Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Προσωρινή Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικά Πρόσωπα

Προσωρινή Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικά Πρόσωπα
Περιγραφή

Για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η υποβολή γραπτής δήλωσης κατά την πρώτη μετακίνηση του παρόχου από ένα Κράτος Μέλος στη Δημοκρατία.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος (το κράτος μέλος εγκατάστασης) ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών ή Ηλεκτροτεχνίτης μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, προσωρινά και περιστασιακά, στην Κυπριακή Δημοκρατίαπρέπει αφού ειδοποιήσει εκ των προτέρων το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ), του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για την πρόθεση του να το πράξει.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύουν μόνο για φυσικό πρόσωπο το οποίο :

 • είναι εγκαταστημένο και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του σε κράτος μέλος της ΕΕ·
 • σε περίπτωση που το επάγγελμα του δεν είναι ρυθμιζόμενο επάγγελμα στο κράτος μέλος της εγκατάστασης, απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία εντός των τελευταίων δέκα ετών.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΔήλωσηςΔιαδικασία Υποβολής Δήλωσης

Η δήλωση (στα "Σχετικά Έγγραφα") αναφορικά με την πρόθεση για προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία.
Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία.
Τηλ.: +357 22 800509, +357 22800428, +357 22800430
Φαξ: +357 22348202+ 357 22800324
Ηλ. Ταχ.: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http: www.mcw.gov.cy/ems

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας ∙
 • αντίγραφο βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης ∙
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για τα επαγγελματικά προσόντα ∙
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για επαγγελματική εμπειρία (μόνο αν το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται στο κράτος μέλος της εγκατάστασης) ∙
 • *αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο "Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες" Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριο Κύπρου στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής (εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)˙
 • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για λευκό ποινικό μητρώο.

*Στην περίπτωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εφαρμόζεται η πιο πάνω διαδικασία, νοουμένου ότι ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει πρώτα εγγραφεί στο "Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες" του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Παρακαλώ ακολουθείστε τον σύνδεσμο "Προσωρινή Παροχή Μηχανικών Υπηρεσιών" στς "Σχετικές Συνδέσεις" για την σχετική διαδικασία εγγραφής.Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ανώτεροι Τεχνικοί Ηλεκτρολογίας, Συντηρητές Ηλεκτροσυσκευών, Ηλεκτροτεχνίτες ή Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους, καθορίζονται ως ακολούθως:
 • Ένας εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρώτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας κάθε είδους ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού οποιασδήποτε τάσης και απεριόριστης ισχύος.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δεύτερης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών και της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης τάσης και απεριόριστης ισχύος και, της λειτουργίας κάθε είδους ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, οποιασδήποτε τάσης και απεριόριστης ισχύος.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τρίτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης, μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Τελευταίο Στάδιο ή Μεσαίο Στάδιο ή Αρχικό Στάδιο) δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της εκπόνησης σχεδίων και μελετών, της εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης/εποπτείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Τ.ΗΜΥ δύναται να παραχωρήσει σε εγγεγραμμένους Εργολήπτες που κατέχουν μακρόχρονη πείρα ή/και ειδικά προσόντα περιορισμένη άδεια εκπόνησης σχεδίων και μελετών (χαμηλής και μέσης τάσης) μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης Τάξης δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη της λειτουργίας συσκευών και εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης μέσα στα όρια που καθορίζονται με διάταγμα από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
 • Εγγεγραμμένος Ηλεκτροτεχνίτης δύναται να προβαίνει στην τοποθέτηση των συρμάτων οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι δε υπεύθυνος για κάθε εργασία που γίνεται από τους βοηθούς ή μαθητευόμενούς του.


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει τη δικαιοδοσία σε περίπτωση παράβασης του Νόμου και των Κανονισμών , ή δυνάμει απόφασης δικαστηρίου να αναστείλει για περίοδο την οποία κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ικανότητας οποιουδήποτε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών ή Ηλεκτροτεχνίτη το οποίο έχει εκδοθεί.

Κανένα πρόσωπο του οποίου το πιστοποιητικό ικανότητας έχει ανασταλεί ή ανακληθεί δεν πρέπει κατά την περίοδο που ισχύει η αναστολή ή ανάκληση να αναλάβει την ευθύνη ή να εκτελέσει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση και /ή συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)
Τ.Θ. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: panastasiou@oeb.org.cy, semeek@oeb.org.cy, sgeorgiou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: https://semeek.org/

Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102, ext. 104
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: mgregoriou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΑΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος
Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών σε Τομείς της Μηχανικής Επιστήμης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου