Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Αδειοδότηση διατρητών για ανόρυξη γεωτρήσεων

Αδειοδότηση διατρητών για ανόρυξη γεωτρήσεων




Περιγραφή

Εργασίες που αφορούν κατασκευή, διεύρυνση, εκβάθυνση, επέκταση, επισκευή φρέατος ή τον καθαρισμό υφιστάμενου φρέατος με τη βοήθεια διατρητικής μηχανής, ή άλλου διατρητικού μέσου, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από αδειούχο διατρητή. Η άδεια διατρητή εκδίδεται στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξής και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει άδεια διατρητή με την προϋπόθεση ότι γνωρίζει:

  • τη χρήση διατρητικής μηχανής∙
  • τις υποχρεώσεις του χειριστή διατρητικής μηχανής σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία∙
  • θέματα που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και τη γεωλογία.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για παραχώρηση Άδειας Διατρητή (βλέπε Σχετικά Έγγραφα) θα πρέπει να υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στη διεύθυνση:

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
100 - 110 Λεωφόρος Κέννεντυ,
1047 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. 357 22609000/349/347
Φαξ: + 357 22609353
Ηλ. Ταχ.: waterres@wdd.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/wdd

ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο ή Αμμόχωστο (ή και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου σε ότι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της διατρητικής μηχανής ή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταφέρει τη διατρητική μηχανή.

Στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καταβάλλεται τέλος €100 (είτε με επιταγή ή με τραπεζική εντολή) κατά την υποβολή της κάθε αίτησης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα "Κριτήρια Επιλεξιμότητας" ο αιτητής καλείται σε προφορική εξέταση που διενεργείται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Σημειώνεται ότι τα παραδείγματα από τις ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Νοείται ότι, αν ο αιτητής υποβάλλει ένα έγκυρο πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο επιβεβαιώνει τα προσόντα του αιτητή σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του διατρητή, τότε θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό διατρητικής μηχανής καθώς και για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και τη γεωλογία. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτητής εξετάζεται μόνο πάνω στις υποχρεώσεις του χειριστή διατρητικού μηχανήματος σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία.

Ο αιτητής μπορεί κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης του για Άδεια Διατρητή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την αίτηση του ή να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της σε οποιοδήποτε χρόνο αυτός το επιθυμήσει.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια λήγει την 1η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος έκδοσης. Κάθε αδειούχος διατρητής του οποίου η άδεια λήγει μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση.

Το έντυπο αίτησης για ανανέωση της άδειας διατρητή- χειριστή διατρητικής μηχανής μπορείτε να το κατεβάσετε είτε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου (σχετικά έγγραφα) είτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και να το υποβάλετε στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

Το έντυπο αίτηση για ανανέωση άδειας διατρητή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • βεβαίωση καθαρού ποινικού μητρώου σε ό, τι αφορά αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ∙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της διατρητικής μηχανής ή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που μεταφέρει τη διατρητική μηχανή.
Σημειώνεται ότι η προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση της αίτησης για ανανέωση. Καταβάλλεται τέλος € 100 με την υποβολή κάθε αίτησης για ανανέωση.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για ανανέωση, αν υπήρξαν σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των όρων της άδειας ή των προνοιών του Νόμου. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της απόρριψης.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε αδειούχος διατρητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:

  • δίδει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριών ημερών σχετικά με την πρόθεση του, να διατρήσει, ν’ ανορύξει ή να κατασκευάσει φρέαρ, ή να διευρύνει, να εκβαθύνει, να επεκτείνει, να επισκευάσει ή να καθαρίσει υφιστάμενο φρέαρ ∙
  • τηρεί αρχείο κάθε εργασίας και αποστέλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αντίγραφο εντός ενός μηνός από την ημέρα της συμπλήρωσης της εργασίας ∙
  • διασφαλίζει πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία διάτρησης, ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος, ή διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή επέκτασης υφισταμένου φρέατος, ότι το πρόσωπο για το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία είναι κάτοχος έγκυρης άδειας που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος του 2010
Αστυνομία Κύπρου - Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Τμήμα Οδικών Μεταφορών - Αίτηση για Εγγραφή Μηχανοκίνητου Οχήματος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για παραχώρηση Άδειας Διατρητή.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για ανανέωση Άδειας Διατρητή.pdf



Τελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου