Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Εγκατάστασης Ζωοτροφών

Λειτουργία Εγκατάστασης Ζωοτροφών
Περιγραφή

Για τη λειτουργία εγκατάστασης ζωοτροφών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού εγγραφής ή πιστοποιητικού έγκρισης Επιχείρησης (ανάλογα με τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται η επιχείρηση) από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, πιστοποιητικό έγκρισης απαιτείται στην περίπτωση που η επιχείρηση διεξάγει μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες, ενώ στις άλλες των περιπτώσεων απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής:

 • παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ 1831/2003 και αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος ΙV του Κοινοτικού Κανονισμού ((ΕΚ) αρ 183/2005)∙
 • παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά προμείγματα που παρασκευάζονται με πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (EK) αρ.183/2005∙
 • παρασκευάζουν για διάθεση στην αγορά ή παράγουν για τις αποκλειστικές ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους, σύνθετες ζωοτροφές χρησιμοποιώντας πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ή προμείγματα που περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του παραρτήματος ΙV του Κανονισμού (EK) αρ.183/2005.


Ο ορισμός «ζωοτροφή» σημαίνει προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους κατάσταση, φρέσκα ή διατηρημένα, και προϊόντα της βιομηχανικής τους επεξεργασίας, και οργανικές και ανόργανες ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνα τους ή ως μίγμα με άλλες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, για την από το στόμα διατροφή ζώων ως αυτά καθορίζονται στον Νόμο.

Παράλληλα ο ορισμός «εγκατάσταση» σημαίνει οποιαδήποτε μονάδα μιας επιχείρησης ζωοτροφών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής ή Πιστοποιητικό Έγκρισης Επιχείρησης, νοουμένου ότι το Τμήμα Γεωργίας είναι ικανοποιημένο ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαθέτει ή έχει υπό την ευθύνη του κατάλληλα υποστατικά, μόνιμα εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ανθρώπινο δυναμικό που είναι κατάλληλα καταρτισμένο με το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο και την κατάλληλη πείρα σχετικά ,με σύστημα ελέγχου ποιότητας, συνθήκες συσκευασίας και αποθήκευσης σύμφωνες με τις αρχές HACCP όπως και με τις λοιπές πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 183/2005 που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών (δες σχετικά έγγραφα).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης εγγραφής/ανανέωσης της εγγραφής εγκατάστασης ζωοτροφών ή το έντυπο αίτησης έγκρισης/ανανέωσης για έγκριση εγκατάστασης ζωοτροφών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών
Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22408633 και + 357 22 408638
Φαξ: +357 22408538
Ηλ.Ταχ.: feedingstuffs@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης, του πιστοποιητικού διευθυντών και μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου), πιστοποιητικό εγγραφής εμπορικής επωνυμίας (εάν υπάρχει)∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής εργοστασίου, αναφορικά με την ίδρυση, που εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εργοστασίων Νόμου (βλέπε "Εγγραφή Εργοστασίου" στις σχετικές συνδέσεις)∙
 • αντίγραφο της οργανωτικής δομής και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τον αριθμό, τα προσόντα, την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού καθώς και το όνομα και τα προσόντα του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των υλικών∙
 • αντίγραφο με όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με την τοποθεσία, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτηρίων και του τεχνικού εξοπλισμού των υποστατικών, καθώς επίσης και των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών∙
 • αντίγραφο του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου των υλικών σε όλα τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας παραγωγής∙
 • αντίγραφο της συμφωνίας συνεργασίας με χημικό εργαστήριο, συμπεριλαμβανόμενου του ονόματος, διεύθυνσης και αριθμού τηλεφώνου του εργαστηρίου (σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει δικό της εργαστήριο)∙
 • αντίγραφο των τοπογραφικών σχεδίων και των αρχιτεκτονικών σχεδίων∙
 • αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής τέλους €51,26 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές ζωοτροφών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έχουν δεόντως υποβληθεί. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για 5 χρόνια, ενώ το Πιστοποιητικό Έγκρισης ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Για ανανέωση καταβάλλεται τέλος €51,26 (πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή).


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εγγεγραμμένες και Εγκεκριμένες Επιχειρήσεις Ζωοτροφών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 183/2005 που καθορίζουν τις απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών όπως και οι αρχές της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου του συστήματος HACCP (Δες Κανονισμό (ΕΚ) αρ 183/2005 στα σχετικά έγγραφα).

Ενδεικτικά πρέπει να:
 • εντοπίζονται οι τυχόν κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να προλαμβάνονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα∙
 • εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή στα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή εξάλειψη ενός κινδύνου ή τη μείωσή του σε αποδεκτά επίπεδα∙
 • καθορίζονται κρίσιμα όρια σε κρίσιμα σημεία ελέγχου με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των εντοπιζόμενων κινδύνων∙
 • καθορίζονται και εφαρμόζονται ουσιαστικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου∙
 • καθορίζονται διορθωτικά μέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου∙
 • καθιερώνονται διαδικασίες για να εξακριβώνονται τα μέτρα που προαναγράφονται είναι πλήρη και λειτουργούν όντως. Οι διαδικασίες εξακρίβωσης εκτελούνται τακτικά∙
 • καταρτίζονται έγγραφα και αρχεία ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των επιχειρήσεων ζωοτροφών για να αποδεικνύεται η πραγματική εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται πιο πάνω.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Εγγραφή Εργοστασίου
Ενδιάμεσοι στην πώληση ζωοτροφών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων Eταιρειών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έγκριση-Ανανέωση Έγκρισης Εγκατάστασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή-Ανανέωση Εγγραφής Εγκατάστασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Aριθ. 183 2005.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕγκεκριμένες Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον (ΕΚ) 183_2005.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕγγεγραμένες Εγαταστάσεις συμφωνα με τον (ΕΚ) 183_2005.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου