Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Γραφείου Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων / Άσκηση της Μηχανικής Επιστήμης – Νομικά Πρόσωπα

Λειτουργία Γραφείου Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων / Άσκηση της Μηχανικής Επιστήμης – Νομικά Πρόσωπα
Περιγραφή

Για τη λειτουργία γραφείου εκπόνησης μελετών και επίβλεψης, και την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε ένα ή περισσότερους κλάδους της μηχανικής επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, των οποίων ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργούν ή να φέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους, απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο γραφείων μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ο όρος μηχανική επιστήμη, σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, περιλαμβάνει τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ δεδομένου ότι ικανοποιήσει το ΕΤΕΚ ότι πληροί τα ακόλουθα:

 • ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, της οποίας όλοι οι συνέταιροι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, ή ∙
 • ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το σύνολο των μετόχων και των διοικητικών συμβούλων είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος ∙
 • εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο "L.L.C." (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ" ∙
 • η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις δραστηριότητές ή όταν:
   oτο όνομα συνίσταται από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν το επάγγελμα ∙
   o το όνομα συνίσταται από το όνομα μέλους ή τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί ΕΤΕΚ Νόμου ή ∙
   o το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί ΕΤΕΚ Νόμου.
 • έχει και διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί προκαθορισμένους όρους ∙
 • σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου
   oκατέχονται τουλάχιστον 30% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους ∙
   oκατέχονται τουλάχιστον 20% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους ∙ και
   oκατέχονται τουλάχιστον 10% των μετοχών ανά κλάδο σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων ∙
 • πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη ∙
 • στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό συμβούλιο εταιρείας δεν μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένες Εταιρείες Μελετών υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β6Ι.-(1) Η συμμετοχή μελών σε Εταιρεία Μελετών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ μέλους και Εταιρείας Μελετών, δεν απαλλάσσει το μέλος από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη μελών και/ή Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη πειθαρχικής ευθύνης.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Bridge House , Γραφείο 2,
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64
1080 - Λευκωσία
Τηλ : +357 22672866,
Φαξ : + 357 22674650
Ιστοσελίδα: http://www.spolmik.org

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στασικράτους 24
1056 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605510, +22672887,+357 22314641
Ηλ. Ταχ.: Cyprus.architects.association@cytanet.com.cy

Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Άννης Κομνηνής 12, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ.. 21825, 1513- Λευκωσία
Τηλ: +357 22751221, +357 22750624
Φαξ: + 357 22 769371
Ιστοσελίδα: http://www.cceaa.org.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
Κίμωνος12, Διαμ.102 ,2001 Ακρόπολη, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20927, 1665 Λευκωσία
Τηλ :+357 22 344647
Φαξ: +357 22 344521
Ηλ. Ταχ.: info@cmea.org.cy, cmea@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:http://www.cmea.org.cy

Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
Περικλέους 21, Διαμ. 202, 2020 Στρόβολος
Τ.Θ.: 20979, 1665 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22376914
Φαξ.: +357 22314370
Ηλ. Ταχ. : poeemapm@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.poeem.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου