Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους

Λειτουργία Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους
Περιγραφή

Για τη Λειτουργία Στέγης για Ηλικιωμένους και Αναπήρους στην Κυπριακή Δημοκρατία νομικά ή φυσικά πρόσωπα πρέπει να εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Εγγραφής από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος «Στέγη για Ηλικιωμένους και Αναπήρους» σημαίνει οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται διαμονή σε περισσότερα από πέντε άτομα άνω των δεκαοκτώ χρόνων, τα οποία λόγω αναπηρίας ή προχωρημένης ηλικίας ή οποιωνδήποτε άλλων λόγων ή συνθηκών, έχουν ανάγκη περίθαλψης και μέριμνας και περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει σχέση με το υποστατικό αυτό ή με άλλο υποστατικό ή χώρο που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει Στέγη για Ηλικιωμένους και Αναπήρους, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το διευθύνον πρόσωπο για τη Στέγη διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας∙
 • πρόκειται να απασχοληθεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα των τροφίμων∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατάλληλη τοποθεσία, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός∙
 • στο σταθμό θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Στέγης για Ηλικιωμένους και Αναπήρους μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
63 Προδρόμου,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ. : central.sws@sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων του διευθύνοντος προσώπου∙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών προσόντων των μελών του προσωπικού∙
 • αντίγραφα των δελτίων ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού∙
 • αντίγραφο του Αρχιτεκτονικού σχεδίου που δείχνει την κάτοψη και τις διαστάσεις του κτιρίου∙
 • αντίγραφο άδειας Οικοδομής ή Πολεοδομικής άδειας για τη χρήση των υποστατικών ως Στέγη∙
 • αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας του υποστατικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία∙
 • αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων∙
 • αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙
 • αντίγραφα των Πιστοποιητικών καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
 • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας για κάθε μέλος του προσωπικού ∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) για κάθε μέλος του προσωπικού.

(*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)


Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών της Στέγης για Ηλικιωμένους και Αναπήρους από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα υπεβλήθησαν δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Στέγης για Ηλικιωμένους και Αναπήρους ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα πιστοποιητικά υγείας και τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένες Στέγες για Ηλικιωμένους και Αναπήρους υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικότερα για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση∙
 • τα προσόντα των φροντιστών∙
 • την αναλογία τροφίμων -προσωπικού∙
 • την αναλογία τροφίμων – εμβαδού χώρου∙
 • το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι αναρτημένο σε περίοπτο μέρος εντός των υποστατικών.

Διεξάγονται τακτικές επιθεωρήσεις από Επαρχιακούς Λειτουργούς Ευημερίας για να διαπιστωθεί ότι οι Στέγες για Ηλικιωμένους και Αναπήρους ικανοποιούν τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας
Καλογεροπούλου 24, 4007 Λεμεσός
Τηλ: +357 99656898
Φαξ:+ 357 25729292


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος
Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμοί
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για εγγραφή στέγης ηλικιωμένων και αναπήρους.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠ-Φ-014v3 Αίτηση για Έκδοση Πιστοπoιητικού Καταλληλότητας Στέγης Ηλικιωμένων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου