Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης

Λειτουργία Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης
Περιγραφή

Για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία σπόρων προς σπορά απαιτείται άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «σπόροι προς σπορά» καλύπτει σπόρους ειδών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η άδεια για την λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης μπορεί να παραχωρηθεί σε νομικά πρόσωπα. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια για τη λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης , δεδομένου ότι μπορεί να ικανοποιήσει την Αρμόδια Αρχή ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) πρόσληψη, σε βάση πλήρης ή μερικής απασχόλησης, ενός γεωπόνου ο/η οποίος/οποία έχει αποφοιτήσει από ανώτερη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από πανεπιστημιακό ίδρυμα˙

(β) εξασφάλιση εγκαταστάσεων, είτε ιδιόκτητων είτε ενοικιαζόμενων, για επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση σπόρων μαζί με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος φυτών που ασχολείται.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408648 + 357 22466253
Φαξ+ 357 22343419
Ηλ. Ταχ.: seedcontrol@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «κριτήρια επιλεξιμότητας».

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί,; νοουμένου ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές. Με την έγκριση ο πάροχος υπηρεσίας πρέπει να πληρώσει τέλος άδειας €42,72 στο Τμήμα Γεωργίας ή στα Επαρχιακά Γραφεία Γεωργίας (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική εντολή).

Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι €42,72.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα αδειοδοτημένα άτομα για τη λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας του 1998, όπως εκάστοτε αυτή τροποποιείται, όπως επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, πρέπει να διατηρούν αρχεία σχετικά με την παραγωγή σπόρων ( για παράδειγμα στοιχεία για τις ποσότητες των σπόρων που παράγονται, στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία και συσκευασία τους, στοιχεία σχετικά με την επανασυσκευασία και στοιχεία σχετικά με τα μείγματα σπόρων).
Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάζει, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από την υποβολή παραπόνου, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή υποχρεωτικές πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιβάλλει ποινές ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διαπράχθηκε.

Αν ο έμπορος σπόρων δεν είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Διευθυντή έχει το δικαίωμα εντός 21 ημερών να προσφύγει πρώτα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση που δεν μένει ικανοποιημένος από την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Εμπορία Σπόρων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για Απόκτηση ή Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για αποκτηση Άδειας Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου