Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Ενδιάμεσοι στην Πώληση Ζωοτροφών

Ενδιάμεσοι στην Πώληση Ζωοτροφών
Περιγραφή

Για να δραστηριοποιηθεί κάποιος ως ενδιάμεσος στη συσκευασία, αποθήκευση και πώληση ζωοτροφών, πρέπει να εξασφαλίσει πιστοποιητικό Εγγραφής ή Έγκρισης Ενδιάμεσου (ανάλογα με τις δραστηριότητες με τις οποίες δραστηριοποιείται ο ενδιάμεσος) από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το οποίο ενεργεί για το Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών.

Συγκεκριμένα πρέπει να εξασφαλισθεί πιστοποιητικό έγκρισης στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος διεξάγει μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις ενδιάμεσων ζωοτροφών, πρέπει να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό εγγραφής:

 • τοποθέτηση στην αγορά προσθετικών των ζωοτροφών που καλύπτονται από τον Κανονισμό( ΕΚ) Αρ. 1831/2003 ή προϊόντων που καλύπτονται από την Οδηγία 82/471/ΕΟΚ και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος IV του Κανονισμού αυτού∙
 • τοποθέτηση στην αγορά προμιγμάτων τα οποία χρησιμοποιούν προσθετικά ζωοτροφών και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού ( ΕΚ) αριθμός 183/2005∙
 • τοποθέτηση στην αγορά σύνθετων ζωοτροφών που χρησιμοποιούν προσθετικά των ζωοτροφών ή προμίγματα που περιέχουν πρόσθετες ύλες για τη διατροφή ζώων και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 183/2005.

Ο ορισμός «ενδιάμεσος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο που παρασκευάζει αποκλειστικά για τις κτηνοτροφικές του ανάγκες, σύνθετες ζωοτροφές, που έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του καθοριζόμενα προσθετικά των ζωοτροφών, καθοριζόμενα προμίγματα παρασκευασθέντα από αυτά τα προσθετικά ή άλλα καθοριζόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων σε ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παραγωγής και χρήσης.

Ο ορισμός «ζωοτροφή» σημαίνει τις ουσίες ή τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των πρόσθετων υλών, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για χορήγηση τροφής από το στόμα στα ζώα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει Εγγραφή ή Πιστοποιητικό Έγκρισης Ενδιάμεσου, νοουμένου ότι το Τμήμα Γεωργίας ικανοποιείται ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, ή έχει υπό την ευθύνη του κατάλληλα υποστατικά, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, σύστημα ελέγχου ποιότητας, κατάλληλες συνθήκες συσκευασίας και αποθήκευσης, κατάλληλη τεκμηρίωση (μητρώα) κλπ σύμφωνα με τις αρχές HACCP, όπως και τις υπόλοιπες πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 183/2005 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών (δες τα συναφή έγγραφα).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή/ανανέωση της αίτησης για εγγραφή ενδιάμεσου ή η έγκριση/ανανέωση αίτησης για έγκριση ενδιάμεσου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδο Ελέγχου Ζωοτροφών
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22408633-38 και + 357 22408563
Φαξ:+ 357 22408538
Ηλ. Ταχ.: feedingstuffs@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας και του πιστοποιητικού διευθυντών και μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου), αντίγραφο του πιστοποιητικού εμπορικής επωνυμίας (ότι εφαρμόζεται)∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εργοστασίου (υποστατικά) για συσκευασία υλικών το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εργοστασίων Νόμου (βλέπε εγγραφή Εργοστασίου – υποστατικών συσκευασίας στις σχετικές συνδέσεις)∙
 • αντίγραφο της οργανωτικής διάρθρωσης και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένου του ονόματος του προσώπου που έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και συσκευασία, όπως και των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη των επιμολύνσεων∙
 • αντίγραφο με πλήρη στοιχεία αναφορικά με το σχεδιασμό, την καταλληλότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου εξοπλισμού, όπως και των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών∙
 • αντίγραφο με λεπτομερές πρόγραμμα ελέγχου μαζί με το όνομα, διεύθυνση και τα προσόντα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών∙
 • αντίγραφο συμφωνίας συνεργασίας με χημικό εργαστήριο, περιλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου του εργαστηρίου (σε περίπτωση που ο ενδιάμεσος δεν διαθέτει δικό του εργαστήριο)∙
 • αντίγραφο των τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων∙
 • το όνομα και την πλήρη διεύθυνση των εγκαταστάσεων από τα οποία θα εισάγονται υλικά μαζί με:
  (ι) βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας για το ατομικά αριθμό εγγραφής ή έγκρισης της κάθε εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και(αν εφαρμόζεται)
  (ιι) βεβαίωση της κάθε εγκατάστασης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή και η χώρα στην οποία λειτουργεί περιλαμβάνονται στους ισχύοντες καταλόγους που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (αν εφαρμόζεται)∙
 • αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους των €51,26 (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς, είτε με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Πραγματοποιούνται επί τόπου επιθεωρήσεις εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών Ζωοτροφών για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για 5 χρόνια, ενώ το Πιστοποιητικό Έγκρισης ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. Το τέλος ανανέωσης είναι €51,26 (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή).

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι Εγκεκριμένοι Ενδιάμεσοι Ζωοτροφών είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι σε όλα τα στάδια της συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής, υπό την ευθύνη τους, ικανοποιούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 183/2005 που θέτει τις απαιτήσεις για τη υγιεινή των ζωοτροφών και οι αρχές ανάλυσης κινδύνου και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP).

Ενδεικτικά πρέπει να:
 • εντοπίζονται τυχόν κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα∙
 • εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο στάδιο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή για τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα∙
 • καθορίζονται κρίσιμα όρια σε κρίσιμα σημεία ελέγχου με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξουδετέρωση ή τη μείωση των εντοπιζόμενων κινδύνων∙
 • καθορίζονται και εφαρμόζονται ουσιαστικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου∙
 • καθορίζονται διορθωτικά μέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου∙
 • καθιερώνονται διαδικασίες για να εξακριβώνονται ότι τα μέτρα που περιγράφονται είναι πλήρη και λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης εκτελούνται τακτικά∙
 • καταρτίζονται έγγραφα και αρχεία ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των επιχειρήσεων ζωοτροφών για να αποδεικνύεται η πραγματική εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων μέτρων.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Εγγραφή Εργοστασίου - Υποστατικών Συσκευαστηρίου
Λειτουργία Εγκατάστασης Ζωοτροφών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Aριθ. 183 2005.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έγκριση-Ανανέωση Έγκρισης Ενδιάμεσου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή-Ανανέωση Εγγραφής Ενδιάμεσου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΜητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων και Ενδιάμεσων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 04:35:31 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου