Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Περιβαλλοντικοί και άλλοι Κανόνες

Περιβαλλοντικοί και άλλοι Κανόνες


Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βάση για τις περιβαλλοντικές πολιτικές έχει μεταρρυθμιστεί. Η Κύπρος έχει υπογράψει τις εννέα Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες και έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βίο-ασφάλεια, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί για να ρυθμίσει τη διακίνηση ζώντων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που δημιουργούνται από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία σε χώρες εκτός της ΕΕ.

Η Κύπρος έχει επικυρώσει:

 • διεθνείς Συμφωνίες για το Περιβάλλον·
 • το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης·
 • το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα ο Τομέας Προστασίας της Φύσης έχει την ευθύνη για εφαρμογή των νόμων και κανονισμών σχετικά με την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής. Οι νόμοι, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν την εφαρμογή και επιβολή συγκεκριμένων κανονισμών που αφορούν: την εισαγωγή προϊόντων από θαλάσσια είδη, εμπορικά είδη από άγρια χλωρίδα και πανίδα, την εισαγωγή γούνας και προϊόντων από άγρια ζώα, επιπρόσθετα προς τους κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής.

Ο Τομέας Ρύπανσης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για την προστασία, ρύθμιση και πρόληψη ρύπανσης του νερού και της γης από τη βιομηχανία και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα το Υπουργείο έχει επίσης συμμετοχή στην ευθύνη για την προστασία των υδάτων από την νιτρική ρύπανση γεωργικής προέλευσης και την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο Κώδικας συνεπάγεται την ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων για προστασία των νερών από νιτρική ρύπανση και αποτελείται από τέσσερα μέρη:
 • Kώδικα Πρακτικής για τη Χρήση Λιπασμάτων·
 • Kώδικα Πρακτικής για τη Διάθεση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων·
 • Kώδικα Πρακτικής για την Χρήση Επεξεργασμένου Νερού·
 • Kώδικα Πρακτικής για την Γεωργική Χρήση Λάσπης Αστικών Αποβλήτων·
 • Nόμος για Ρύθμιση της Μόλυνση του Νερού και της Γης·
 • Nόμος για την Πλήρη Πρόληψη και Ρύθμιση της Μόλυνσης.

Ο Τομέας Αποβλήτων και Κλιματικών Αλλαγών του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα για την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ο Νόμος για τη Διάθεση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Κύπρο περιλαμβάνει:
 • τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης·
 • τους στόχους που τίθενται για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων·
 • τις διοικητικές μεθόδους που θα εφαρμόζονται ειδικά στη συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση ή διάθεση αποβλήτων·
 • όλες τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων·
 • τον αριθμό των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και διάθεσης που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης αποβλήτων·
 • τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση των αποβλήτων·
 • την εκτίμηση του κόστους των εργασιών αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων και·
 • τα κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης της συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων.

Ο Τομέας Αειφόρου Ανάπτυξης και Προϊόντων του Τμήματος Περιβάλλοντος ασχολείται πρωταρχικά με την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης μέσω διαφόρων πολιτικών και νομοθετημάτων. Μέρος των στρατηγικών αυτών είναι η εθνική στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και η Διαδικασία του Cardiff και η περιβαλλοντική πτυχή της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Αναφορικά με τη νομοθεσία, ο τομέας έχει την ευθύνη για διάφορες νομοθεσίες που άπτονται πολυάριθμων περιβαλλοντικών πτυχών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εφαρμογή εθελοντικών εργαλείων για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος εντός οργανισμών ή προϊόντων (οικολογικά σήματα, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της τεχνολογίας του περιβάλλοντος και την προώθηση των πράσινων συμβάσεων.

Εφαρμόζοντας την εναρμονιστική νομοθεσία για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, ο Τομέας προωθεί την ετοιμασία στρατηγικού χάρτη θορύβού
και ενός ουσιαστικού σχεδίου δράσης σύμφωνα με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Ο Τομέας Προϊόντων έχει εντατικοποιήσει την εφαρμογή των κανονισμών ιδιαίτερα σε σχέση με τα επίπεδα θορύβου που παράγονται από εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, το νόμο αναφορικά με ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, και του κανονισμούς της ΕΕ για τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων.

Ο Τομέας εκπροσωπεί την Κύπρο στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη ρύθμιση της διασυνοριακής μεταφοράς γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, στη Σύμβαση του Άρχους για την διαθεσιμότητα και πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον και στην συμμετοχή σε αποφάσεις, όπως και στο Συμβόλαιο της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από την ρύπανση.
 • νόμος για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου·
 • νόμος για την εθελοντική συμμετοχή οργανώσεων σε σύστημα Κοινοτικής οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου·
 • νόμος για το Κοινοτικό Σύστημα βραβείων και οικολογικών σημάτων·
 • νόμος για τη περιβαλλοντική ευθύνη αναφορικά με την πρόληψη/αποτροπή και αποκατάσταση περιβαλλοντικής καταστροφής.

Κοινωνικοί Κανόνες - Νομικές Απαιτήσεις

Ο Νόμος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία του 1996, με τις συναφείς τροποποιήσεις του 2001-2003 υποχρεώνει τους εργοδότες να διασφαλίζουν ότι το εργατικό δυναμικό τους απολαμβάνει υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Επί πλέον ο Νόμος για την Προστασία από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες του 2002 επιβάλλει στους εργοδότες ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι τους απολαμβάνουν υγιών συνθηκών στον τόπο εργασίας και ότι ασθενείς, το κοινό και το περιβάλλον προστατεύονται από ιονίζουσες ακτινοβολίες που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητές τους. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων που δημιουργούνται για το έμβρυο στην περίπτωση εγκύων όπως και νεαρών προσώπων στην εργασία.
 • νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία·
 • νομοθεσία για την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και για πυρηνική ασφάλεια·
 • οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αλλά μπορούν και εθελοντικά να λαμβάνουν μέτρα αναδεικνύοντας την κοινωνική τους ευθύνη.

Προωθώντας την βιωσημότητα περαιτέρω - Κύπρος

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν περιβαλλοντικές πρακτικές που προχωρούν πέραν από τις νομικές τους υποχρεώσεις. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων μπορεί να ερμηνευθεί ότι επεκτείνεται σε ενέργειες με τις οποίες οι εταιρείες εκδηλώνουν τούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες, προχωρώντας πέραν των νομικών υποχρεώσεών τους.

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων:

Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους προκαλούν ρύπανση στο νερό ή το έδαφος, υπέχουν όπως είναι φυσικό ευθύνη για την αποκατάστασή τους. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας (35/2004/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό.

Νόμος για την περιβαλλοντική ευθύνη σχετικά με την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας:
 • ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος·
 • Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (eco-label) οι μεταπωλητές μπορούν να πληροφορούν τους πελάτες τους ότι τα προϊόντα τους σέβονται το περιβάλλον. Η αίτηση για το οικολογικό σήμα είναι εθελοντική και ως τέτοια δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εμπορικά εμπόδια. Τα προϊόντα που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα (εκτός από τρόφιμα, ποτά και φάρμακα, τα οποία δεν καλύπτονται από το σύστημα αυτό) καθώς και υπηρεσίες. Υπεύθυνη αρχή είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένα εθελοντικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στις οργανώσεις να αξιολογούν, διαχειρίζονται και βελτιώνουν τη συμβολή τους στο περιβάλλον. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:
 • συνεχής και βελτιωμένη συμβολή στο περιβάλλον·
 • επιβλεπόμενη από την Κυβέρνηση προσαρμογή για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·
 • δημόσια πληροφόρηση μέσω ετήσιας έκθεσης·
 • συμμετοχή του προσωπικού·
 • νομοθετική ρύθμιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εθελοντική συμμετοχή οργανώσεων σε μία κοινότητα οίκο-διαχείρισης και συστήματος επίβλεψης (EMAS).


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διεθνείς Συμβάσεις
Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης
Νομοθεσία - Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Νομοθεσία - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Νομοθεσία - Ακτινοπροστασία και Προστασία απο Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
Προωθώντας την Βιωσιμότητα Περαιτέρω


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου