Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Κινδύνων στην Εργασία

Παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης Κινδύνων στην Εργασία
Περιγραφή

Η παροχή υπηρεσιών σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα αναφορικά με την προστασία και πρόληψη κινδύνων στην εργασία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση από τον Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που επιθυμεί να εξασφαλίσει την έγκριση του Αρχιεπιθεωρητή ως «εγκεκριμένης υπηρεσίας» για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που αφορούν την προστασία και πρόληψη κινδύνων στην εργασία πρέπει να ικανοποιήσει τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • έχει πολύ καλή γνώση της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία∙
 • μπορεί να τεκμηριώσει ότι κατέχει ακαδημαϊκή ή/και ειδικήεκπαίδευση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως αυτά καθορίζονται στον σχετικό πίνακα (βλέπε Νέα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Παροχέων Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στα σχετικά έγγραφα).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έγκριση παροχέα για διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των κινδύνων μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
ΤΤ-1493, Λευκωσία Κύπρος
Tηλ.:+357 22405623
Φάξ:+357 22663788
Ηλ. Ταχ.: info@dli.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/dli

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (Πτυχίο, Δίπλωμα κλπ)∙
 • αντίγραφο εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο)∙
  Σημειώνεται ότι η διάρκεια σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εξαρτάται από την ακαδημαϊκή ή/καιΕιδική Εκπαίδευση του αιτούντα σε θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. (βλέπε σχετικά έγγραφα)∙
 • αντίγραφο Βεβαιώσεων από προηγούμενους εργοδότες, συστατικές επιστολές και δείγματα προσωπικής εργασίας που τεκμηριώνουν την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία∙
 • αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος∙
 • αντίγραφο σχετικού πιστοποιητικού αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της ΕΕ, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με την προστασία και πρόληψη των κινδύνων στην εργασία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ∙
 • αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής που ρυθμίζει θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Αυτό αποδεικνύεται με την συμμετοχή και επιτυχία των υποψηφίων σε σχετική γραπτή εξέταση που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δύο φορές το χρόνο∙
 • αντίγραφο πρόσφατου Δείγματος Εργασίας που αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (π.χ. συμμετοχή σε ετοιμασία Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων σε υποστατικό, συμμετοχή σε εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας σε προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, κ.ά.)∙
 • από 1.1.2015, καταβολή καθορισμένων Τελών για εξέταση της αίτησης (€150).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, νοουμένου ότι έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες.

Η έγκριση προσώπου για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία παραμένει έγκυρη ενόσω ο αιτητής ικανοποιεί τους όρους/απαιτήσεις /ή άλλες νομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έγκριση.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης κινδύνων είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:
 • τήρηση αρχείων και δεδομένων, όπως ελέγχων, μέτρων, ερευνών, συστάσεων κλπ για κάθε υποστατικό, επιχείρηση ή εγκατάσταση του εργοδότη ή του αυτοεργοδοτούμενου προσώπου που έχει αναθέσει στο εγκεκριμένο πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες ∙
 • υποβολή στον Αρχιεπιθεωρητή Ετήσιας Έκθεσης Δραστηριοτήτων στο τέλος των δύο πρώτων μηνών έκαστου έτους ∙
 • διασφάλιση των επαγγελματικών μυστικών τόσο του εγκεκριμένου προσώπου όσο και του εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του εγκεκριμένου προσώπου ή από τον οποίο έχουν ανατεθεί ∙
 • συνεργασία με τον εργοδότη ή τους καθορισμένους από τον εργοδότη εργοδοτούμενους για θέματα προστασίας και πρόληψης κινδύνων, όπως και τους αντιπροσώπους των εργοδοτουμένων και εργοδοτών στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα δεσμεύονται να :
 • είναι αφοσιωμένα στην εργασία που έχουν αναλάβει, την οποία οφείλουν να εκτελούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και σύμφωνα με τις ηθικές αρχές, σεβόμενα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ∙
 • καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες∙
 • εφαρμόζουν τη νομοθεσία που αφορά την προστασία και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στο δικό τους εργασιακό χώρο ∙
 • είναι ειλικρινή, αντικειμενικά, ανιδιοτελή και αξιόπιστα όταν τους ζητείται να εκφράσουν επαγγελματική γνώμη ή συμβουλή για θέματα προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων ∙
 • λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για απόκτηση, διατήρηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής τους επάρκειας παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία και διασφαλίζουν ότι οι εργοδοτούμενοι τους κάνουν το ίδιο ∙
 • δεν αναλαμβάνουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για τις οποίες δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια και ικανότητα. Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των δυνατοτήτων τους και δεν αναλαμβάνουν δραστηριότητες για τις οποίες δεν είναι έμπειρα και προσοντούχα∙
 • αποδέχονται την επαγγελματική τους ευθύνη αναφορικά με τις δραστηριότητες που διεξάγουν και λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα που εργάζονται υπό την επίβλεψη τους ή με τα οποία συνεργάζονται είναι ικανά να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται∙
 • ενημερώνουν γραπτώς τον εργοδότη με τον οποίο έχουν συμβληθεί για παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων όταν πιστεύουν ότι η επαγγελματική συμβουλή τους δεν τυγχάνει εφαρμογής από αυτόν, καθώς και για τις ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η μη εφαρμογή της συμβουλής τους∙
 • διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τον εργοδότη και το προσωπικό της επιχείρησης με την οποία συμβλήθηκαν για διεξαγωγή δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης, τυγχάνουν χειρισμού και επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 όπως έχει τροποποιηθεί∙
 • δεν βλάπτουν, απερίσκεπτα ή κακόβουλα, ή προσπαθούν να βλάπτουν την επαγγελματική φήμη, προοπτική, ή εργασία των άλλων Εγκεκριμένων Προσώπων που προσφέρουν τέτοιες Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων∙
 • συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου
Ταχ. Κιβ 16048,
2085 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22879166
Ηλ. Ταχ : info@cysha.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cysha.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έγκριση Παροχέα για Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων
Μητρώο Εγκεκριμένων Παροχέων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝέα Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Παροχέων Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης για Έγκριση ή Επανέγκριση Παροχέα για Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 24/02/2020 10:41:25 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου