Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη
Περιγραφή

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και η εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ο όρος «κτηματομεσίτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο η απασχόληση του οποίου είναι η μεσολάβηση σε μια κτηματική συναλλαγή έναντι αμοιβής. Παράλληλα «κτηματική συναλλαγή» σημαίνει κάθε συναλλαγή για τη σύναψη συμφωνίας για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή μίσθωση ακίνητου πέραν του ενός μηνός, περιλαμβανομένης της παραχώρησης ακινήτου με αντιπαροχή ή μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μετοχών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η άδεια για άσκηση του επαγγέλματος του Κτηματομεσίτη μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και να ασκεί το επάγγελμα του Κτηματομεσίτη οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ότι :

(α) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας) ∙

(β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα δυνάμει της νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης ∙

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής αισχρότητας ∙ή σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί, έχει αποκατασταθεί με βάσει τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου

(δ) έχει εξασφαλίσει μετά από σειρά μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών αναγνωρισμένο δίπλωμα, πτυχίο, τίτλο από πανεπιστήμιο ή επαγγελματικό σώμα σε θέμα συναφές προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη και έχει συμπληρώσει στη Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών ή κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ή τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του κτηματομεσίτη ∙

(ε) κατέχει αρκετές γνώσεις αναφορικά με τη κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης του προσόντος της παρούσας υποπαραγράφου, το Συμβούλιο οφείλει να υποβάλει τα αιτούμενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις. Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι πρόσωπα που λειτουργούν ως κτηματομεσίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κτηματομεσιτών Νόμου του 2010, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

  • να αναφέρουν τη φράση «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης» η οποία να ακολουθείται από τον αριθμό εγγραφής και τον αριθμό τις ετήσιας άδειας, σε κάθε έγγραφο ή διαφήμιση που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση του επαγγέλματος
  • να διατηρούν γραφείο κατάλληλα επιπλωμένο και εξοπλισμένο και να επιδεικνύουν σε περίοπτο μέρος το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδεια και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφουν το όνομα και τις λέξεις «εγγεγραμμένος και αδειούχος κτηματομεσίτης», τον αριθμό εγγραφής και το όνομα τις επιχείρησης, όπου αυτό ισχύει
  • να ενημερώνουν τον προτιθέμενο αγοραστή ακινήτου για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση του ακινήτου, τα εμπράγματα δικαιώματα που το βαρύνουν, καθώς και άλλους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο ακίνητο δυνάμει νομοθετικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης κυβερνητικής πράξης ή απόφασης.

Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του ή σε επιτροπή το καθήκον να διασφαλίσει ότι οι εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες εφαρμόζουν τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και των κανονισμών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Tηλ. : +357 22 889759
Φαξ. : +357 22 667593
Ηλ. Ταχ.: yianna@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:https://www.facebook.com/SKEKCyprus/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Νομοθεσία Κτηματομεσιτών
Εγγεγραμμένα Μέλη - Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο κτηματομεσιτών φυσικού προσώπου
Ηλεκτρονική Αίτηση για έκδοση άδειας φυσικού προσώπου και δελτίου ταυτότητας κτηματομεσίτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝομοθεσία 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Στο Μητρώο Κτηματομεσιτών Φυσικού Προσώπου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση ή Ανανέωση Ετήσιας Άδειας Φυσικού Προσώπου και Δελτίου Ταυτότητας Κτηματομεσίτη.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου