Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Εκτροφείου, Ξενοδοχείου ή Καταφυγίου Σκύλων και Γατών και Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων

Λειτουργία Εκτροφείου, Ξενοδοχείου ή Καταφυγίου Σκύλων και Γατών και Υποστατικού Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων
Όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν εκτροφείο, ξενοδοχείο ή καταφύγιο σκύλων και γατών ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων, πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης όρων ευημερίας εφόσον:

· το υποστατικό διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής·
· πληρούνται οι κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις ευημερίας των ζώων.
Η αίτηση (έντυπο ΕΖΣΓ01) υποβάλλεται είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και Αγροτικούς Κτηνιατρικούς Σταθμούς της Αρμόδιας Αρχής:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ +357 22805249
Φαξ + 357 22805176
Ηλ. Ταχ: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs


Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Κάτοψη του υποστατικού στην οποία προσδιορίζονται οι χώροι κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι περιφράξεις.
(β) Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για το υποστατικό.
(γ) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής για το υποστατικό.
(δ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως της Εταιρείας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Σωματείου ή Ιδρύματος του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, όπου εφαρμόζεται.
(ε) Αντίγραφο εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο).

Για κάθε είδος υποστατικού (εκτροφείο, ξενοδοχείο, καταφύγιο ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης) υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. Δηλαδή, εάν ένα πρόσωπο διεξάγει δραστηριότητες ως εκτροφείο και ξενοδοχείο, θα πρέπει να υποβάλει δύο ξεχωριστές αιτήσεις, μια για το κάθε είδος υποστατικού. Από την άλλη, δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση με βάση το είδος ζώου, π.χ. υποβάλλεται μια αίτηση για ξενοδοχείο σκύλων και γατών.

To Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός προχωρεί σε είσπραξη του τέλους εξέτασης της αίτησης, σε μελέτη της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων για την πληρότητα και την ορθότητα τους και σε επί τόπου επιθεώρηση προς επιβεβαίωση των πληροφοριών της αίτησης και έλεγχο του υποστατικού. Δεν καταβάλλονται τέλη για εξέταση αιτήσεων από καταφύγια και από υποστατικά προσωρινής φύλαξης σκύλων.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης αίτησης που αφορά εκτροφείο ή ξενοδοχείο, ο αιτητής καταβάλλει στο οικείο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο / Αγροτικό Κτηνιατρικό Σταθμό το τέλος έκδοσης του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης αίτησης που αφορά καταφύγιο ή υποστατικό προσωρινής φύλαξης σκύλων, εκδίδεται το πιστοποιητικό χωρίς να προηγηθεί η καταβολή τέλους, αφού τα υποστατικά αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τελών.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγγραφή ισχύει χωρίς ημερομηνία λήξης και δεν απαιτεί ανανέωση.
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 359/2019), καθώς και με τις πρόνοιες του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου.

Όποτε μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού οποιαδήποτε στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση μεταβληθούν, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει αμέσως γραπτώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες ή εν γνώσει του αιτητή τύχουν απόκρυψης ουσιώδη γεγονότα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν σε απόρριψη αίτησης, ακύρωση εκδοθέντος πιστοποιητικού, διαγραφή από το σχετικό μητρώο και λήψη των απαραίτητων νομικών μέτρων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα διορθωτικά μέτρα συμμόρφωσης που πρέπει να ληφθούν, τότε οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να αναστείλουν ή να ακυρώσουν την ισχύ του πιστοποιητικού.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επαγγελματική Άδεια Φροντιστή ζώων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΖΣΓ01 - Αίτηση για πιστοποιητικό υποστατικού σκύλων και γατών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου