Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής

Λειτουργία Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για την Βιολογική Παραγωγή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο ορισμός «Οργανισμός Ελέγχου» σημαίνει οργανισμό δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικό οργανισμό, αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος ελέγχου όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Καν (ΕΚ) 834/2007.

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης έχει ευθύνη να ελέγχει και να πιστοποιεί κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία παράγει, παρασκευάζει διακινεί βιολογικά προϊόντα.

Παράλληλα, ο ορισμός «Βιολογική παραγωγή» σημαίνει την μέθοδο παραγωγής προϊόντων ή αγαθόν σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου αρ 834/2007 σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής.Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Το Τμήμα Γεωργίας χορηγεί άδεια λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής, δεδομένου ότι ο Οργανισμός:

  • διαθέτει την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την υποδομή που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται·
  • διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό·
  • είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται·
  • διαθέτει εργαστηριακές διευκολύνσεις ή συνεργάζεται με εργαστήριο·
  • είναι διαπιστευμένος σύμφωνα το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN17065 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων), στην έκδοση που κοινοποιήθηκε τελευταία με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Γεωργίας λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
  • τη τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου, περιλαμβανόμενης λεπτομερούς περιγραφής των μέτρων ελέγχου και των προληπτικών μέτρων που ο Οργανισμός αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·
  • τα μέτρα που ο Οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόζει σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες και παραβάσεις·
  • την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του οργανισμού·
  • το βιογραφικό σημείωμα των ελεγκτών και των μελών της Τεχνικής Επιτροπής του οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση·
  • την έδρα του οργανισμού·
  • το καταστατικό και οργανόγραμμα λειτουργείας του οργανισμού.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Λουκή Ακριτά, 1412 Λευκωσία
Τηλ: + 357 22464038, + 357 22464071
Φαξ: + 357 22658157
Ηλ. Ταχ.: doagrg@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού καθώς και του οργανογράμματος λειτουργίας του οργανισμού·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο αιτητής διαθέτει την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την υποδομή που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων ότι ο αιτητής διαθέτει επαρκές, προσοντούχο και έμπειρο προσωπικό·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για αμεροληψία από ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων του οργανισμού·
  • αντίγραφο του σήματος που τίθεται επί της συσκευασίας των προϊόντων βιολογικής παραγωγής και ειδών διατροφής μετά την πιστοποίηση·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων για την εργαστηριακή υποδομή ή γνωστοποίηση των εργαστηρίων με τα οποία συνεργάζεται ο οργανισμός·
  • αντίγραφο εγγράφων με τα οποία να παρατίθεται η διαδικασία ελέγχου, λεπτομερής περιγραφή των μέτρων ελέγχου και των προφυλάξεων τα οποία ο οργανισμός αναλαμβάνει να επιβάλει στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό του·
  • αντίγραφο εγγράφων με τα οποία να παρατίθενται τα μέτρα που ο οργανισμός ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις της νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες βιολογικής γεωργίας·
  • αντίγραφο της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου του Οργανισμού,
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με την εμπειρία του Οργανισμού σε θέματα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής·
  • αντίγραφο αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του Οργανισμού·
  • Βιογραφικά σημειώματα των ελεγκτών και των μελών της τεχνικής επιτροπής του Οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της και ανανεώνεται σε ετήσια βάση.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης υποχρεούται να εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ 834/2007 του Συμβουλίου, του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) 889/2008, του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) Αρ. 1235/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, όπως και με τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου αρ. 227(Ι)/2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Διαδικασία Σύστασής Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Εταιρειών απο τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889 2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235 2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834 2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882 2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου