Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Λούνα Παρκ ή άλλου χώρου Αναψυχής με Ηλεκτρικά ή Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Λειτουργία Λούνα Παρκ ή άλλου χώρου Αναψυχής με Ηλεκτρικά ή Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Περιγραφή

Για τη λειτουργία λούνα παρκ ή άλλου χώρου αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Hide details for Κριτήρια EπιλεξιμότηταςΚριτήρια Eπιλεξιμότητας

Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων, όπως:

 • την απόκτηση άδειας οικοδομής και Πιστοποιητικού έγκρισης για τις εγκαταστάσεις (όπου εφαρμόζεται) ·
 • την προσκόμιση καταλόγου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ·
 • την απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από το Δημοτικό Μηχανικό ή σε κάθε άλλη περίπτωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που να επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της επίπλωσης, του φωτισμού και του συστήματος εξαερισμού ·
 • την απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ·
 • την απόκτηση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ·
 • την απόκτηση Υγειονομικού Πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται) ·
 • την προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του χώρου (όπου εφαρμόζεται).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περιοχή που θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Τα ακόλουθα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

 • αντίγραφο άδειας οικοδομής και Πιστοποιητικού έγκρισης (όπου εφαρμόζεται)·
 • κατάλογο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί ·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του εξοπλισμού από το Δημοτικό Μηχανικό ή το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση), που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, της επίπλωσης, του φωτισμού και του συστήματος εξαερισμού ·
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ·
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ·
 • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού από το Δήμο (όπου εφαρμόζεται) ·
 • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή της σύμβασης μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του χώρου (όπου εφαρμόζεται).

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτεί επιπρόσθετους όρους υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί καθορίστηκαν και δημοσιεύτηκαν τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές άλλων σχετικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει το τέλος της άδειας, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Ενδεικτικά, τα τέλη άδειας λειτουργίας σε μια Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τα €85,43 για μία μόνο παράσταση, €170,86 για περίοδο μιας εβδομάδας, και €341,72 για περίοδο ενός μήνα.

Η άδεια χορηγείται για μία παράσταση ή για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η άδεια ανανεώνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας λούνα παρκ ή άλλου χώρου αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Άρθρα 112 έως 117) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Άρθρα 93-97), και με τους σχετικούς κανονισμούς , όπως κατά καιρούς τροποποιούνται , καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας όπως αυτές καθορίστηκαν από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου (ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το υποστατικό για το οποίο γίνεται η αίτηση) και εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές σχετικών τμημάτων μπορούν, οποτεδήποτε να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό. Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ειδικούς όρους ή μέτρα που μπορεί να κριθούν αναγκαία για τη δημόσια ασφάλεια.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Ένωση Δήμων
Ένωση Κοινοτήτων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Νομοθεσία
Άδεια Οικοδομής
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Χορήγηση Άδειας για Χρησιμοποίηση Λούνα Παρκ ή άλλου Χώρου όπου Διατηρούνται Ηλεκτρικά Παιχνίδια.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου