Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη
Περιγραφή

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος "Ιατρικός Επισκέπτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει επιστημονικές πληροφορίες εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών σε λειτουργούς υγείας (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς) για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά υπό την ευθύνη τους, με σκοπό την ορθή χρήση των φαρμάκων και την προστασία της δημόσιας υγείας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών, νοουμένου ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει ως τόπο συνήθους διαμονής του την Κυπριακή Δημοκρατία , ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·
 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·
 • έχει αποφοιτήσει από ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·
 • και κατέχει ένα από τα ακόλουθα:
  • κατέχει δίπλωμα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ ), για Ιατρικούς Επισκέπτες, ή Φαρμακευτικής ή Βιολογίας ή Χημείας ή σε άλλα συναφή θέματα και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική πείρα τουλάχιστον έξι μηνών· ή
  • κατέχει δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ιατρικών επισκεπτών , το οποίο αναγνωρίζεται από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους και έχει επιτύχει στις εξετάσεις που οργανώνονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ετών, η πρακτική άσκηση ενός έτους και οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης εγγραφής ιατρικών επισκεπτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας σ την αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Χείλωνος1 και Προδρόμου 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. 357 22605412
Φάξ: +357 22605529
Ηλ.Ταχ: ipanteli@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως·
 • αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης·
 • πιστό αντίγραφο πτυχίου (πιστοποιημένο από την εκδίδουσα αρχή) ή να παρουσιαστεί το πρωτότυπο·
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·
 • δύο πρόσφατες φωτογραφίες·
 • τέλος εγγραφής € 17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή, ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Μετά την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου τέλος αδείας € 17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή)

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρόνο. Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Το τέλος ανανέωσης είναι € 8.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι Εγγεγραμμένοι Ιατρικοί Επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμου του2002 (74(I)/2002), όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:
 • αναγράφεται στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται τη φράση "εγγεγραμμένος ιατρικός επισκέπτης" και τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών·
 • προωθεί μόνο τα φάρμακα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Έφορο του Συμβουλίου Φαρμάκων.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
Τ.Θ. 22134
1510 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722490315
Φαξ: + 357 22490315
Ηλ.Ταχ: siek.si@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:http://www.siekcy.org


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου - Μέλη
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου –Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ
Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου