Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

Λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής από την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος «Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας» αναφέρεται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση σε πέραν των δύο παιδιών, ηλικίας μέχρι 18 ετών, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπουργείο Εργασίας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οδός Προδρόμου αρ 63,
1468 Λευκωσία
Τηλ: +357 22406712
Φαξ: +357 22667907
Ηλ. Ταχ.: central.sws@sws.mlsi.gov.cy, ipapatheodoulou@sws.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mlsi.gov.cy/sws

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα του διευθύνοντος προσώπου ∙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών για τα προσόντα των μελών του προσωπικού ∙
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους του προσωπικού ∙
 • αντίγραφο των αρχιτεκτονικών σχεδίων και των ακριβών διαστάσεων του κτιρίου ∙
 • αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας ή της Πολεοδομικής Άδειας ∙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ∙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ∙
 • πρωτότυπα πιστοποιητικά υγείας για κάθε μέλος του προσωπικού ∙
 • πρωτότυπα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση των υποστατικών του Κέντρου από εξουσιοδοτημένους από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούς για να διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής πληροφορείται σχετικά με την απόφαση για την παραχώρηση άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραχωρήθηκε άδεια αν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δεν έχουν απαντήσει εντός της καθορισμένης περιόδου.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, τα πιστοποιητικά υγείας και τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου για κάθε μέλος του προσωπικού. Παρακαλώ σημειώστε ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανανεώνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικώς για να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:
 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού ∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό ∙
 • τη συντήρηση ∙
 • την τήρηση των απαραίτητων αρχείων ∙
 • την αναλογία παιδιών-προσωπικού ∙
 • την αναλογία παιδιών – εμβαδού χώρου ∙
 • το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι τοποθετημένο σε περίοπτο μέρος στα υποστατικά.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λογικό χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών και μπορεί να επιθεωρεί τα υποστατικά, τη φροντίδα που προσφέρεται στα παιδιά και τις διευθετήσεις για την ευημερία τους και οποιαδήποτε αρχεία αναφορικά με αυτά.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος
Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοι
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Κέντρου Προστασίας Και Απασχόλησης Παιδιών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/10/2019 03:16:52 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου