Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Aποστολή Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τελούν υπό Καθεστώς Αναστολής μετά τη Θέση τους σε Ελεύθερη Κυκλοφορία

Aποστολή Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τελούν υπό Καθεστώς Αναστολής μετά τη Θέση τους σε Ελεύθερη Κυκλοφορία
Περιγραφή

Για την αποστολή προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, από τον τόπο εισαγωγής, προς φορολογική αποθήκη, εγγεγραμμένο παραλήπτη, τόπο όπου τα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούχους Οργανισμούς , κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο όρος «εγγεγραμμένος αποστολέας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED και έχει άδεια από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής, χωρίς δηλ. να έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, σε διάφορους προορισμούς κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Το Τμήμα Τελωνείων παραχωρεί άδεια για εγγεγραμμένους αποστολείς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο στις περιπτώσεις που το Τμήμα έχει πεισθεί ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου ΦΠΑ˙
  • είναι εγγεγραμμένο στο Τελωνειακό Μητρώο.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για Εγγεγραμμένο Αποστολέα μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου ή απευθείας στο τοπικό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα, ή γνήσια αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία (ε) και (στ) για τα οποία θα γίνονται αποδεκτά και φωτοαντίγραφα:

(α) δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικών προσώπων˙
(β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
(γ ) πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
(δ) πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
(ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ˙
(στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο˙
(ζ) στοιχεία σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου˙
(η) άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής˙
(θ) κάθε άλλη σχετική βεβαίωση, έγγραφο ή πληροφορία που μπορεί να κριθούν αναγκαία από το Διευθυντή Τελωνείων για αξιολόγηση της αίτησης.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν το Τμήμα Τελωνείων δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Πρίν την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταθέτει εγγύηση, σύμφωνα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παραλαβή προϊόντων.

Η άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι αποστολείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι)/ 2004 έως 2014 και των Κανονισμών και Διαταγμάτων όπως εκάστοτε τροποποιούνται , καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που τους χορηγήθηκε.

Ενδεικτικά, οι εγγεγραμμένους αποστολείς πρέπει να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

  • να θέτουν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα εναρμονισμένα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ 952/2013˙
  • πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων, να παρέχουν ασφαλιστική εγγύηση για τους κινδύνους που είναι εγγενείς με την διακίνηση εμπορευμάτων με αναστολή, ο τύπος και το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από τον Διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του εγγεγραμμένου αποστολέα˙
  • να τηρούν αρχεία σχετικά με τα προϊόντα που αποστέλλουν σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή μαζί με όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα, ή τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων˙
  • να αποδέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων˙
  • να διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα και να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του Τμήματος.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, προκειμένου να ελεγχθεί ή διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να ελέγξουν όλα τα προϊόντα αναφορικά με την εισαγωγή και τη διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής καθώς και σε οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τα εν λόγω προϊόντα.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμίευσης Εμπορευμάτων Κύπρου
Τ.Θ. 71067, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25344448,
Φαξ: +357 25344447,
Ηλ. ταχ: custombrokersassociation@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Τελωνείων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Εγγραφή στον Φ.Π.Α.
Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος Ν. 91(Ι)/2004
Κ.Δ.Π. 315/2010
Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
Συστηματική Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό Καθεστώς Αναστολής
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγεγραμμένου Αποστολέα

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΦ.Κ. 29 - Αίτηση Εγγεγραμμένου Αποστολέα.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 04:00:20 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου