Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Πλανοδιοπώληση

Πλανοδιοπώληση
Περιγραφή

Για την πώληση ή προσφορά προς πώληση αγαθών σε δρόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για πλανοδιοπώληση αγαθών από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων των οποίων θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα αυτή.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Σε περίπτωση κατά την οποία, η επιδίωξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από διάφορες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας , παραχωρείται άδεια νοουμένου ότι το τοπικό Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι πληρούνται τέτοια κριτήρια όπως:

  • η απόκτηση Πιστοποιητικού Υγείας από τον Επαρχιακό Ιατρικό Λειτουργό, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτητής και οι υπάλληλοί του έχουν καλή υγεία και δεν είναι φορείς μολυσματικής ασθένειας, σε περίπτωση πλανοδιοπώλησης τροφίμων ή ποτών·
  • η απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο αιτητής θα χρησιμοποιεί υγραέριο για την προετοιμασία τροφίμων·
  • η απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για την καταλληλότητα του οχήματος σε περίπτωση που ο αιτητής θα χρησιμοποιήσει όχημα για την παρασκευή τροφίμων·
  • η απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την καταλληλότητα του οχήματος ή της τέντας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων (σε περίπτωση που η δραστηριότητα θα λάβει χώρα σε μια κοινότητα).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Το έντυπο αίτησης για την έκδοση Άδειας Πλανοδιοπώλησης Αγαθών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στο τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση:

  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας από τον Επαρχιακό Ιατρικό Λειτουργό, το οποίο πιστοποιεί ότι ο αιτητής έχει καλή υγεία και δεν είναι φορέας μολυσματικής ασθένειας, στην περίπτωση πλανοδιοπώλησης τροφίμων ή ποτών·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο αιτητής θα χρησιμοποιεί υγραέριο για την προετοιμασία τροφίμων·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών το οποίο πιστοποιεί την καταλληλότητα του οχήματος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμων·
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την καταλληλότητα του οχήματος ή της τέντας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή τροφίμων (σε περίπτωση που η δραστηριότητα θα λάβει χώρα σε μια κοινότητα).

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις, από τον υγειονομικό επιθεωρητή του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Μετά την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το τέλος άδειας , το ποσό και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας.

Ενδεικτικά, τα τέλη άδειας λειτουργίας σε μια Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα € 34 για περίοδο ενός μηνός, € 68 για μια περίοδο τριών μηνών, € 102 για μια περίοδο έξι μηνών, € 136 για περίοδο εννέα μηνών και € 170 για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η άδεια μπορεί να χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός, τριών, έξι, εννέα ή δώδεκα μηνών. Η ανανέωση της άδειας γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Οι πλανοδιοπώλες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου του 1985 (άρθρο 111) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (άρθρο 92) και των σχετικών κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να παρουσιάζουν την άδεια πλανοδιοπώλησης αγαθών σε περίοπτη θέση κατά τη διάρκεια της σχετικής δραστηριότητάς τους.

Επιπλέον, οι πλανοδιοπώλες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που τίθενται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει κάποια ειδικό ή πρόσθετο όρο που σχετίζεται με τις ώρες λειτουργίας, τα προϊόντα που μπορούν να τα εμπορευθούν , τις συνθήκες αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, ή να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την πλανοδιοπώληση σε συγκεκριμένες περιοχές ή δρόμους, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω όροι ή/και απαγορεύσεις θα έχουν εκ των προτέρων δημοσιοποιηθεί (τουλάχιστον 1 μήνα προηγουμένως – Άρθρο 111(2)).

Εξουσιοδοτημένοι υγειονομικοί επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτημένοι από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες υγειονομικοί επιθεωρητές μπορούν οποτεδήποτε να προβαίνει σε επιτόπου επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Νομοθεσία
Επαρχιακές Διοικήσεις
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Χορήγηση Αδείας Πλανοδιοπώλησης Αγαθών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/11/2019 04:35:31 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου