Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Σύσταση και Λειτουργία Φορολογικής Αποθήκης

Σύσταση και Λειτουργία Φορολογικής Αποθήκης
Περιγραφή


  Για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης παράλληλα με την εξασφάλιση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

  Σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 2008/118/ΕΚ φορολογική αποθήκη σημαίνει τόπο όπου υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής από εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, υπό ορισμένους όρους που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η φορολογική αποθήκη.

  Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου σε φορολογική αποθήκη.

  Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  • γενικές φορολογικές αποθήκες: όπου είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται, κατέχονται και αποστέλλονται προϊόντα περισσότερων του ενός εγκεκριμένου αποθηκευτή στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματος του ∙
  • ιδιωτικές φορολογικές αποθήκες: όπου μπορούν να παράγονται, μεταποιούνται, παραλαμβάνονται, κατέχονται και αποστέλλονται προϊόντα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κάτοχο της φορολογικής αποθήκης στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματος του ∙
  • ειδικές φορολογικές αποθήκες οι οποίες διακρίνονται σε:
    o καταστήματα αφορολογήτων ειδών ∙
    o άλλα υποστατικά για κάλυψη ειδικών δραστηριοτήτων που δυνατό να εγκρίνονται από το Διευθυντή.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί άδεια από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων. Σημειώνεται ότι όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για πρώτη φορά, αποτελεί προϋπόθεση να υποβάλει ταυτόχρονα με την αίτηση για άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και την αίτηση εγκεκριμένου αποθηκευτή (βλ. σχετικές συνδέσεις).

Για τη χορήγηση της άδειας για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης ο Διευθυντής πρέπει να ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ύπαρξη οικονομικής αναγκαιότητας ∙
 • η ύπαρξη μέτρων ασφαλείας και καταλληλότητας των χώρων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ∙
 • κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου της φορολογικής αποθήκης, ούτως ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο φυσικός έλεγχος και κατάλληλη υποδομή ούτως ώστε να είναι ευχερής και ο λογιστικός έλεγχος ∙
 • επαρκές λογιστικό σύστημα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της αποθήκης ∙
 • επαρκής φωτισμός, μέσα πυρόσβεσης και κατάλληλος εξοπλισμός ανάλογα με το είδος των προϊόντων που αποθηκεύονται, για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων ∙
 • η διαθεσιμότητα κατάλληλων και ασφαλών γραφειακών χώρων μέσα στην φορολογική αποθήκη, καθώς και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων ελέγχων.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για τη χορήγηση της άδειας για τη σύσταση και τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης, το έντυπο της αίτησης (Έντυπο Φ.Κ. 1) υποβάλλεται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων μέσω του Τελωνείου στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η φορολογική αποθήκη. Ωστόσο, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω του ΕΚΕ Κύπρου και θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο γραφείο.

Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα):

 • δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ∙
 • πιστοποιητικό συστάσεως της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ∙
 • πιστοποιητικό Διεύθυνσης του Εγγεγραμμένου Γραφείου που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ∙
 • πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ∙
 • τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιμοποιηθούν ως φορολογική αποθήκη, θεωρημένα από την αρμόδια Αρχή ∙
 • δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν των υποστατικών ∙
 • πολεοδομική άδεια και / ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια Αρχή για τη συγκεκριμένη χρήση των υποστατικών ∙
 • στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομική κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ακίνητης ιδιοκτησίας ή πωλητήριο/ενοικιαστήριο έγγραφο ∙
 • άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής ∙
 • οποιαδήποτε άλλα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τη νόμιμη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης και γενικά για την εξέταση και την αξιολόγηση της αίτησης.

Επίσης, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ ∙
 • φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο.

Οι πιο πάνω απαιτήσεις και η ορθή συμπλήρωση της αίτησης ελέγχονται και αξιολογούνται από το αρμόδιο γραφείο του τελωνείου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης. Απαιτείται επίσκεψη από αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό στα υποστατικά του αιτητή για να βεβαιωθεί ότι:
 • όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή είναι ορθά. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία θεωρείται ότι είναι ανεπαρκές, ο αιτητής μπορεί να κληθεί να δώσει πρόσθετες πληροφορίες ∙
 • πληρούνται όλοι οι πιο πάνω όροι.

Στη συνέχεια, η αίτηση με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι συστάσεις / σχόλια του Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού διαβιβάζονται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τη λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι, το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης, μπορεί μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αιτητή από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έκδοσης άδειας ή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές παρέλαβαν ενδεχόμενα ελλείποντα ή συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζήτησαν. Νοείται ότι, σε περίπτωση που παρέλθει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, ή άδεια δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Τμήμα Τελωνείων (είτε με μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα):

 • € 854 τέλος έγκρισης για γενική φορολογική αποθήκη ∙
 • € 854 ετήσιο τέλος λειτουργίας για γενική φορολογική αποθήκη ∙
 • € 1700 τέλος έγκρισης για ιδιωτική φορολογική αποθήκη ∙
 • € 1700 ετήσιο τέλος λειτουργίας για ιδιωτική φορολογική αποθήκη.

Η άδεια για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικής αποθήκης ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το ετήσιο τέλος για τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης είναι πληρωτέο εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι)/2004 και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων,:

 • να τηρούν βιβλία και αρχεία σχετικά με την παραγωγή, τη μεταποίηση, κατοχή, παραλαβή και αποστολή των προϊόντων σε φορολογική αποθήκη για τουλάχιστον επτά συναπτά έτη ∙
 • να διασφαλίζουν ότι η είσοδος και η έξοδος των προϊόντων προς και από τη φορολογική αποθήκη ακολουθεί μια σταθερή διαδικασία που προκαθορίζεται από το Τμήμα Τελωνείων ∙
 • να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης (βλ. Διαχείριση Εγκεκριμένων Φορολογικών Αποθηκών στους άλλους συνδέσμους) ∙
 • να ενημερώνουν γραπτώς τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πριν την έγκριση τους από τον Διευθυντή.

Η διάρκεια παραμονής των προϊόντων σε φορολογική αποθήκη είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσης τους ή δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή δεν καθορίζει ειδικά προς τούτο ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων.

Σημειώνεται ότι, ανά πάσα στιγμή, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μπορούν να εισέλθουν και να επισκεφθούν οποιοδήποτε χώρο που βρίσκεται υπό τελωνειακή επιτήρηση όπως φορολογικές αποθήκες και άλλα υποστατικά, για επιθεώρηση και έλεγχο των προϊόντων που βρίσκονται σε αυτές και για την διενέργεια ελέγχων των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, για να διαπιστώσουν ή να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την τελωνειακή ή άλλη νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε όλα τα προϊόντα σχετικά με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή, διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και σε οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμίευσης Εμπορευμάτων Κύπρου
Τ.Θ. 71067, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25344448,
Φαξ: +357 25344447,
Ηλ. ταχ: custombrokersassociation@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Τελωνείων
Αποθήκευση Προϊόντων με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Εγγραφή στον Φ.Π.Α.
Αίτηση για Εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης - Φ.Κ.1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγία 2008-118-ΕΚ του Συμβουλίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΓνωστοποίηση 311-2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004-2010.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 04:00:20 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου