Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Οπτικού και Τεχνικού Οπτικού

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οπτικού και Τεχνικού Οπτικού
Περιγραφή

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Οπτικού ή Τεχνικού Οπτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος "οπτικός" σημαίνει πρόσωπο που ασχολείται με οπτικομετρήσεις, καθώς και με την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών και κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Παράλληλα, ο όρος "τεχνικός οπτικός" σημαίνει πρόσωπο που ασχολείται την επεξεργασία, κατασκευή, εφαρμογή και διάθεση οπτικών ειδών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, νοουμένου ότι το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι σύζυγος ή τέκνο Κύπριου πολίτη που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης˙
 • έχει συμπληρώσει τo εικοστό έτος της ηλικίας του˙
 • κατέχει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, που βεβαιώνει ότι ο αιτήτης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα˙
 • είναι κάτοχος πτυχίου στην Οπτικομετρία, στην περίπτωση των Οπτικών, ή κάτοχος πτυχίου στην Τεχνική Οπτική στην περίπτωση των Τεχνικών Οπτικών:
   (i) είναι αναγνωρισμένος στο κράτος μέλος απόκτησής του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του Οπτικού (στην περίπτωση των Οπτικών) ή του Τεχνικού Οπτικού (στην περίπτωση των Τεχνικών Οπτικών) και στο οποίο έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή
   (ii) είναι αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην περίπτωση που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του Οπτικού (στην περίπτωση των Οπτικών) ή του Τεχνικού Οπτικού (στην περίπτωση των Τεχνικών Οπτικών)˙
 • έχει ενός έτους πρακτική πείρα την οποία απέκτησε των πιο πάνω προσόντων˙
 • η προαναφερόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση και πρακτική πείρα δεν εφαρμόζεται για πρόσωπα τα οποία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1996, είχαν εγγραφεί ή είχαν εξασφαλίσει θέση ή φοιτούσαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στην Οπτική ή τεχνική οπτική, νοουμένου ότι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1996 είχαν αποφοιτήσει από τουλάχιστον εξατάξια σχολή μέσης εκπαίδευσης.

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
 • είναι Ευρωπαίος πολίτης˙
 • είναι κάτοχος τίτλου και άδειας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης˙
 • είναι κάτοχος πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης Εγγραφής Οπτικού ή Τεχνικού Οπτικού μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου
Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22605418
Φαξ: +357 22605623
Ηλ.Ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου στην Οπτικομετρική ή Τεχνική Οπτική, αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ή το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου˙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του στην αρμόδια αρχή κράτους μέλους της ΕΕ και σχετική δήλωση ότι ο οπτικός συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμά του και ότι η άδεια δεν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί (στην περίπτωση πολίτη της ΕΕ με επαγγελματικό τίτλο κράτους μέλους της ΕΕ)˙
 • τέλος αίτησης €34,17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή) .

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του. Το τέλος ανανέωσης είναι € 34.17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Κάθε οπτικός / τεχνικός οπτικός για την ανανέωση της εγγραφής του στο οικείο Μητρώο, πρέπει να αποδείξει στο Συμβούλιο ότι έχει παρακολουθήσει κατά τα δύο προηγούμενα έτη οποιοδήποτε από τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου ή από τα σεμινάρια της ειδικότητας που διοργανώνονται από οποιοδήποτε φορέα με έγκριση του Συμβουλίου.

Hide details for Υποχρεώσεις & ΕποπτείαΥποχρεώσεις & Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Οπτικοί ή Τεχνικοί Οπτικοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου περί ρυθμίσεως της άσκησης του επαγγέλματος των Οπτικών του 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Οπτικών Κύπρου
Τηλ.: +357 22445888
Φαξ: +357 22445889
Ηλ.ταχ: info@coa.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.coa.org.cy

Σύνδεσμος Αποφοίτων Οπτομετρών Κύπρου
Τηλ:. +357 24657556, Φαξ: +357 24658646
Ηλ. Ταχ: c_kallias@hotmail.com


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου – Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής Οπτικού 01-2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής Τεχνικού Οπτικού 01-2019.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου