Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών (Άδεια Λιανικής Πώλησης και Άδεια Εμπόρου)

Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών (Άδεια Λιανικής Πώλησης και Άδεια Εμπόρου)
Περιγραφή

Για την πώληση, προσφορά προς πώληση, ή φύλαξη με σκοπό την πώληση οινοπνευματωδών ποτών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) από τον οικείο Δήμο εντός του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά ή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις από τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά.

Η άδεια λιανικής πώλησης μπορεί να αποκτηθεί στην περίπτωση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών λιανικώς σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εντός ή εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου. Η άδεια εμπόρου μπορεί να αποκτηθεί στην περίπτωση πώλησης οινοπνευματωδών ποτών με άλλο τρόπο από λιανικά σε τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου.

Ο όρος «οινοπνευματώδη ποτά» σημαίνει οινοπνεύματα ή οινοπνευματούχα ποτά οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να μετατραπούν προς χρήση ως ποτά και περιλαμβάνει οινοπνεύματα, οινοπνευματούχα ποτά, οίνους, ελαφρό ξανθό ζύθο, ζύθο, ισχυρό μαύρο ζύθο, μελαψό ζύθο και μηλίτη οίνο αλλά δεν περιλαμβάνει μεθυλικά οινοπνεύματα.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να εξασφαλίσει άδεια για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου), νοουμένου ότι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή ο οικείος Έπαρχος έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως καθορίζονται από τις διάφορες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη φύση της εν λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα η απόκτηση/εξασφάλιση άδειας για τη Λειτουργία Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής, την οποία εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού, η κατοχή Πιστοποιητικού Καθαρού Ποινικού Μητρώου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για χορήγησή άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εμπόρου) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε μέσω του οικείου Γραφείο Επάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με την τοποθεσία των υποστατικών. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τοπικών αρχών διατίθενται στα ‘Σχετικά Έγγραφα’.Το έντυπο αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση.

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, όπου εφαρμόζεται:

  • πρόσφατο (εντός 3 μηνών) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή (σε περίπτωση νομικού προσώπου να προσκομιστεί Πιστοποιητικό για τον κατά νόμο υπεύθυνο και του/ων πωλητή/ων)˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό κατάταξης καταλύματος (στην περίπτωση ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής και Πιστοποιητικό ορισμού του κατά νόμου υπεύθυνου (στην περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο Άδειας Οικοδομής˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου˙
  • αντίγραφο της Άδειας για τη λειτουργία Κέντρου Αναψυχής που εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού (σε περίπτωση που τα υποστατικά αφορούν επισιτιστικές ή ψυχαγωγικές επιχειρήσεις)˙
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας που εκδίδει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά από ανάλογες διαβουλέυσεις με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία (σε περίπτωση δισκοθήκης, υποστατικών με ζωντανή μουσική ψυχαγωγία, ξενοδοχείων, καμπαρέ, πάρκα αναψυχής τα οποία βρίσκονται σε μια επαρχία).

Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια της εξέτασης της αίτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τις απόψεις του Επάρχου, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Αστυνομίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για χορήγηση της άδειας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Για την έκδοση της άδειας, ο αιτητής (πάροχος υπηρεσιών) πρέπει να πληρώσει τα σχετικά τέλη ανάλογα με την κατηγορία του υποστατικών του (βλέπε Κατάλογο τελών ανά κατηγορία στα ‘Σχετικά Έγγραφα’) στον οικείο Δήμο ή Γραφείο Επάρχου.

Η άδεια για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) ισχύει μέχρι τη 12η μέρα του Μαρτίου που ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. Στην περίπτωσή που η άδεια εκδίδεται από Δήμο, η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω. Στην περίπτωση Επαρχίας, η αίτηση για την ανανέωση της άδειας προς Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών πρέπει να υποβληθεί.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εξασφαλίζει άδεια για πώληση οινοπνευματωδών ποτών (άδεια λιανικής πώλησης και άδεια εμπόρου) υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο (Κεφάλαιο 144) όπως έχει τροποποιηθεί από τους Νόμους 33 του 1961, 50 του 1963, 8 του 1966, 26 του 1968, 4 του 1972, 69 του 1977, 20 του 1985, 83(Ι)/98, 7(Ι)/05, 19(I)/2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο.

Ενδεικτικά, οι αδειούχοι πωλητές οινοπνευματωδών ποτών (φυσικά πρόσωπα) υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
  • η πώληση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα της ηλικίας κάτω των 17 ετών απαγορεύεται˙
  • όλες οι φιάλες που περιέχουν οινόπνευμα πρέπει να παραμένουν σφραγισμένες και να αναγράφουν την χώρα από την οποία εισήχθησαν˙
  • οποιαδήποτε μεταφορά οινοπνευματωδών ποτών από οποιονδήποτε έμπορο ή μεταπωλητή σε άλλες συσκευασίες από την αρχική τους απαγορεύεται.

Αρμόδιοι λειτουργοί του Δήμου ή της Επαρχιακής Διοίκησης δύνανται να επιθεωρήσουν τον τόπο για τον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια, με σκοπό να διασφαλίσουν εάν συνάδει με τις πρόνοιες των σχετικών νόμων και κανονισμών, και όρων και προϋποθέσεων της άδειας.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α)
Τ.Θ. 29255 Τ.Κ. 1623 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: 99685460
Ηλ. Ταχ.: levendis.ph@cytanet.com.cy
Facebook: ΠΑΣΙΚΑ –PASIKA

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ)
4 Αγίου Αντωνίου, Λιμανιώτισσα Κόρτ
Τ.Θ. 63007,8201, Γεροσκήπου
Τηλ: +357 99675684
Φαξ: +357 26965111
Ηλ. Ταχ.: sikap@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επαρχιακές Διοικήσεις
Δημοτικά Συμβούλια
Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος
Εγκαθίδρυση Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άδεια Οικοδομής
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμοδίων Αρχών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη Άδειων ανά Είδος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Χορήγηση Άδειας Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου