Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Επιχείρησης Παροχής Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο

Λειτουργία Επιχείρησης Παροχής Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο
Περιγραφή

Για τη λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την Ενάσκηση της Επιχείρησης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ), που είναι Τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι ηλεκτρολογικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό και μελέτη, κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να παραχωρηθεί άδεια σε οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο για λειτουργία επιχείρησης που παρέχει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες, νοουμένου ότι αυτό ικανοποιήσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ότι:

 • το πρόσωπο είναι νόμιμα εγγεγραμμένο στην αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης˙
 • ο υπάλληλος που θα είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται από την επιχείρηση, είναι εγγεγραμμένος στο Τ.ΗΜΥ, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας, ή Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή/και Συντηρητής ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών, ανάλογα με τις ηλεκτρολογικές εργασίες που πρόκειται να αναληφθούν από την επιχείρηση.˙
 • το προσωπικό που θα ασχολείται με τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες πρέπει να έχει γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, σε επίπεδο που να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα στην Κύπρο.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
  Το εγγεγραμμένο αρμόδιο πρόσωπο, που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία επιχείρησης που ασχολείται με την παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

  Η εγγεγραμμένη επιχείρηση εξουσιοδοτείται να παρέχει ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ανάλογα με την άδεια που κατέχει ο εγγεγραμμένος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός/Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητής ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν από το νομικό πρόσωπο.

  Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει τη δικαιοδοσία σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης του Νόμου και των Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης να αναστείλει για οποιαδήποτε περίοδο κρίνει σκόπιμο ή ανακαλέσει το πιστοποιητικό ικανότητας οποιουδήποτε Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων/Συντηρητή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών το οποίο έχει εκδοθεί. Κανένα πρόσωπο, του οποίου το πιστοποιητικό έχει ανασταλεί ή ανακληθεί, κατά την περίοδο της αναστολής ή ανάκλησης, δεν μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και/ή συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών.


  Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

  Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου
  Τ.Θ. 21657,1511 Λευκωσία
  Τηλ. +357 22665102
  Φαξ + 357 22669459
  Ηλ. Ταχ.: ppanastasiou@oeb.org.cy
  Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy


  Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου
  Τ.Θ. 21657,1511 Λευκωσία
  Τηλ. +357 22665102
  Φαξ + 357 22669459
  Ηλ. Ταχ.: mgregoriou@oeb.org.cy
  Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy


  Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  Τ.Θ.. 21657,1511 Λευκωσία
  Τηλ. +357 22665102
  Φαξ + 357 22669459
  Ηλ. Ταχ.: mkallis@oeb.org.cy
  Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy


   Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

   Αναζήτηση:

  A - / A +


  Σχετικές Συνδέσεις

  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
  Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος
  Παροχή Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών
  Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
  Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

  Σχετικά Έγγραφα

  Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για έκδοση Άδειας Ενάσκησης Επιχείρησης_ΗΜΥ 68_16_1.pdf  Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


  © 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
  Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου