Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών Ξεναγού

Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών Ξεναγού
Περιγραφή

Για να μπορεί ξεναγός, πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, ο οποίος συνοδεύει ομάδα τουριστών που έρχονται από κράτος μέλος για οργανωμένη περιήγηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, συγκεκριμένης διάρκειας και διαδρομής σε διάφορους τόπους και επιστρέφει μαζί με την ομάδα στον τόπο προέλευσής του να παρέχει υπηρεσίες ξεναγού πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά το Υφυπουργείο Τουρισμού, υποβάλλοντας Έντυπο Δήλωσης αναφορικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να προσφέρει προσωρινά υπηρεσίες ξεναγού oποιοδήποτε πρόσωπο, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω, ικανοποιήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι :

 • είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που του παραχωρήθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης ή καταγωγής
 • έχει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.
Hide details for Διαδικασία ΓνωστοποίησηςΔιαδικασία Γνωστοποίησης

Το έντυπο δήλωσης σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών για ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου ή είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535,
1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691163, +35722691189
Φαξ: +357 22338541.+ 357 22 331324
Ηλ. Ταχ.: mkyprianou@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

Το Έντυπο Δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου)˙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού ότι ο αιτητής ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του ξεναγού σε χώρα μέλος της ΕΕ, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, ή από αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης ˙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών των επαγγελματικών του προσόντων˙
 • αντίγραφο απόδειξης επαγγελματικής πείρας δύο ετών (μόνο αν το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται από τον νόμο στο κράτος μέλος εγκατάστασης)˙
 • το πρόγραμμα της οργανωμένης τουριστικής ομάδας
 • δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις της Κυπριακής Ιστορίας , Τέχνης, Αρχαιολογικών και άλλων Ιστορικών χώρων της Δημοκρατίας (area specific knowledge) στην περίπτωση ξενάγησης σε μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε ξεναγός είναι υποχρεωμένος να:
 • παρουσιάζει την άδεια του όταν του ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού ή της Κυβέρνησης ˙
 • ο ξεναγός δεν μπορεί να ξεναγεί ομάδα πέραν των 55 προσώπων˙
 • κάθε ξεναγός ο οποίος χωρίς εύλογη δικαιολογία ενεργεί κατά παράβαση της συμφωνίας για ξενάγηση είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται αν καταδικαστεί στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό18 των Κανονισμών περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Συνδέσμων, εκτός εάν αυτός εξασφαλίσει έγκαιρα τις υπηρεσίες άλλου ξεναγού για εκτέλεση της ξενάγησης που ανέλαβε.

Απαγορεύεται σε ξεναγούς :
 • η επιμονή προσφοράς υπηρεσιών σε περιηγητές˙
 • η ταυτόχρονη προσφορά διπλής υπηρεσίας, ως ξενάγηση και οδήγηση τροχοφόρου, εξαιρουμένης της περίπτωσης οδήγησης μικρού τροχοφόρου που μπορεί να μεταφέρει όχι πέραν των εννέα επιβατών˙
 • η διεξαγωγή κατά την εκτέλεσή του καθήκοντος της ξενάγησης οποιασδήποτε θρησκευτικής, πολιτικής ή φυλετικής προπαγάνδας˙
 • η πώληση ή προσφορά για πώληση οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης˙
 • η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών˙
 • η αποδοχή οιασδήποτε μορφής προμήθειας προσφερόμενης από επιχειρηματίες˙
 • η ταυτόχρονη ξενάγηση σε πέραν των δύο γλωσσών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου
Τ.Θ. 24942, 1355 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+ 357 22765755
Φαξ:+ 357 22766872
Ηλ. Ταχ.: cytouristguides@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cytouristguides.com


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπου Δήλωσης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Συμφώνα με το Άρθρο 11(1) Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμοί του 1980 και 1992 (Ενοποίηση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Γραφείων Τουρισμού Και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 1995 Εως 2004 (Ενοποιηση).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου