Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Συσκευαστηρίου Γεωργικών Προϊόντων

Λειτουργία Συσκευαστηρίου Γεωργικών Προϊόντων




Περιγραφή

Για τη λειτουργία συσκευαστηρίου γεωργικών προϊόντων απαιτείται άδεια λειτουργίας Συσκευαστηρίου Γεωργικών Προϊόντων από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «συσκευαστήριο» καλύπτει οποιαδήποτε υποστατικά όπου γίνεται διαλογή, κατηγοριοποίηση, χειρισμός, συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση γεωργικών προϊόντων (κυρίως νωπών φρούτων και λαχανικών).

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Το Τμήμα Γεωργίας παραχωρεί άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου γεωργικών προϊόντων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοουμένου ότι το Τμήμα ικανοποιείται ότι το συσκευαστήριο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλους χώρους και μηχανήματα/όργανα, ξεχωριστά, όπως:

 • κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος για αυτοκίνητα που μεταφέρουν τα προϊόντα στο συσκευαστήριο για φόρτωση/εκφόρτωση προϊόντων˙
 • ξεχωριστούς χώρους όπου τα προϊόντα θα τοποθετηθούν για διαλογή και συσκευασία – προκειμένου περί προϊόντων που δεν χρειάζονται ψυκτικούς θαλάμους˙
 • θαλάμους πρόψυξης για την τοποθέτηση προϊόντων που χρειάζονται πρόψυξη
 • πάγκους για διαλογή και συσκευασία˙
 • κατάλληλους χώρους για την αποθήκευση συσκευασμένων προϊόντων˙
 • κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την εκφόρτωση συσκευασμένων προϊόντων σε αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα που έχουν μετατραπεί σε ψυγεία (αυτοκίνητα ψυγεία) ανάλογα με την περίπτωση˙
 • κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων εργασιών και ανάλογα με τον τύπου του γεωργικού προϊόντος για το οποίο ζητείται η άδεια λειτουργίας συσκευαστηρίου (ζυγιστικές μηχανές, περονοφόρα οχήματα, μηχανήματα διαλογής και άλλα).
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης άδειας ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22408630, +357 22408626
Φαξ: +357 22408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy, pzachariades@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.moa.gov.cy/da

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται κάτω από τα «κριτήρια επιλεξιμότητας».

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να πληρώσει στον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωργίας ή στο σημείο εισόδου στον Λιμένα Λάρνακας ή στο σημείο εισόδου στον Λιμένα Λεμεσού ή στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, το ανάλογο τέλος:

 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα λαχανικά το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα φρούτα το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου για φρέσκα αρωματικά φυτά το τέλος είναι €40,00˙
 • για κάθε έκδοση ετήσιας άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου πατατών το τέλος είναι €50,00˙

Το ελάχιστο πληρωτέο τέλος για περίοδο μικρότερη του ενός έτους είναι €40,00.

Τα δικαιώματα πρέπει να είναι πληρωτέα στο τέλος του Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους που προηγείται της έκδοσης άδειας λειτουργίας συσκευαστηρίου.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε η άδεια συσκευαστηρίου για γεωργικά προϊόντα είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών που δίδονται στην αρμόδια αρχή και είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμους του 2002 μέχρι 2007 και των σχετικών κανονισμών που εκδίδονται με βάση τους πιο πάνω νόμους.

Επιπρόσθετα, οι επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους για να επιθεωρήσουν την κατάταξη, μεταχείριση, διαλογή και συσκευασία των γεωργικών προϊόντων.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση Άδειας ή Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Συσκευαστηρίου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Αδείας ή Ανανέωση Αδείας Λειτουργιάς Συσκευαστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ Περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμος - Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔικαιώματα (Tέλη) Eπιθεώρησης Γεωργικών Προϊόντων - ΚΔΠ 188-2018.pdf



Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου