Αρχική Σελίδα Αποδέκτες Υπηρεσιών Προστασία Καταναλωτών στην Κύπρο

Προστασία Καταναλωτών στην Κύπρο


Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Σκοπός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, είναι η προστασία της Υγείας, της Ασφάλειας και των Οικονομικών Συμφερόντων του καταναλωτή, καθώς και η διασφάλιση της ύπαρξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσα από την καλύτερη παρακολούθηση των καταναλωτικών αγορών, την αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας και έννομης προστασίας και την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών.

Πέραν των πιο πάνω και όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών, η Υπηρεσία έχει δημιουργήσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και ταυτόχρονα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο και όπου χρειάζεται προβαίνει σε εισηγήσεις για λήψη πολιτικών αποφάσεων από την κυβέρνηση στα θέματα των καταναλωτών.

Οι πιο πάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσω:

  • της ενίσχυσης του θεσμού των Παρατηρητηρίων τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης καθώς και των πετρελαιοειδών·
  • της ενημέρωσης των καταναλωτών·
  • της ενσωμάτωσης των θεμάτων προστασίας καταναλωτών σε άλλες πολιτικές, ειδικότερα στην εκπαίδευση·
  • της συνεργασίας με τους Συνδέσμους/ Οργανώσεις των καταναλωτών καθώς και άλλους κοινωνικούς εταίρους·
  • της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προάγουν καινοτόμα μέτρα για την προστασία του καταναλωτή και την πληροφόρηση·
  • της συνεργασίας με τις τρείς συναφείς Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. Ανταγωνισμού, Γ.Δ. Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή και της Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς).

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία έθεσε το 2005 σε Παγκύπρια βάση τη λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής 1429, χωρίς χρέωση. Η τηλεφωνική αυτή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να υποβάλλουν ερωτήσεις, παράπονα και καταγγελίες και να λαμβάνουν άμεσα συμβουλές και ενημέρωση για διάφορα καταναλωτικά θέματα που τους αφορούν.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ παρόχου υπηρεσίας και καταναλωτή, ο τελευταίος μπορεί να αποταθεί στην Yπηρεσία για συμβουλή, αλλά πρέπει να αναφερθεί γενικά ότι τα σώματα που είναι υπεύθυνα για την επίλυση προβλημάτων τέτοιας φύσης, αν δεν λυθούν με φιλικό διακανονισμό, είναι τα Επαρχιακά Δικαστήρια. Αναφέρεται ότι στην Υπηρεσία συστάθηκε, πρόσφατα, μηχανισμός εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών των καταναλωτών μέσω διαδικασιών διαιτησίας. Ο εν λόγω μηχανισμός χειρίζεται διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, το κόστος των οποίων να μην ξεπερνά τις €3000, εξαιρουμένων τυχών τόκων και εξόδων.

Τέλος οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια στις δύο εθνικές οργανώσεις καταναλωτών. Αυτές είναι:


Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
Λεωφ. Ακροπόλεως 8, Γραφείο 302, 2006 Στρόβολος
Τ.Θ. 24874, 1304 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 700 00 700, +357 22 516112
Φαξ: +357 22516118
Ηλ. Διεύθυνση: info@katanalotis.org.cy
Ιστοσελίδα: www.cyprusconsumers.org.cy,
https://el-gr.facebook.com/CyprusConsumersAssociation

Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής
Λεωφόρος Στροβόλου 56 (Καρυάτιδες) Α2, Διαμ. 107, 2035 Στρόβολος
Τ.Θ. 16033, 2085 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22313111
Φαξ: +357 22463077
Ηλ. Διεύθυνση: consumersunion@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.consumersunion.org.cy


Κέντρο SOLVIT Κύπρου


Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου αποτελεί μέρος ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου παρόμοιων κέντρων που βρίσκονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Το SOLVIT είναι ένα Δίκτυο, φιλικού διακανονισμού, μέσω του οποίου τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται στενά για να επιλύουν διασυνοριακά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από λανθασμένη ή ελλιπή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς, από μέρους των δημοσίων διοικήσεων των Κρατών Μελών. Σκοπός του SOLVIT είναι η γρήγορη επίλυση των προβλημάτων που υποβάλλονται στο Δίκτυο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη. Οι Υπηρεσίες SOLVIT παρέχονται δωρεάν από τα Κέντρα SOLVIT.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για του τομείς δράσης του SOLVIT, τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και λεπτομέρειες επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του SOLVIT.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
Υποβολή Καταγγελίας/Παραπόνου στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
Κέντρο SOLVIT Κύπρου
ΕΠΑ - Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Η Ευρώπη σου - Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου