Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Εργατικό Δυναμικό

Εργατικό Δυναμικό


Η Κύπρος διαθέτει ένα άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Προσοντούχο επαγγελματικό, τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό με εκτενή εμπειρία και ευφράδεια στην Αγγλική γλώσσα όπως επίσης και σε άλλες ξένες γλώσσες είναι διαθέσιμο για εργοδότηση σε λογικά επίπεδα απολαβών.

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

Σύμφωνα με τη μελέτη της Eurostat για το εργατικό δυναμικό 2012, η Κύπρος παρουσιάζει ποσοστό εργασίας ύψους 64.6% για ηλικίες 15-64. Το ποσοστό αυτό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα 14 ποσοστά των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν του μέσου ποσοστού εργασίας της ΕΕ-27 (64.2%).

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών απασχολεί το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού εργατικού δυναμικού 48.0%, ενώ ο τομέας της βιομηχανίας και της γεωργίας απασχολεί ποσοστό ύψους 20.2% και 2.9%, αντίστοιχα.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η Κύπρος κατέχει το υψηλότερο ποσοστό εργασίας για γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο ανέρχεται στο 48.7%.

Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων

Το Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων στην Κύπρο βασίζεται στις δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας του λόγου και της τριμερούς συνεργασίας. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων εντός του φιλελεύθερου, εθελοντικού μοντέλου των εργασιακών σχέσεων, οι όροι εργοδότησης των εργαζομένων καθορίζονται ελεύθερα, είτε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεταξύ των δύο μερών (εργοδοτών και εργαζομένων) και τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων είτε μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης.

Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ρυθμίζονται μέσω μιας διαδικαστικής συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων η οποία ονομάζεται Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων. Ο Κώδικας από την υπογραφή του, το 1977, παραμένει μέχρι σήμερα ο θεμέλιος λίθος του ελεύθερου συστήματος εργασιακών σχέσεων της Κύπρου. Τόσο οι συνδικαλιστικές, όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις, τηρούν πλήρως τις πρόνοιές του, με ελάχιστες εξαιρέσεις και είναι η στάση αυτή που έχει βοηθήσει στην επιτυχή λειτουργία του συστήματος και στην διατήρηση της εργατικής ειρήνης.


Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Η συμμετοχή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αναγκαστική για όλο το ενεργά απασχολούμενο πληθυσμό στην Κύπρο, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Η ολική εισφορά για τους μισθωτούς είναι 21,5% από την οποία το 8,3% καταβάλλεται από τον ίδιο τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη και 4,9% από το κράτος. Η ολική εισφορά των αυτοτελώς εργαζομένων είναι ίση με 20,5% από την οποία το 15,6% καταβάλλεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και το 4,9% από το κράτος. Άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό στην υπηρεσία κύπριων εργοδοτών και άτομα που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους, έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν εθελοντικά.

Το ποσοστό εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους είναι ύψους 18,4% από το οποίο 14% καταβάλλεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,4% από το κράτος. Η εισφορά των προαιρετικά ασφαλισμένων υπολογίζεται σε ποσό ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο, όμως δεν μπορεί να είναι ψηλότερο από το εβδομαδιαίο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών του στον προηγούμενο χρόνο ή τον μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών του τα τρία προηγούμενα χρόνια. Επίσης μπορεί να υπολογιστεί πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. Το ποσοστό εισφοράς στην περίπτωση προαιρετικά ασφαλισμένων στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό είναι ύψους 16,6% πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ή πάνω στις κανονικές απολαβές, όπως έχει συμφωνηθεί στο αντίστοιχο συμβόλαιο εργασίας, μέχρι και το μέγιστο ποσό ασφαλιζόμενων απολαβών. Μια επιπρόσθετη εισφορά του 4,9% καταβάλλεται από το κράτος.

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχει ποικίλα ωφελήματα όπως το επίδομα μητρότητας, επίδομα ασθένειας, επίδομα ανεργίας, σύνταξη γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, επίδομα ορφάνιας και παροχές για εργατικά ατυχήματα. Από 1/5/2010 τέθηκαν σε εφαρμογή δύο νέοι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. (ΕΚ) 883/04 και (ΕΚ) 987/09 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ.

Επιπρόσθετα της καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν 1,2% στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, 0,5% στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Εργατική Νομοθεσία

Πέραν του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και με στόχο την προστασία ευάλωτων τάξεων εργαζομένων, (με έμφαση στους συνδικαλιστικά ανοργάνωτους), κυρίως λόγω της διαπραγματευτικής τους αδυναμίας, καθορίζονται νομοθετικά κατώτατα επίπεδα στους όρους και συνθήκες εργοδότησης τους. Επίσης, η ανάγκη εναρμόνισης της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στον τομέα της Εργατικής Νομοθεσίας, οδήγησε στην διά Νόμου ρύθμιση επιπρόσθετων και σημαντικών όρων εργοδότησης.

Μια σημαίνουσας σημασίας νομοθεσία είναι και η ενημέρωση του εργαζόμενου από τον εργοδότη για τους βασικούς όρους απασχόλησης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι γραπτή και δίδεται εντός 30 ημερών από την πρόσληψη του κάθε εργαζόμενου.

Μια από τις σημαντικότερες Νομοθεσίες σε σχέση με τους όρους εργοδότησης είναι η δια Νόμου ρύθμιση του Κατώτατου Μισθού σε ορισμένα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός ορίζεται σε €870 ακαθάριστα κατά την πρόσληψη και μετά από εξάμηνη συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη σε €924 για τους γραφείς, πωλητές/τριες, σχολικούς βοηθούς, βοηθούς παιδοκόμους, βοηθούς βρεφοκόμους, νοσηλευτικούς βοηθούς, και φροντιστές/στριες σε ιδρύματα. Για καθαριστές/στριες κτηριακών εγκαταστάσεων, ο ωριαίος ακαθάριστος μισθός κατά την πρόσληψη ορίζεται σε €4,55 και μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη σε €4,84 ακαθάριστα. Για τους φρουρούς ασφάλειας ο κατώτατος ωριαίος μισθός ορίζεται στα €4,90 ακαθάριστα και εφόσον συμπληρώνει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ανέρχεται στα €5,20.

Πάρα πολύ σημαντικός είναι και ο Νόμος για την προστασία των μισθών. Με βάση το Νόμο αυτό, κάθε εργοδότης οφείλει να καταβάλει το μισθό κάθε εργαζόμενου κανονικά και χωρίς αποκοπές, γι’ αυτό και πρέπει να τηρεί και σχετικά αρχεία.

Σε σχέση με το ωράριο εργασίας, με βάση τον οικείο Νόμο, κάθε εργοδότης οφείλει να μην απασχολεί εργαζόμενο κατά μέσο όρο περισσότερο από 48 ώρες ανά εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών εκτός εάν συναινέσει. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται κατ’ ελάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης ανά 24ωρο και 24 ώρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ο ίδιος Νόμος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων και τη νυκτερινή εργασία, τα ημερήσια διαλείμματα καθώς και κάποιες εξαιρέσεις επαγγελμάτων.

Επίσης, ειδικές νομοθεσίες ρυθμίζουν τους όρους απασχόλησης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως είναι αυτά των γραφέων, των λατόμων, των μεταλλωρύχων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων των υπαλλήλων σε κέντρα αναψυχής και των εργαζομένων σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Για τα επαγγέλματα αυτά η Κυπριακή Εργατική Νομοθεσία προβλέπει πιο εξιδεικευμένους όρους απασχόλησης.

Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης, με βάση το σχετικό Νόμο, το μέρος που λαμβάνει την πρωτοβουλία για τον τερματισμό οφείλει να δίδει συγκεκριμένη χρονική περίοδο προειδοποίησης. Να σημειωθεί, ότι οι πρώτοι 6 μήνες αποτελούν δοκιμαστική περίοδο και καμιά εκ των δύο πλευρών δεν οφείλει να δίδει προειδοποίηση στην άλλη. Όμως, η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα δύο έτη δεδομένου ότι τα δύο μέρη συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο κατά την πρόσληψη. Σε περίπτωση πλεονασμού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για 104 συνεχόμενες εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη, προστατεύονται από ειδικό Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό. Ο υπάλληλος που απολύεται παράνομα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης πληρωτέα από τον εργοδότη, υπό τον όρο ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί για 26 συνεχόμενες εβδομάδες.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικων Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Εργασίας

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός για εξεύρεση εργασίας στην διευρυμένη Ευρώπη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Εργοδότησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός για Εργοδότες.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου