Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Εγγραφή στο Tμήμα Φορολογίας - Φόρος Εισοδήματος και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Εγγραφή στο Tμήμα Φορολογίας - Φόρος Εισοδήματος και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος έχει:

 • Φυσικό Πρόσωπο όταν το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα του ξεπερνά τις € 19.500·
 • Νομικό Πρόσωπο (εταιρεία) που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας για σκοπούς Φ.Π.Α. έχει:

 • Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600·
 • Πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί αποκτήσεις (από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη) στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν:
  • στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, η συνολική αξία των αποκτήσεων του κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου υπερβαίνει το όριο των €10.251,61·
  • οποτεδήποτε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού κατά τις επόμενες 30 ημέρες θα υπερβεί το όριο των €10.251,61.

Hide details for Διαδικασία ΕγγραφήςΔιαδικασία Εγγραφής

Εγγραφή στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας γίνεται:

Α. Με την συμπλήρωση του εντύπου Τ.Φ. 2001 «Αίτηση για έκδοση Αριθμού Φορολογουμένου».
Β. Με την συμπλήρωση και του εντύπου Τ.Φ.1101 «Συμπληρωματική Αίτηση Εγγραφής στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας» ΜΟΝΟ για όσους θέλουν να ενεργοποιήσουν την εγγραφή τους για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Το έντυπο Τ.Φ.1101 υποβάλλεται ταυτόχρονα με το έντυπο Τ.Φ. 2001.

Τα πιο πάνω έντυπα υποβάλλονται είτε δια χειρός στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή δια χειρός ή ταχυδρομικώς στο Ε.Κ.Ε. Κύπρου / Μονοθυριδική Πρόσβαση.

Το έντυπο Τ.Φ.2003 'Αίτηση - Αλλαγή στοιχείων Φορολογουμένου' συμπληρώνεται μόνο όταν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του, ως εγγεγραμμένος φορολογούμενος στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας και υποβάλλεται δια χειρός στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Όλα τα έντυπα (αιτήσεις) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογία (σύνδεσμος στις "Σχετικές Συνδέσεις") κάτω από την θεματική ενότητα «Έντυπα» → «Εγγραφή και Τροποποίηση Στοιχείων» (επίσης στα "Σχετικά Έγγραφα").

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογραμμένες και να συνοδεύονται από:

 1. αντίγραφο απόδειξης ότι διεξάγει φορολογητέες δραστηριότητες στην Κύπρο (π.χ. αντίγραφο συμβολαίου, τιμολόγιο σχετικό με τις δραστηριότητες και άλλα), όταν πρόκειται για εγγραφή για σκοπούς Φ.Π.Α.
 2. τα στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (οι περιπτώσεις που περιγράφονται δεν είναι εξαντλητικές) :
 • Φυσικό Πρόσωπο
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 • Ευρωπαίος πολίτης
  • Αντίγραφο «Βεβαίωσης Εγγραφής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Μη-ευρωπαίος πολίτης
  • Αντίγραφο «Δελτίου Διαμονής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης·
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα·
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων (όπου εφαρμόζεται).
 • Συνεταιρισμός
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής·
  • Έντυπο ΦΠΑ 102.
 • Ταμεία προνοίας / Σωματεία και Ιδρύματα
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής·
  • Πρακτικά πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης τα οποία να είναι υπογραμμένα από το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβουλίου.
 • Εμπορική Επωνυμία
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας.
 • Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων (εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και των οποίων οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες διεξάγονται στο εξωτερικό)
  • Ερωτηματολόγιο για την εγγραφή (για σκοπούς Φ.Π.Α.) Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων στο Τμήμα Φορολογίας (όπου εφαρμόζεται).
 • Φυσικά και Νομικά πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα Κυπριακών Αρχών
  • Απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (στα ελληνικά) από τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού.(π.χ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου / Ταυτότητα / Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το διαβατήριο Φυσικού Προσώπου δεν αποτελεί στοιχείο ταυτοποίησης και ως εκ τούτου δεν πρέπει να επισυνάπτεται) ·
  • Ενυπόγραφη επιστολή από το άτομο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας, που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείται εγγραφής στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας.

Ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας/Μητρώου (Α.Φ.Τ/Μ.) δίδεται εντός 1-3 εργάσιμων ημέρων.

Πιστοποιητικό Εγγραφής για σκοπούς Φ.Π.Α. εκδίδεται και αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε χρονικό διάστημα 8-12 ημερών.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Για όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται πιο κάτω, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ή/και στην πληρωμή των φόρων, επιβαρύνεται με τόκους, πρόστιμα και επιβαρύνσεις όπως αυτά προβλέπονται από την εκάστοτέ σε ισχύ νομοθεσία.

 • Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες υποχρεούνται:
  • Nα εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις και να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία·
  • Nα ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μέσω εγκεκριμένου ελεγκτή·
  • Nα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το έντυπο Τ.Φ. 4 'Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας', 15 μήνες μετά την λήξη του φορολογικού έτους. (π.χ. η δήλωση εισοδήματος για το έτος 2016 μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31/03/2018 ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας·
  • Να υποβάλλουν Προσωρινή Φορολογία όπου, κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους υπολογίζεται ποιο αναμένεται να είναι το φορολογητέο κέρδος της επιχείρησης. Ο φόρος που προκύπτει (στο κέρδος που υπολογίστηκε), πρέπει να πληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την 31/07 και 31/12 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart·
  • Να υποβάλλουν αυτοφορολογία συμπληρώνοντας το Έντυπο Ε.Πρ.158Α 'Αυτοφορολογία Εταιρειών και άλλων Οργανισμών' και να καταβάλλουν το φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τον δικό τους προσδιορισμό μέχρι την 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ΔΕΝ υπερβαίνει τις €70000 υποχρεούνται:
  • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το Έντυπο Τ.Φ.1 Αυτ. 'Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου' μέχρι τις 30/09 που επόμενου έτους ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας ·
  • Να υποβάλλουν Προσωρινή Φορολογία όπου, κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους υπολογίζεται ποιο αναμένεται να είναι το φορολογητέο κέρδος έτους. Ο φόρος που προκύπτει (στο κέρδος που υπολογίστηκε) πρέπει να πληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την 31/07 και 31/12 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart·
  • Να υποβάλλουν αυτοφορολογία συμπληρώνοντας το Έντυπο Ε.Πρ.158 Αυτ και να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι τις 30/06 του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.

 • Αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70000 υποχρεούνται:
  • Να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις και τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία·
  • Να ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μέσω εγκεκριμένου ελεγκτή·
  • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το Έντυπο Τ.Φ.1 Αυτ. 'Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου', 15 μήνες μετά την λήξη του φορολογικού έτους (π.χ. η δήλωση εισοδήματος για το έτος 2016 μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31/03/2018 ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας)·
  • Να υποβάλλουν 'Προσωρινή Φορολογία' όπου, κατά την διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους υπολογίζεται ποιο αναμένεται να είναι το φορολογητέο κέρδος έτους. Ο φόρος που προκύπτει (στο κέρδος που υπολογίστηκε) πρέπει να πληρωθεί σε δύο ισόποσες δόσεις κατά την 31/07 και 31/12 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart·
  • Να υποβάλλουν αυτοφορολογία συμπληρώνοντας το Έντυπο Ε.Πρ.158Αυτ 'Αυτοφορολογία Ατόμου' και να καταβάλλουν το φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τον δικό τους προσδιορισμό μέχρι την 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Άτομα / Μισθωτοί υποχρεούνται:
  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το Έντυπο Τ.Φ.1 'Δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού' μέχρι τις 31/07 που επόμενου έτους ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας·
  • Να συμπληρώσουν την ενότητα 'Υπολογισμός Φόρου' στην δήλωση εισοδήματος. Ο φόρος που πιθανό να προκύψει, πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30/06 του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart (σύνδεσμος μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας).
 • Εργοδότες υποχρεούνται:
  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet Έντυπο 'Δήλωσης Εργοδότη' μέχρι την 30η Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας·
  • Να υποβάλουν Μηνιαία Κατάσταση Παρακρατήσεων Εργοδότη για το Φόρο και τις Εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους εργαζόμενους και να πληρώσουν τον φόρο που παρακρατήθηκε μέχρι τέλος του επόμενου μήνα, που ακολουθά το μήνα για τον οποίο έγινε η παρακράτηση. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Εγγεγραμμένα στο Φ.Π.Α. πρόσωπα υποχρεούνται:
  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το Έντυπο Τ.Φ.1004 'Φορολογική Δηλώση ΦΠΑ' και να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την 10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής τους δήλωσης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Φορολογίας
Φορολογικοί Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος
Συντελεστές Φ.Π.Α.
Σύστημα VIES Επαλήθευσης Αριθμού Φ.Π.Α. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Υπηρεσία TAXISNET
Υπηρεσία JCCsmart - Πληρωμές για Τμήμα Φορολογίας

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤ.Φ. 2001 - Αίτηση για Έκδοση Αριθμού Φορολογουμένου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤΦ1101 - Συμπληρωματική Αίτηση Εγγραφής στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤ.Φ.2003 - Αίτηση Αλλαγή Στοιχείων Φορολογουμένου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΦΠΑ 102.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤηλέφωνα Επικοινωνίας Τμήματος Φορολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιευθύνσεις Επικοινωνίας Γραφείων Τμήματος Φορολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος .pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου