Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Πανεπιστημίων, να εξασφαλίσει πιστοποιητικό εγγραφής και να εξασφαλίσει Αρχική Άδεια και στη συνέχεια Άδεια από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για τη λειτουργία τέτοιου ιδρύματος.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Αρχική Άδεια ή Άδεια για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κυπριακή Δημοκρατία παραχωρείται μόνο σε νομικό πρόσωπο που ικανοποιεί τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ότι πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία δυνάμει των προνοιών οποιουδήποτε Νόμου·
 • στον Καταστατικό του Χάρτη και στο Ιδρυτικό Έγγραφο αναφέρεται ότι σκοπός του είναι η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου·
 • μεταξύ των μελών του διοικητικού του συμβουλίου δεν περιλαμβάνεται πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας ή είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας ή της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού.
 • υφίστανται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας του ιδρύματος .

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Για την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πανεπιστημίου, υποβάλλεται αίτηση στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από τον ιδρυτή του πανεπιστημίου ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, με βάση τον Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο του 2005 (στίς "Σχετικές Συνδέσεις"), αφού καταβληθούν τα τέλη σχετικά με την αρχική εξέταση της αίτηση στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Αρμόδια Αρχή):

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22800616, +357 22800617
Φαξ: + 357 22427560
Ηλ. Ταχ.: dae@moec.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.highereducation.ac.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες και αποφάσεις πολιτικής για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Λεωφόρος Λεμεσού 5,
2112 Λευκωσία

Τηλ:+ 357 22504339, +35722 504340
Φαξ:+ 357 22504392
Ηλ. Ταχ.: info@dipae.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dipae.ac.cy/

 • τέλος για ιδρυματική αξιολόγηση πανεπιστημίων το οποίο ανέρχεται στις €17,000 ανά Τμήμα.

Τα ακόλουθα έντυπα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) υποβάλλονται ως παράρτημα της αίτησης για ίδρυση Πανεπιστημίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό:
 • Έντυπο με Αρ. 200.2 – «Αίτηση για Ιδρυματική Αξιολόγηση Πιστοποίηση»·
 • Έντυπο με Αρ. 200.1 – «Αίτηση για Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση» (για κάθε πρόγραμμα σπουδών που θα λειτουργήσει στο πανεπιστήμιο).

Για την ιδρυματική και προγραμματική αξιολόγηση καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη αξιολόγησης όπως προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία.


Η αίτηση θα διαβιβαστεί από την Αρμόδια Αρχή στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Ο Φορέας) για τη σχετική αξιολόγηση.

Για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση της αίτησης προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τις πρόνοιες του Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμο του 2005 (στίς "Σχετικές Συνδέσεις"). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα :

 • πιστοποιημένο αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού των αιτητών και πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικό εγγραφής τους ως νομικού προσώπου·
 • τον προτεινόμενο Καταστατικό Χάρτη του πανεπιστημίου·
 • το όνομα, την ιδιότητα, τα προσόντα και τη διεύθυνση των επτά τουλάχιστον προσώπων που προτείνονται ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού για κάθε Σχολή που προτείνεται·
 • περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και των εγκαταστάσεων στις οποίες θα λειτουργεί ή τις οποίες θα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο, περιλαμβανομένων και των τυχόν παραρτημάτων του, και σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του πανεπιστημίου, περιγραφή των νομικών διευθετήσεων με βάση τις οποίες διασφαλίζεται η χρήση τους·
 • τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό φοιτητών που θα φοιτούν στο πανεπιστήμιο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος των χιλίων με ελάχιστο αριθμό τους διακόσιους πενήντα φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών, και τον αριθμό φοιτητών κάθε Σχολής και Τμήματός του·
 • το σχέδιο ανάπτυξης του πανεπιστημίου, στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι τρόποι και μέθοδοι επίτευξης των σκοπών του και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του·
 • περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων και σχέδιο οικονομικού προγραμματισμού και μελέτη βιωσιμότητας του πανεπιστημίου και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του·
 • το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του και καθορισμός της διάρκειας σπουδών στην οποία αφορούν το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων. Δήλωση δέσμευσης του πανεπιστημίου να ενημερώνει τους φοιτητές για το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλουν κατ’ έτος καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους· Το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που δηλώνονται με βάση την παράγραφο αυτή ισχύουν μέχρι αίτησης από το πανεπιστήμιο αναθεώρησης των σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας·
 • λεπτομέρειες για τρεις (3) τουλάχιστο διαφορετικές Σχολές οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την έναρξη της λειτουργίας του και οι οποίες θα καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς·
 • τον αριθμό του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχολείται στο πανεπιστήμιο, το σύστημα μισθοδοσίας του και τα καθήκοντα ενός εκάστου·
 • την πρόνοια ότι θα λειτουργήσει, εντός περιόδου δέκα ετών από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, στο πανεπιστήμιο αυτό ένα τουλάχιστο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δωδεκάμηνης διάρκειας επιπέδου Μάστερ (Master) ·
 • δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της προτεινόμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του πανεπιστημίου στην οποία καθορίζονται τα καθήκοντα που η Επιτροπή αυτή θα ασκεί, στα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :
  • η προώθηση όλων των ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου·
  • η εκπροσώπηση του πανεπιστημίου στις επαφές με τον Φορέα·
  • η επιλογή του πρώτου κατάλληλου ακαδημαϊκού προσωπικού·
  • η στελέχωση του πανεπιστημίου με το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό και ο εξοπλισμός του με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή·
  • η εκλογή και σύσταση πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου των πρώτων οργάνων του που προβλέπονται από το Νόμο.

Επιπρόσθετα, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πιστοποιημένα αντίγραφα λευκού ποινικού μητρώου όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής·
 • πρωτότυπες ιδιόγραφες δηλώσεις όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ότι δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή εταιρείας που ιδρύθηκε με νόμο ή εταιρείας τα κεφάλαια της οποίας δόθηκαν ή έτυχαν εγγύησης από την Δημοκρατία·
 • πρωτότυπα Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής·
 • πιστοποιημένα αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας και των τοπογραφικών σχεδίων των εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πανεπιστήμιο·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής·
 • μελέτη βιωσιμότητας για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου·
 • κατάλογο δημοσιεύσεων και ερευνητικών προγραμμάτων του διδακτικού προσωπικού.

Μετά την υποβολή της, η αίτηση προωθείται στον Φορέα για εξέταση και υποβολή σχετικής εισήγησης στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

 • απόρριψη της αίτησης· ή
 • αποδοχή της αίτησης· ή
 • την αναβολή λήψη απόφασης. Ο Φορέας μπορεί να αναλάβει τη λήψη απόφασης μόνο μια φορά και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θέτοντας όρους που πρέπει να ικανοποιηθούν πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Πανεπιστημίων. Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός εννιά μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Με την εγγραφή αυτή το ιδιωτικό πανεπιστήμιο καθίσταται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με δική του επωνυμία και σφραγίδα, αλλά δεν μπορεί να δεχθεί ακόμη φοιτητές.

Το αργότερο εντός έξι μηνών και κάθε έξι μήνες η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του εγγεγραμμένου στο Μητρώο ιδιωτικού πανεπιστημίου, υποβάλλει υπόμνημα στον Υπουργό, στο οποίο αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί ώστε να καταστεί έτοιμο προς λειτουργία. Το υπόμνημα διαβιβάζεται στον Φορέα, ο οποίος αφού αξιολογήσει το περιεχόμενό του μπορεί να κάνει μια από τις ακόλουθες εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού:

 • να δώσει την αρχική άδεια· ή
 • να αναβάλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θέτοντας όρους που πρέπει να ικανοποιηθούν πριν τη λήψη απόφασης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • να χορηγήσει την αρχική άδεια λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων ετών και να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πανεπιστημίου·
 • να αναβάλει τη λήψης απόφασης επί του θέματος για συγκεκριμένη περίοδο·
 • να απορρίψει την αίτηση σε περίπτωση που οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε η παράταση δεν έχουν διορθωθεί.

Με την εξασφάλιση της αρχικής άδειας λειτουργίας το ιδιωτικό πανεπιστήμιο μπορεί να δεχθεί φοιτητές.

Τα τέλη χορήγησης αρχικής άδειας υπολογίζονται με βάση με το πραγματικό κόστος που καταβάλλεται για την ομάδα εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τον Φορέα.

Ο Φορέας θα παρακολουθεί περιοδικώς την λειτουργία του ιδιωτικού πανεπιστημίου, με βάση την αρχική άδεια, υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στον Υπουργό και, αν το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στη βάση των οποίων ο Υπουργός έχει την εξουσία να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αναστολή της λειτουργίας του ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Μετά το τέταρτο έτος λειτουργίας του ιδιωτικού πανεπιστημίου με αρχική άδεια και μετά την υποβολή από το Πανεπιστήμιο σχετικής έκθεσης προόδου προς τον Υπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο αφού μελετήσει την πιο πάνω έκθεση προόδου του πανεπιστημίου και τις ετήσιες εκθέσεις του Φορέα, μπορεί να πάρει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

 • να χορηγήσει άδεια λειτουργίας στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο·
 • να αναστείλει την αρχική άδεια λειτουργίας και να αξιώσει τερματισμό των εργασιών και δραστηριοτήτων του ιδιωτικού πανεπιστημίου· ή
 • να παρατείνει για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους την αρχική άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου και να επιβάλει συγκεκριμένους όρους προς τους οποίους το πανεπιστήμιο οφείλει να συμμορφωθεί κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Μετά την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πανεπιστημίου, ο Νόμος προβλέπει την περιοδική αξιολόγησή του κάθε πέντε χρόνια. Ο Φορέας, δύναται να πραγματοποιεί καθοιονδήποτε χρόνο λειτουργίας του πανεπιστημίου επιθεωρήσεις με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης από μέρους του πανεπιστημίου των υποχρεώσεων του όπως αυτές απορρέουν από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Το πανεπιστήμιο θα τηρεί Αρχείο Φοιτητών στο οποίο θα καταγράφεται κάθε φοιτητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο. Ο τύπος του Αρχείου Φοιτητών και τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό πρέπει να περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη.

Θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των ιδρυμάτων για τα οποία προκύπτουν αρνητικές παρατηρήσεις μετά από έλεγχο που θα διενεργείται από τον Φορέα στη βάση του άρθρου 17 (3) (ζ) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, το οποίο αναφέρει ότι:

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό»


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Νόμοι και Κανονισμοί Πανεπιστημίων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργιά Και Έλεγχος) Νόμος του 2005.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτάδια Ίδρυσης, Λειτουργίας και Ελέγχου Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός στην Κυπριακή Εκπαίδευση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου