Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διασυνοριακή Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Διασυνοριακή Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Περιγραφή

Για την προσωρινή διασυνοριακή παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η ενημέρωση του Κτηνιατρικού Συμβούλιου Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το επάγγελμα του κτηνιάτρου περιλαμβάνει την εξέταση ζώων για τη διεξαγωγή διάγνωσης ασθενειών, τη παροχή ή σύσταση θεραπευτικής αγωγής σε άρρωστα ζώα, τη χειρουργική επέμβαση σε ζώα, την παροχή κτηνιατρικών συμβουλών ή έκδοση κτηνιατρικών συνταγών, ή πιστοποιητικών σχετικά με θέματα κτηνιατρικής φύσης, τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή βιολογικών προϊόντων και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη ζωικών ασθενειών ή τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των ζώων, τη διεξαγωγή νεκροψίας σε πτώματα ζώων, την επιθεώρηση τροφίμων ζωικής προέλευσης για διαπίστωση της υγιεινής και καταλληλότητά τους για ανθρώπινη κατανάλωση, τη λήψη δειγμάτων από ζώα ή πτώματα ζώων ή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης για εργαστηριακές εξετάσεις και τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και εξετάσεων.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ενημερώσει το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και να προσφέρει προσωρινά διασυνοριακές κτηνιατρικές υπηρεσίες αν:

 • είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση της κτηνιατρικής στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης·
 • κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα/πιστοποιητικό ή ισοδύναμο τίτλο που·
 • περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου (Παράρτημα V.4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ως έχει τροποποιηθεί) ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9 Α του Νόμου (άρθρο 23 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ως έχει τροποποιηθεί) ή αναγνωρισμένο τίτλο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)·
 • έχει καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και εξαιρετικά καλή γνώση της Ελληνικής κτηνιατρικής ορολογίας.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο δήλωσης σχετικά με την προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε ρυθμιζόμενα από το νόμο επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυκής πύλης ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ταχυδρομείου στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
1417 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22 805200
Φαξ: + 357 22332803
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/vs

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο απόδειξης της εθνικότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο)·
 • αντίγραφο της βεβαίωσης για τη νόμιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού ότι ο αιτητής ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου σε κράτος μέλος της ΕΕ και ότι δεν έχει απαγορευθεί σε αυτόν να ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου·
 • αντίγραφο του διπλώματος/πιστοποιητικού ή τίτλου στην κτηνιατρική (με πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα).

Μπορεί να ζητηθεί από τους αιτητές να παραστούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον του Κτηνιατρικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και ιδιαίτερα της κτηνιατρικής ορολογίας.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας Κανονισμοί 1994, Κ.Δ.Π. 38/94, ως αυτοί τροποποιούνται και με τον Περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμο 169/90, ως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα ο κάθε εγγεγραμμένος Κτηνίατρος υποχρεούται:
 • να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ζωικής παραγωγή·
 • να προάγει την ευζωία των ζώων με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με την εξασφάλιση της διαβίωσης των ζώων υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, με την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών των ζώων και την αποφυγή πρόκλησης σε αυτά μη αναγκαίου πόνου και ταλαιπωρίας, καθώς και βελτίωση των οικολογικών συνθηκών·
 • να προστατεύει την υγεία του ανθρώπου από τις ζωικές νόσους και να διασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα υγιεινής και ποιότητας για τα τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης·
 • να υπερασπίζεται την τιμή, το κύρος και την ευγενή παράδοση του επαγγέλματος με υποδειγματική συμπεριφορά σε κάθε εκδήλωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής του ζωής με στόχο την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής εκτίμησης από την κοινωνία·
 • να μεταχειρίζεται τους πελάτες του με ισότητα ως προς τη μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση στις υποθέσεις που του αναθέτουν, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική θέση των πελατών του και από τα προσωπικά του αισθήματα·
 • κατά την έκδοση της συνταγής οφείλει να παρέχει σαφείς οδηγίες χρήσης και φύλαξης των αναγραφόμενων φαρμάκων·
 • να διατηρεί με τους συναδέλφους του σχέσεις αβρότητας και γενναιοφροσύνης και να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να παραβλάψει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή τα νόμιμα συμφέροντα των συναδέλφων του·
 • απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεθόδων ή διαδικασιών αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος·
 • να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και του επαγγέλματός του, ενώ παράλληλα οφείλει να εκσυγχρονίζει τις σχετικές γνώσεις και τη γενική του εκπαίδευση·
 • να διατηρεί αρχείο των υποθέσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου.

Το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι το αρμόδιο όργανο να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους εγγεγραμμένους κτηνιάτρους και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως την διαρκή ή προσωρινή μέχρι ενός έτους διαγραφή εγγεγραμμένου κτηνιάτρου από το Μητρώο, προσωρινό αποκλεισμό από τη άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος πρόστιμο, γραπτή ή προφορική επίπληξη κ.α.Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος
Τηλ: + 357 22805200, 97866909 από Δευτέρα-Παρασκευή, 15:00-18:00
Ηλ. Ταχ.: contact@pvacyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.pvacyprus.com


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Οριζόντιες διαδικασίες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπου Δήλωσης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμοί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας του 1994.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚτηνιατρικό Μητρώο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔήλωση Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγία 2005 36 EK σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου