Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία και Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων

Δημιουργία και Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων
Περιγραφή

Για τη δημιουργία και λειτουργία χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παραχωρεί άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων, σε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο εάν:

 • έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του (αφορά φυσικά πρόσωπα)˙
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα)˙
 • έχει παρακαθίσει σχετικά επιμορφωτικά μαθήματα και έχει επιτύχει σε ειδική εξέταση όπως καθορίζεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 8 (βλέπε «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2019» στα Σχετικά Έγγραφα )˙
 • κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την περιποίηση, φροντίδα και παρακολούθηση των ζώων στον χώρο κατέχει άδεια επαγγελματία φροντιστή ζώων˙
 • η εκπαίδευση των σκύλων βρίσκεται πάντοτε υπό την ευθύνη και τον έλεγχο κατόχου άδειας επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων˙
 • έχει εξασφαλίσει γραπτή έγκριση της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο) σε σχέση με την τοποθεσία στην οποία προτίθεται να δημιουργήσει και να λειτουργεί χώρο εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων˙
 • έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για περίφραξη, άδεια χρήσης, καθώς και για ανέγερση διαφόρων υποδομών εντός του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων (π.χ. πολεοδομική άδεια για όλες τις εγκαταστάσεις)˙
 • ο χώρος εκπαίδευσης δεν είναι μικρότερος του ενός (1) εκταρίου ούτε μεγαλύτερος των πέντε (5) εκταρίων˙
 • ο χώρος εκπαίδευσης είναι περιφραγμένος και βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) χιλιομέτρου από οικιστικές περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις , αθλητικούς χώρους, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, σχολεία και εκκλησίες.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης («Τύπος Α» του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμών του Κ.Δ.Π 214/2019, στα «Σχετικά Έγγραφα») για άδεια δημιουργίας και λειτουργίας χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (Κεντρικά ή στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

1453 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22867786
Φαξ:+ 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πρωτότυπη/ο Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ότι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά προστασία και ευημερία των ζώων κατά παράβαση των διατάξεων του νόμουÿ
 • αντίγραφο της έγκρισης για αξιοποίηση του χώρου ως χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων από την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
 • αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου στο οποίο θα φαίνονται το σχέδιο και οι διαστάσεις των εγκαταστάσεων όπου θα φυλάσσονται και εκπαιδεύονται σκύλοιÿ
 • αντίγραφο της άδειας επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων αναφορικά με την εκπαίδευση σκύλων για κάθε πρόσωπο που θα ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή στον χώρο.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το τέλος έκδοσης της Άδειας είναι €20 όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ των Κανονισμών (πληρωτέο σε εμπορικές τράπεζες ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart).

H άδεια ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της.Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


Κάθε αδειούχος χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων (Υπεύθυνος) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων όπως καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 5 στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2019 .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤΥΠΟΣ Α - Αίτηση για Απόκτηση Αδείας Δημιουργίας και Λειτουργιάς Χώρου Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Όροι για τη Δημιουργία και Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου