Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης

Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Περιγραφή

Για την άσκηση επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η εξασφάλιση ετήσιας επαγγελματικής άδειας.

Σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το Επιμελητήριο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική μηχανική, Επιμέτρηση και
Εκτίμηση γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Ο Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου Νόμος παραχωρεί εξουσία για την έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε τομέα της μηχανικής επιστήμης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης).

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και να ασκεί το επάγγελμα της Επιστήμης της Μηχανικής οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου ότι:

 • είναι κάτοχος διπλώματος ή πανεπιστημιακού τίτλου ή άλλου ανάλογου προσόντος σε οποιοδήποτε τομέα της Μηχανικής Επιστήμης , η οποία του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα στην οποία το απέκτησε και η οποία αναγνωρίζεται από το Επιμελητήριο σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου˙
 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που είναι εγκαταστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία˙
 • είναι άνω των 21 ετών˙
 • δεν έχει προηγούμενη καταδίκη για κάποιο αδίκημα˙
 • για εγγραφή στους τομείς της αρχιτεκτονικής, περιλαμβανόμενης της αρχιτεκτονικής τοπίου και της πολιτικής μηχανικής, περιλαμβανόμενης της μηχανικής τοπίου, έχει επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, πρακτική πείρα ενός έτους μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα της μηχανικής επιστήμης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο, των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας - Εξουσιοδότηση Εντολέα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2) των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών «η ανάθεση έργου συντελείται μόνο με την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εντολέα, στην οποία αναφέρεται απαραίτητα και η αμοιβή». Βλέπε περισσότερα εδώ.

Αξιοποιώντας την προαναφερόμενη πρόνοια, ο Νομοθέτης εισήγαγε στους περί Οδών και Οικοδομών (Τροποιητικούς) Κανονισμούς του 2000 [ΚΔΠ 148/2000] αναφορά και παραπομπή στο πιο πάνω έγγραφο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Οι Μηχανικοί που επιθυμούν να προμηθεύονται τις Εξουσιοδοτήσεις Εντολέα θα πρέπει να αποστέλλουν στο ΕΤΕΚ κατάλληλα συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στα σχετικά έγγραφα

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας: Όρια και προϋποθέσεις διαφήμισης – Απαγόρευση άγρας πελατών, άγρας εργασίας και αθέμιτης διαφήμισης

Σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς (Κανονισμός 6) επιτρέπεται στα Μέλη μια σειρά από δράσεις οι οποίες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο προώθησης ή / και διαφήμισης της εργασίας τους. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται στα Μέλη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς, ανάμεσα σε άλλα να:

 • περιβάλλουν με δημοσιότητα τους σκοπούς, την πρόοδο και τις επιτεύξεις τους·
 • απαντούν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε τεχνικό ή άλλο έντυπο·
 • δημοσιοποιούν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τις απόψεις τους πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, τεχνικό ή άλλο·
 • εκτυπώνουν και διανέμουν επαγγελματικά δελτία ή άλλα έντυπα τα οποία θα φέρουν το όνομα και τη διεύθυνση τους, καθώς και τα επαγγελματικά τους προσόντα και δραστηριότητες·
 • δημοσιεύουν την ίδρυση γραφείου·
 • δημοσιεύουν ανακοίνωση για εξεύρεση βοηθών ή για πρόσληψη προσωπικού·
 • δημοσιεύουν οποιαδήποτε απουσία τους στο εξωτερικό για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Επιτρέπεται επίσης:

 • η δημοσίευση και κυκλοφορία φυλλαδίων (brochures) ή επαγγελματικών προφίλ, νοουμένου ότι το μέλος μπορεί να τεκμηριώσει, αν χρειαστεί, την ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτά·
 • η εγγραφή ή καταχώριση αγγελίας σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια επαγγελμάτων συναφών ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα των υπηρεσιών·
 • η παροχή πληροφοριών για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών·
 • η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας που να φέρει το όνομα του μέλους ή της Εταιρείας Μελετών.

Όπως καταγράφεται στους κανονισμούς, επιτρέπεται γενικότερα η θεμιτή διαφήμιση, η δημοσιότητα και η προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του μέλους στη Δημοκρατία και στο εξωτερικό στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση όμως, οποιαδήποτε διαφήμιση ή δημοσιότητα Μέλους δεν πρέπει:

 • να είναι αναληθής, παραπλανητική, ή να δίδει την εντύπωση της αυτοεξύμνησης·
 • να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλα μέλη ή Εταιρείες Μελετών σ' ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την ποσότητα επαγγελματικής εργασίας, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή άλλη μέθοδο χρέωσης·
 • να θίγει, να μειώνει, να υποτιμά, να δυσφημίζει ή να επικρίνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε άλλο μέλος ή Εταιρεία Μελετών
 • να περιέχει ονόματα πελατών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση τους·
 • να είναι τόσο συχνή ή επαναλαμβανόμενη, ή τέτοιου μεγέθους ώστε να ξεφεύγει του μέτρου και της λογικής που υποδεικνύουν οι παραδόσεις του επαγγέλματος·
 • να περιέχει δηλώσεις για ειδίκευση του μέλους σε συγκεκριμένους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 7(1), αναφέρει ότι τα μέλη οφείλουν:

 • να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας πελατών, άμεσα ή έμμεσα, και να μην επιτρέπουν σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού τους να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες·
 • να μην πληρώνουν ή προσφέρουν κανενός είδους αμοιβή ή προμήθεια ή αντάλλαγμα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για την άγρα οποιουδήποτε πελάτη ή εργασίας από μέρους του·
 • να δηλώνουν στον προσδοκώμενο εντολέα τους οποιοδήποτε υπάρχον επαγγελματικό συμφέρον που, αν δε δηλωθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ακεραιότητα λόγω της σύνδεσής του με την προσδοκώμενη επαγγελματική υποχρέωση·
 • να μη χρησιμοποιούν ή επιτρέπουν σε άλλο να χρησιμοποιεί, άμεσα ή έμμεσα, πράκτορες ή μεσίτες με σκοπό τον επηρεασμό και την ανάθεση σε αυτούς εργασιών ή να αμείβουν οποιοδήποτε για να επηρεάσει οποιοδήποτε πρόσωπο για να ζητήσει τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες·
 • να μην αποδέχονται εργασία ή οποία διαλαμβάνει τη λήψη αμοιβής με μεσιτεία, προμήθεια ή παραχώρηση εκπτώσεων και να μη δέχονται δώρα ή προμήθειες από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με το έργο ή την εκτέλεσή του.

Ο Κανονισμός 7(2), αναφέρει ότι χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγούμενων διατάξεων, τα Μέλη οφείλουν να μη διενεργούν ή επιτρέπουν τη διενέργεια άγρας εργασίας με τους πιο κάτω τρόπους:
 • με την απρόσκλητη προσφορά των υπηρεσιών τους με οποιοδήποτε τρόπο και μάλιστα με τη μετάβασή τους γι’ αυτό το σκοπό στον εντολέα ή για την υποβολή σχεδίων σε ενδεχόμενους ή πιθανούς εντολείς, χωρίς να τους ζητηθεί να το πράξουν·
 • με την επιδίωξη εξασφάλισης εντολής με υποβιβασμό της αμοιβής τους, αφού πληροφορήθηκαν την αμοιβή η οποία έχει καθοριστεί για άλλο συνάδελφο·
 • με επιστολές, εγκυκλίους, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή αγγελίες σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Άρθρο 7Α (Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος)

(1) Το Επιμελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2) Το Επιμελητήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόμενου. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής.

(3) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιμελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4) Το Επιμελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα στην περίπτωση αρχιτέκτονα.

(5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.


Πειθαρχικό Συμβούλιο

Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο και εννέα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης. Τα μέλη του ΠΣ εκλέγονται ανά τριετία από το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου.

Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από Κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του ΠΣ, που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του ΠΣ. Τα Κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην Ολομέλεια υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου.

Η Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει εξουσία να παραπέμπει πειθαρχικές υποθέσεις, που σχετίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών ΕΤΕΚ, για εκδίκαση σε κάποιο από τα τρία τριμελή Κλιμάκια του ΠΣ. Οι αποφάσεις τόσο της Ολομέλειας του Π.Σ. όσο και των Κλιμακίων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚριτήρια για Αναγνώριση Διπλώματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2020 12:28:18 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου