Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης


Οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να συστήσουν εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες εταιρείες. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Κατωτέρω παρατίθεται κατάλογος διαδικασιών εγκαθίδρυσης επιχείρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Γενικές Διαδικασίες Σύστασης Επιχείρησης:

Εγγραφή Επιχείρησης
Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διαβάστε περισσότερα››

Άδεια Παραμονής και Εργασίας
Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση. Διαβάστε περισσότερα››

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κάθε πρόσωπο που απασχολείται επικερδώς στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός ή ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών Διαβάστε περισσότερα››

Εγγραφή στον Φ.Π.Α.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ. Διαβάστε περισσότερα››

Εγγραφή Φορολογουμένων
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν...Διαβάστε περισσότερα››

Διαδικασίες σχετικές με τις εγκαταστάσεις

Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα››

Άδεια Οικοδομής
Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής... Διαβάστε περισσότερα››

Επαγγελματικά Υποστατικά
Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού...Διαβάστε περισσότερα››

Διαδικασίες σχετικά με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ανάλογα με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και διατυπώσεις. Διαβάστε περισσότερα››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/12/2017 12:34:18 PM


© 2009 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου