Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Επιχείρησης Παροχής Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

Λειτουργία Επιχείρησης Παροχής Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο
Περιγραφή

Για τη λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την Ενάσκηση της Επιχείρησης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ), που είναι Τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και μελέτη, κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού.

Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας για την ενάσκηση της επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία.
Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία.
Τηλ. +357 22 800509, +357 22800428, +357 22800430
Φαξ: +357 22348202, +357 22800324
Ηλ. Ταχ.: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http: www.mcw.gov.cy/ems


Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως Εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (στην περίπτωση νομικού προσώπου) ή την κατάλληλη αρχή του κράτους όπου εγγράφηκε η εταιρεία (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • βεβαίωση εγγραφής ως αυτοτελώς εργαζόμενος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το άτομο (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) που ασκεί επιχείρηση ή αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους εγκατάστασης˙
  • αντίγραφο της βεβαίωσης από τον υπεύθυνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Ανώτερο Τεχνικό Ηλεκτρολογίας/ Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών ότι είναι στην τακτική υπηρεσία της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης της επιχείρησης ότι απασχολεί τον συγκεκριμένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό/Ανώτερο Τεχνικό Ηλεκτρολογίας/ Εργολήπτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών (σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Εγγραφής του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού /Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Τεχνικού / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών που εκδίδεται από το Τ.ΗΜΥ˙

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υπεύθυνου εγγεγραμμένου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/ Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών και του λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην Κύπρο (σε περίπτωση που το έγγραφο δεν διατίθεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις δυο γλώσσες)˙
  • τέλος €46.00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια για λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ισχύει για ένα έτος. Το τέλος ανανέωσης είναι €46.00.


Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)
Τ.Θ. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: panastasiou@oeb.org.cy, semeek@oeb.org.cy, sgeorgiou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: https://semeek.org/

Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102, ext. 104
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: mgregoriou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΑΕΗΚ)
Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
Τηλ. +357 22665102
Φαξ + 357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος
Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για έκδοση Άδειας Ενάσκησης Επιχείρησης_ΗΜΥ 68_16_1.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου