Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να φροντίζει παιδιά πρέπει να αποταθεί για εγγραφή στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και με τη λήψη τέτοιας αίτησης, η Διευθύντρια, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παιδιών Νόμου 1956 (κεφ 352, άρθρο 28) εγγράφει τα υποστατικά όπου γίνονται δεκτά και τυγχάνουν φροντίδας τα παιδιά για ολόκληρη μέρα, ή ουσιαστικό μέρος της ημέρας ή για οποιαδήποτε μεγαλύτερη περίοδο που δεν υπερβαίνει τις έξι ημέρες.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει Παιδικό Σταθμό για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας, νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το διευθύνον πρόσωπο του Σταθμού διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ∙
 • πρόκειται να απασχοληθεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα παιδιά, συγκεκριμένα κατά τις ώρες λειτουργίας ενός παιδοκομικού σταθμού πρέπει να απασχολείται ένας παιδοκόμος για κάθε 28 παιδιά ηλικίας 4 χρόνων και άνω, ένας παιδοκόμος για κάθε 24 παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω, ένας παιδοκόμος για κάθε 16 παιδιά ηλικίας 2 χρόνων και άνω, και ένας παιδοκόμος για κάθε έξι βρέφη μέχρι 2 χρόνων ∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατάλληλη τοποθεσία, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός ∙
 • στο σταθμό θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οδός Προδρόμου αρ 63,
1468 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22406701, +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ.: central.sws@sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα του διευθύνοντος προσώπου∙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού∙
 • αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των ακριβών διαστάσεων του κτιρίου∙
 • αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής ή της Πολεοδομικής Άδειας∙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών∙
 • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας για κάθε μέλος του προσωπικού∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6) για κάθε μέλος του προσωπικού.

(*Πρωτότυπα Ιατρικά Πιστοποιητικά: αιματολογικές εξετάσεις για μεταδοτικές και μολυσματικές ασθένειες [Ηπατίτιδα Β (HBsAg) και C (anti-HCV), Ιός AIDS HIV (HIV I&II antibodies), Σύφιλη (VDRL) και δερμοαντίδραση MANTOUX], πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων (αναλύσεις κοπράνων) και εκθέσεις ακτινογραφίας θώρακα)


Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών του Παιδοκομικού Σταθμού από
εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα υπεβλήθησαν δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Παιδοκομικού Σταθμού ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα πιστοποιητικά υγείας και τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανανεώνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Παιδοκομικοί Σταθμοί για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Παιδιών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό∙
 • τη συντήρηση∙
 • την τήρηση των απαραίτητων αρχείων∙
 • την αναλογία παιδιών-προσωπικού∙
 • την αναλογία παιδιών – εμβαδού χώρου∙
 • τις διευθετήσεις για τη διατροφή των παιδιών∙
 • την ιατρική παρακολούθηση για τα παιδιά.

Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών και μπορεί να επιθεωρεί τα υποστατικά, τη φροντίδα που προσφέρεται στα παιδιά και τις διευθετήσεις για την ευημερία τους και οποιαδήποτε αρχεία αναφορικά με αυτά.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Ιδιωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΠΕΚ)
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου Γωνία
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ: +357 22436466, +357 22665102
Φαξ: + 357 22349193, +357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy

Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Κύπρου
22Αθηναίου, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: +357 22492626
Φαξ: + 357 22517165


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ο περί Παίδων Νόμος
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠ-Φ-013v3 Αίτηση για Έκδοση Πιστοπoιητικού Καταλληλότητας Παιδοκομικού Σταθμού.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου