Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης

Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Περιγραφή

Για την άσκηση επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η εξασφάλιση ετήσιας επαγγελματικής άδειας.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το Επιμελητήριο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική μηχανική, Επιμέτρηση και
Εκτίμηση γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Ο Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου Νόμος παραχωρεί εξουσία για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε τομέα της μηχανικής επιστήμης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης).

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και να ασκεί το επάγγελμα της Επιστήμης της Μηχανικής οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ότι:

 • είναι κάτοχος διπλώματος ή πανεπιστημιακού τίτλου ή άλλου ανάλογου προσόντος σε οποιοδήποτε τομέα της Μηχανικής Επιστήμης , η οποία του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα στην οποία το απέκτησε και η οποία αναγνωρίζεται από το Επιμελητήριο σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου˙
 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που είναι εγκαταστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία˙
 • είναι άνω των 21 ετών˙
 • δεν έχει προηγούμενη καταδίκη για κάποιο αδίκημα˙
 • για εγγραφή στους τομείς της αρχιτεκτονικής, περιλαμβανόμενης της αρχιτεκτονικής τοπίου και της πολιτικής μηχανικής, περιλαμβανόμενης της μηχανικής τοπίου, έχει επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, πρακτική πείρα ενός έτους μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης ΕΚΕ Κύπρου είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22877644
Φαξ: + 357 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.etek.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πτυχίο ή πανεπιστημιακού τίτλου̇
 • αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών με τις αναλυτικές καταστάσεις μαθημάτων κατά έτος φοίτησης˙
 • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • πιστοποιητικό άλλων συνδέσμων της Επιστήμης της Μηχανικής που ο αιτητής είναι μέλος˙
 • αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (προκειμένου περί πολιτών της ΕΕ) ή άλλο αποδεικτικό διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία του Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όταν αιτητής δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ)˙
 • βεβαίωση αρμόδιου σώματος ή αρχής στην οποία να αναφέρεται ότι τα προσόντα του αιτητή του επιτρέπουν την χωρίς περιορισμούς άσκηση επαγγέλματος στη χώρα που αποκτήθηκαν˙
 • αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου˙
 • σε περίπτωση που ο/ή αιτητής είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ, πιστοποιητικό που να δεικνύει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση επαγγέλματος στη Δημοκρατία˙
 • δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου˙
 • τέλος εξέτασης της αίτησης για εγγραφή €55 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή ή τραπεζική εντολή) για κάθε τομέα για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση.

Στην περίπτωση εγγραφής πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα πρέπει επιπρόσθετα να επισυναφθεί:
 • βεβαίωσης πρακτικής άσκησης τουλάχιστον ενός έτους υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα.

Στην περίπτωση εγγραφής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού πρέπει να γνωρίζετε ότι:
 • με βάση τον Κανονισμό 53(14)(α) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών 1941 – 2019, κανένας δεν έχει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εκτός εάν κατέχει το ανάλογο ετήσιο πιστοποιητικό εγγραφής, που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών εφόσον αυτός κατέχει Πιστοποιητικό Ικανότητας (Πρώτης, Δεύτερης ή Τρίτης Τάξης) (Κανονισμός 53(14)(β)). Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο "Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών" στις "Σχετικές Συνδέσεις".

Σε περίπτωση που ο/ή αιτητής δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και είναι νυμφευμένος/η με Κύπρια/ο πρέπει να επισυναφθεί:
 • πιστοποιητικό γάμου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή):
 • ετήσια Επαγγελματική Άδεια : €30̇
 • ετήσια Συνδρομή για μέλη άνω των 30 ετών: €90, και για μέλη κάτω των 30 ετών: €35.

Η επαγγελματική άδεια ισχύει για ένα έτος. Το τέλος ανανέωσης είναι το ίδιο με την ετήσια επαγγελματική άδεια και τη συνδρομή που αναφέρεται πιο πάνω.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚριτήρια για Αναγνώριση Διπλώματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2020 12:28:18 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου