Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Γραφείου Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων / Άσκηση της Μηχανικής Επιστήμης – Νομικά Πρόσωπα

Λειτουργία Γραφείου Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων / Άσκηση της Μηχανικής Επιστήμης – Νομικά Πρόσωπα
Περιγραφή

Για τη λειτουργία γραφείου εκπόνησης μελετών και επίβλεψης, και την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε ένα ή περισσότερους κλάδους της μηχανικής επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, των οποίων ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργούν ή να φέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους, απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο γραφείων μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ο όρος μηχανική επιστήμη, σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, περιλαμβάνει τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ δεδομένου ότι ικανοποιήσει το ΕΤΕΚ ότι πληροί τα ακόλουθα:

 • ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, της οποίας όλοι οι συνέταιροι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, ή ∙
 • ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το σύνολο των μετόχων και των διοικητικών συμβούλων είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος ∙
 • εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο "L.L.C." (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ" ∙
 • η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις δραστηριότητές ή όταν:
   oτο όνομα συνίσταται από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν το επάγγελμα ∙
   o το όνομα συνίσταται από το όνομα μέλους ή τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί ΕΤΕΚ Νόμου ή ∙
   o το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί ΕΤΕΚ Νόμου.
 • έχει και διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί προκαθορισμένους όρους ∙
 • σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου
   oκατέχονται τουλάχιστον 30% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους ∙
   oκατέχονται τουλάχιστον 20% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους ∙ και
   oκατέχονται τουλάχιστον 10% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων ∙
 • πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη ∙
 • στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό συμβούλιο εταιρείας δεν μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή / Ανανέωση Εγγραφής στο Μητρώο Εταιριών Μελετών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22877644
Φάξ : 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.etek.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού μετόχων της Εταιρείας ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού Εγγεγραμμένου Γραφείου ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού Διοικητικών Συμβούλων ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού Ασφάλισης ∙
 • αντίγραφο καταστατικού Εταιρείας ∙
 • τέλος εγγραφής €100 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο ΕΤΕΚ το τέλος αδείας € 100 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Το τέλος ανανέωσης είναι €100.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένες Εταιρείες Μελετών υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β6Ι.-(1) Η συμμετοχή μελών σε Εταιρεία Μελετών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ μέλους και Εταιρείας Μελετών, δεν απαλλάσσει το μέλος από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη μελών και/ή Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη πειθαρχικής ευθύνης.


Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου