Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών σε Κλάδο ή Κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης από Νομικά Πρόσωπα (παροχή μελετητικών ή και άλλων υπηρεσιών)

Λειτουργία Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών σε Κλάδο ή Κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης από Νομικά Πρόσωπα (παροχή μελετητικών ή και άλλων υπηρεσιών)
Περιγραφή

Για τη λειτουργία γραφείου παροχής υπηρεσιών σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο εταιρειών μελετών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ο όρος μηχανική επιστήμη, σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, περιλαμβάνει τα επαγγέλματα τα οποία ρυθμίζονται από το ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πολιτική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομική-Τοπογραφική Μηχανική, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης και Πολεοδομία-Χωροταξία.

Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή / Ανανέωση Εγγραφής στο Μητρώο Εταιριών Μελετών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Τ.Θ. 21826, 1513, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22877644
Φάξ : 22730373
Ηλ. Ταχ.: cyprus@etek.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.etek.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού μετόχων της Εταιρείας ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Εγγεγραμμένου Γραφείου ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Διοικητικών Συμβούλων ∙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού Ασφάλισης ∙
  • αντίγραφο καταστατικού Εταιρείας ∙
  • τέλος εγγραφής €100 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο ΕΤΕΚ το τέλος αδείας € 100 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Το τέλος ανανέωσης είναι €100.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένες Εταιρείες Μελετών υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β:

Νοείται ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β οφείλεται στην:

(α) απόκτηση συμφέροντος, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής σε κληρονομιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή μέτοχο ή διοικητικό σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του μέλους, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι μέσα σε περίοδο δώδεκα  (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν επισυμβεί, αίρονται κατά τρόπο που, μετά την πάροδο της πιο πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών τερματίζεται αυτοδικαίως.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Bridge House , Γραφείο 2,
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 64
1080 - Λευκωσία
Τηλ : +357 22672866,
Φαξ : + 357 22674650
Ιστοσελίδα: http://www.spolmik.org

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στασικράτους 24
1056 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605510, +22672887,+357 22314641
Ηλ. Ταχ.: Cyprus.architects.association@cytanet.com.cy

Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Άννης Κομνηνής 12, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ.. 21825, 1513- Λευκωσία
Τηλ: +357 22751221, +357 22750624
Φαξ: + 357 22 769371
Ιστοσελίδα: http://www.cceaa.org.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου
Κίμωνος12, Διαμ.102 ,2001 Ακρόπολη, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20927, 1665 Λευκωσία
Τηλ :+357 22 344647
Φαξ: +357 22 344521
Ηλ. Ταχ.: info@cmea.org.cy, cmea@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:http://www.cmea.org.cy

Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
Περικλέους 21, Διαμ. 202, 2020 Στρόβολος
Τ.Θ.: 20979, 1665 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22376914
Φαξ.: +357 22314370
Ηλ. Ταχ. : poeemapm@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.poeem.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Επιπρόσθετες Πληροφορίες, Έγγραφα και Συνδέσεις για Εγγραφές Εταιρειών Μελετών
Νομοθεσία - Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 (224/1990)
Νομοθεσία - Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άσκηση του Επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμοί του 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕλάχιστες προϋποθέσεις, όροι και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για Ε.Π.Ε..pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠλαίσιο Έγκρισης Ονομασίας Εταιρείας για Εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο WordΠρότυπο Σχέδιο Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας Μελετών.docΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου