Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Φορολογικό Σύστημα

Φορολογικό Σύστημα


Το Φορολογικό Σύστημα στην Κύπρο

«Κάτοικος Κύπρου» όταν εφαρμόζεται:

 • Στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος·
 • Στην περίπτωση εταιρείας, σημαίνει εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.

Σε κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που είναι κάτοικος Κύπρου για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που ΔΕΝ είναι κάτοικος Κύπρου για κάθε φορολογικό έτος επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός Κύπρου μόνο.

Εταιρικός Φόρος

Η Κύπρος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορολογικών πλεονεκτημάτων στις εταιρείες που διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο. Τα πλεονεκτήματα αυτά πηγάζουν από την ευνοϊκή φορολογία της Κύπρου που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από το εκτενές δίκτυο συμβάσεων αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πάνω από 60 χώρες.

Εν συντομία οι κύριες πρόνοιες της εταιρικής φορολογίας είναι:

 • Ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής Εταιρικού Φόρου 12.5%.Το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ·
 • Μη φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα η/και τόκους, προσώπου που ΔΕΝ είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, καθώς και προσώπου που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας αλλά δεν θεωρείται “Domiciled” στη Δημοκρατία·
 • Μη παρακράτηση φόρου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties) αναφορικά με τη χρήση των δικαιωμάτων αυτών εκτός Κύπρου·
 • Μη φορολόγηση κέρδους από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό κάτω από όρους και προϋποθέσεις·
 • Μη επιβολή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών από τη διάθεση χρεογράφων σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο·
 • Aπαλλάσσονται από την φορολογία, στις περιπτώσεις αναδιοργάνωσης εταιρειών, τα κέρδη που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ή μετοχών, και η καταβολή τελών χαρτοσήμου·
 • Αφορολόγητος επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου.

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Το ετήσιο εισόδημα των φυσικών προσώπων φορολογείται κλιμακωτά σε ποσοστά 20%,25%,30% και 35%, με τις πρώτες €19500 του εισοδήματος να είναι αφορολόγητες . Από τους χαμηλότερα θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές στην Ε.Ε.

Πιο κάτω περιγράφονται πολύ σύντομα ορισμένες από τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε σχέση με τα Φυσικά Πρόσωπα:

ΔΕΝ φορολογούνται τα εισοδήματα που προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές εισοδήματος κάτω από όρους και προϋποθέσεις:

 • Εισόδημα από μερίσματα και τόκους·
 • Κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό·
 • Εισόδημα από έμμισθη απασχόληση στο εξωτερικό·
 • Κέρδος από την πώληση χρεογράφων·
 • Η ζημιά που προκύπτει από επιχείρηση, στο τρέχων έτος ή/και προηγούμενα έτη, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάτω από όρους και προϋποθέσεις·
 • Απαλλάσσεται από φορολογία, εισόδημα που λαμβάνεται: ως φιλοδώρημα επί αφυπηρετήσει, από αποζημίωση λόγω θανάτου ή τραυματισμού, ταμείο προνοίας, ταμείο συντάξεων, ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Επιβάλλεται φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε συντελεστή 19% (κανονικός), 9% / 5% (μειωμένος), όπως και 0% (μηδενικός συντελεστής) πάνω σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, σε όλες τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην Δημοκρατία, στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη και στις εισαγωγές αγαθών από Τρίτες χώρες.

Επισκέπτες από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή του ΦΠΑ που πληρώθηκε κατά την αγορά αγαθών στην Κύπρο κατά την αναχώρησή τους από την Κύπρο, νοουμένου ότι τα αγαθά που αγοράστηκαν μεταφέρθηκαν εκτός Κύπρου (και εκτός ΕΕ) στις προσωπικές τους αποσκευές.

Διεθνή Καταπιστεύματα

Τα Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες φορολογικού προγραμματισμού:

 • Tο εισόδημα και τα κέρδη ενός Κυπριακού Διεθνούς Καταπιστεύματος τα οποία προκύπτουν από πηγές εκτός Κύπρου εξαιρούνται από οποιοδήποτε φορολογία που επιβάλλεται στην Κύπρο·
 • Μερίσματα και τόκοι που λαμβάνονται από ένα καταπίστευμα από μια Κυπριακή εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων δεν υπόκεινται σε φορολογία ούτε σε παρακράτηση φόρου·
 • Aπαλλαγή από τη φορολογία σε περίπτωση αλλοδαπού που δημιουργεί ένα διεθνές καταπίστευμα στην Κύπρο και αφυπηρετεί στη χώρα, υπό τον όρο ότι όλη η ακίνητη περιουσία και το εισόδημα που κερδίζεται βρίσκεται στο εξωτερικό, ακόμη και αν το φυσικό πρόσωπο είναι δικαιούχος.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Φορολογίας
Adjusted Top Statutory Tax Rate on Corporate Income in EU 2009
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Τελωνείων
Ηλεκτρονική Υποβολή Φορολογητέων Αποδοχών - Υπηρεσία TAXISnet
Υπηρεσία Φ.Π.Α.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/12/2017 12:34:18 PM


© 2009 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου