Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Εργατικό Δυναμικό

Εργατικό Δυναμικό


Η Κύπρος διαθέτει ένα άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Προσοντούχο επαγγελματικό, τεχνικό και γραμματειακό προσωπικό με εκτενή εμπειρία και ευφράδεια στην Αγγλική γλώσσα όπως επίσης και σε άλλες ξένες γλώσσες είναι διαθέσιμο για εργοδότηση σε λογικά επίπεδα απολαβών.

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

Σύμφωνα με τη μελέτη της Eurostat για το εργατικό δυναμικό 2012, η Κύπρος παρουσιάζει ποσοστό εργασίας ύψους 64.6% για ηλικίες 15-64. Το ποσοστό αυτό συγκαταλαγέται ανάμεσα στα πρώτα 14 ποσοστά των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν του μέσου ποσοστού εργασίας της ΕΕ-27 (64.2%).

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών απασχολεί το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού εργατικού δυναμικού 48.0%, ενώ ο τομέας της βιομηχανίας και της γεωργίας απασχολεί ποσοστό ύψους 20.2% και 2.9%, αντίστοιχα.

Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι η Κύπρος κατέχει το υψηλότερο ποσοστό εργασίας για γυναίκες στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο ανέρχεται στο 48.7%.

Εργασιακές Σχέσεις

Από την ημέρα ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε, η Κυπριακή εργατική νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην Κύπρο υπάρχει ευρύτατη παράδοση στη χρήση του κοινωνικού διαλόγου και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης καθορίζονται είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων που συνομολογούνται μεταξύ των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, είτε απευθείας μεταξύ του εργοδοτούμενου και του εργοδότη. Γύρω στο 50% του εργατικού δυναμικού ανήκει σε συντεχνίες και γύρω στο 55% των εργοδοτουμένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις καθορίζουν τους βασικούς όρους απασχόλησης, όπως απολαβές, ωράρια εργασίας, ετήσιες άδειες, ταμεία προνοίας, θέματα ασφάλειας και υγείας κ.ο.κ.


Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Η συμμετοχή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αναγκαστική για όλο το ενεργά απασχολούμενο πληθυσμό στην Κύπρο, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Η ολική εισφορά για τους μισθωτούς είναι 20,2% από την οποία το 7,8% καταβάλλεται από τον ίδιο τον μισθωτό, 7,8% από τον εργοδότη και 4,6% από το κράτος. Η ολική εισφορά των αυτοτελώς εργαζομένων είναι ίση με 16,9% από την οποία το 12,6% καταβάλλεται από τον αυτοτελώς εργαζόμενο και το 4,3% από το κράτος. Άτομα που εργάζονται στο εξωτερικό στην υπηρεσία κύπριων εργοδοτών και άτομα που διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση τους, έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν εθελοντικά.

Το ποσοστό εισφοράς για τους προαιρετικά ασφαλισμένους είναι ύψους 17,1% από το οποίο 13% καταβάλλεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,1% από το κράτος. Η εισφορά των προαιρετικά ασφαλισμένων υπολογίζεται σε ποσό ασφαλιστέων αποδοχών που επιλέγεται από τον προαιρετικά ασφαλισμένο, όμως δεν μπορεί να είναι ψηλότερο από το εβδομαδιαίο ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών του στον προηγούμενο χρόνο ή τον μέσο όρο των ασφαλιστέων αποδοχών του τα τρία προηγούμενα χρόνια. Επίσης μπορεί να υπολογιστεί πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. Το ποσοστό εισφοράς στην περίπτωση προαιρετικά ασφαλισμένων στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό είναι ύψους 15,6% πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ή πάνω στις κανονικές απολαβές, όπως έχει συμφωνηθεί στο αντίστοιχο συμβόλαιο εργασίας, μέχρι και το μέγιστο ποσό ασφαλιζόμενων απολαβών. Μια επιπρόσθετη εισφορά του 4,6% καταβάλλεται από το κράτος.

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχει ποικίλα ωφελήματα όπως το επίδομα μητρότητας, επίδομα ασθένειας, επίδομα ανεργίας, σύνταξη γήρατος, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη χηρείας, επίδομα ορφάνιας και παροχές για εργατικά ατυχήματα. Από 1/5/2010 τέθηκαν σε εφαρμογή δύο νέοι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. (ΕΚ) 883/04 και (ΕΚ) 987/09 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ.

Επιπρόσθετα της καταβολής εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν 1,2% στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, 0,5% στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Εργατική Νομοθεσία

Η νομοθεσία προνοεί για κατώτατο μισθό σε σχέση με συγκεκριμένο αριθμό επαγγελμάτων για τα οποία δεν υπάρχει διαπραγματευτική δύναμη και δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Τα επαγγέλματα αυτά είναι: Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικούς Βοηθούς, Βοηθούς Παιδοκόμους, Βοηθούς Βρεφοκόμους, Σχολικούς Βοηθούς, Φρουρούς, Φροντιστές και Καθαριστές. Ο κατώτατος μισθός που ισχύει από 01/04/2012 και αφορά τα πιο πάνω επαγγέλματα, εκτός από φρουρούς και φροντιστές, ανέρχεται, κατά την πρόσληψη, σε €870 ευρώ, ενώ μετά από 6 μήνες υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται στα €924 ευρώ. Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε φρουρό ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο είναι €4,90 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €5,20 ευρώ. Ο κατώτατος ωριαίος μισθός που καταβάλλεται σε καθαριστή ο οποίος εργοδοτείται στην Κύπρο ανέρχεται σε €4,55 ευρώ, ενώ μετά από έξι μήνες υπηρεσία αυξάνεται σε €4,84.

Σε περίπτωση απόλυσης λόγω πλεονασμού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για 104 συνεχόμενες εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη, προστατεύονται από το Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό. Ο υπάλληλος που απολύεται παράνομα έχει το δικαίωμα αποζημίωσης πληρωτέα από τον εργοδότη, υπό τον όρο ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί για 26 συνεχόμενες εβδομάδες.

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, ο νόμος για την Προστασία των Δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη προνοεί για την καταβολή των αμοιβών/μισθών και της ετήσιας άδειας στους εργοδοτουμένους που οφείλονται από τον εργοδότη από ένα ειδικό ταμείο.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Υπηρεσίες Κοινωνικων Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Εργασίας

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιαμονή και Εργασία στην Κύπρο 2010 (ΕΝ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός για εξεύρεση εργασίας στην διευρυμένη Ευρώπη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Εργοδότησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός για Εργοδότες.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 16/07/2018 12:52:36 PM


© 2009 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου