Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση Ιδιωτικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου

Ίδρυση Ιδιωτικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου
Περιγραφή

Για τη λειτουργία ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του στο Μητρώο το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διευθυντή του ή των Διευθυντών του ανάλογα με την περίπτωση. Το Μητρώο καταρτίζεται και τηρείται ενήμερο από τον Έφορο κατόπιν σχετικής απόφασης του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο Έφορος είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε Κτηνιατρικό Εργαστήριο δικαιούται να εγγραφεί και να παραμείνει εγγραμμένο στο Μητρώο εφόσον και για όσο χρόνο το συγκεκριμένο εργαστήριο πληροί τα ακόλουθα:

  • το εργαστήριο τελεί υπό τη διεύθυνση ενός τουλάχιστον Διευθυντή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος κτηνίατρος και είναι πρόσωπο που δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματός του για ανάρμοστη συμπεριφορά·
  • διαθέτει κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του προσωπικού, η ασφαλής φύλαξη των δειγμάτων, καθώς και η επιστημονική αρτιότητα διεξαγωγής των αναλύσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου κώδικα πρακτικής·
  • ικανοποιεί από κάθε άλλη άποψη τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, κτιριολογικές ή άλλες, οποιαδήποτε εκάστοτε σε ισχύ σχετικής νομοθεσίας· και
  • καταβάλλει το τέλος εγγραφής €500.

Επιπρόσθετα, το ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο πρέπει να ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τέθηκαν κατά την εγγραφή του όσο αφορά τα υποστατικά και τον εξοπλισμό. Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους Περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας Κανονισμοί του 1994 ως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Το έντυπο αίτησης για εγγραφή ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Έφορος Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805200
Φαξ + 357 22332803
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • κατονομασία του Διευθυντή ή των Διευθυντών και την υπογραφή ή την προσυπογραφή του εν λόγω προσώπου ή προσώπων·
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας· του Διευθυντή ή των Διευθυντών·
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του Διευθυντή ή των Διευθυντών στο Κτηνιατρικό Μητρώο που εκδίδεται από τον Έφορο ·
  • αντίγραφο των σχεδίων της κάτοψης του κτιρίου όπου ο αιτητής πρέπει να δείξει το διαχωρισμό των χώρων και τα σημεία όπου θα βρίσκεται ο εξοπλισμός·
  • αντίγραφο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ότι ο προτεινόμενος Διευθυντής δεν έχει στερηθεί ποτέ το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του κτηνίατρου·
  • αντίγραφο απόδειξης για το τέλος εγγραφής €500 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Το εργαστήριο επιθεωρείται από επιθεωρητές που διορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για να διασφαλισθεί ότι το ιδιωτικό κτηνιατρικό εργαστήριο διαθέτει κατάλληλα και επαρκή υποστατικά και εξοπλισμό.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για εγγραφή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η εγγραφή του ιδιωτικού κτηνιατρικού εργαστηρίου δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά μπορεί ό Έφορος κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου να προχωρήσει στην διαγραφή του.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι στο Κτηνιατρικό Μητρώο Κτηνίατροι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμο 169/90 και τους Περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 272/2008 ως εκάστοτε τροποποιούνται.

Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι το όργανο που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα εγγεγραμμένα ιδιωτικά κτηνιατρικά εργαστήρια και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου