Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση Καθηκόντων Εμπορικού Αντιπροσώπου

Άσκηση Καθηκόντων Εμπορικού Αντιπροσώπου
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται εγγραφή στο Συμβούλιο των Εμπορικών Αντιπροσώπων, και να εξασφαλίζει την ετήσια άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο όρος “εμπορικός αντιπρόσωπος” αναφέρεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου μεσολαβητή, έχουν εξουσιοδοτηθεί πάνω σε διαρκή βάση είτε να διαπραγματεύονται, για λογαριασμό άλλου προσώπου, είτε για την πώληση ή αγορά προϊόντων ή να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συναλλαγές εκ μέρους του αντιπροσωπευόμενου προσώπου.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο των Εμπορικών Αντιπροσώπων θα ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής:

 • είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος ∙ και
 • δεν έχει καταδικαστεί τα τελευταία 10 έτη πριν από την αίτηση για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή για αδίκημα κατά παράβαση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου ή των περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων και δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ∙ ή
 • είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της ΕΕ της οποίας ανά πάσα στιγμή οι διευθυντές ή ένας από αυτούς ή ο γραμματέας είναι επιλέξιμοι να κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος ∙ ή
 • είναι συνεταιρισμός εγγεγραμμένος στη Δημοκρατία, ή σε κράτος μέλος της ΕΕ, του οποίου, ανά πάσα στιγμή, τουλάχιστον ένας από τους ομόρρυθμους εταίρους είναι εμπορικός αντιπρόσωπος που κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων και το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας σ την αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων
Τ.Θ. 23875, 1687 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22664151, +357 22889759
Φαξ: +357 22667593, + 357 22420420
Ηλ.ταχ: cca@ccci.org.cy, chca@cytanet.com.cy, yianna@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://cca.org.cy

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από τις αρμόδιες αρχές ·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού μη πτώχευσης από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ·
 • αντίγραφο του απολυτηρίου από αναγνωρισμένη σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προσόντος ·
 • τα παρακάτω τέλη θα πρέπει να καταβληθούν (είτε με επιταγή ή μετρητά) μαζί με την αίτηση:
 • €20.00 τέλος αίτησης ·
 • €75.00 τέλος εγγραφής ·
 • € 60.00 ετήσιο τέλος αδείας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η ετήσια άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα πρέπει να ανανεώνεται έως την πρώτη ημέρα του Μαρτίου του επόμενου έτους. Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής ή ανανέωσης της ετήσιας άδειας, το 50% των καταβληθέντων τελών επιστρέφονται.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι υποχρεούνται να να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εμπορικών Αντιπροσώπων καθώς και τους σχετικούς κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Το Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την εποπτεία των εγγεγραμμένων Εμπορικών Αντιπροσώπων, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών όπως τη διαγραφή του εγγεγραμμένου εμπορικού αντιπροσώπου από το μητρώο ή την αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Κύπρου
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22667593
Ηλ.ταχ: ccra@ccci.org.cy, manitaras@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
Αστυνομία Κύπρου – Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για επανεγγραφή στο Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Ετήσιας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου