμο 192 (Ι) / 2004 και τις Διοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής για την έγκριση συνεργείων ταχογράφου" με ημερομηνία 15/11/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εποπτεύει τα εγκεκριμένα συνεργεία ταχογράφου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις των σχετικών νόμων και κανονισμών και με τους όρους έγκρισής τους.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ενημερωτικό Υλικό για Ταχογράφους
Εγκεκριμένα Συνεργεία για Ταχογράφους
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821-85_Ενοποιημένο κείμενο 01_10_2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatN_192_I_2004_Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984_Ενοποιημένο κείμενο 2010_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕλάχιστα Κριτήρια για έγκριση συνεργείων ταχογράφου_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠαράρτημα Ι_Έντυπο αίτησης για συνεργείο ταχογράφων_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠαράρτημα ΙΙ_Δήλωση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου_el_en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠαράρτημα ΙIΙ_Υπεύθυνη Δήλωση συνεργείου_el.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου