Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Λειτουργία Καταστήματος Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων

Λειτουργία Καταστήματος Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Καταστήματος Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Καταστήματος Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο ορισμός «γεωργικά φάρμακα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται για άμεση ή έμμεση πρόληψη, μείωση ή καταπολέμηση ή καταστολή ασθενειών και εχθρών των φυτών και περιλαμβάνει εντομοκτόνα, νηματοδοκτόνα, μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, σαλιγκαροκτόνα, φυτορυθμιστικές ουσίες, αποξηραντικά, αποφυλλωτικά, προσελκυστικά, αποδιωκτικά, αποστειρωτικά, ή υποκαπνιστικά, συνεργιστικά, προσθετικές ουσίες και άλλα παρασκευάσματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο ως γεωργικά φάρμακα, ανεξάρτητα αν αυτά χρησιμοποιούνται για γεωργική, οικιακή ή περιβαλλοντική προστασία.

Ο ορισμός «κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων» αναφέρεται σε «κατάστημα» δηλ. υποστατικά όπου γίνεται λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων απευθείας στους γεωργούς και όπου δυνατόν να υπάρχει μικρή αποθήκη συνδεδεμένη ή πλησίον του καταστήματος για διατήρηση ποσότητας γεωργικών φαρμάκων.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια για Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει την άδεια για Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων, υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων έχει ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το κατάστημα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με κατάλληλα υλικά ώστε τα γεωργικά φάρμακα να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες (φως, ήλιο, βροχή, αέρα) και γενικά να εξασφαλίζεται η φυσική τους κατάσταση, καθώς και η δηλωμένη διάρκεια ζωής τους·
 • το πάτωμα είναι υδατοστεγές, χωρίς ρωγμές, κατασκευασμένο από υλικά που δεν απορροφούν γεωργικά φάρμακα, που τυχόν απορρέουν και καθαρίζεται εύκολα·
 • να έχει τέτοιο μέγεθος και διαμόρφωση ώστε τα γεωργικά φάρμακα να είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες (π.χ. εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ)·
 • να διαθέτει τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, πριονίδι κλπ) για την εξουδετέρωση και συλλογή των γεωργικών φαρμάκων, σε περίπτωση διαρροής τους·
 • δεν προκαλεί οποιαδήποτε μόλυνση ή ενόχληση σε γειτονικές κατοικίες ή καταστήματα·
 • τα πτητικά γεωργικά φάρμακα δεν διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα σε κλειστά δωμάτια.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια ή ανανέωση Άδειας για Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
1412 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22408643, +357 22408642
Φαξ: +357 22408645
Ηλ. Ταχ.: agrochemicals@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Το έντυπο αίτησης για άδεια ή για ανανέωση άδειας για Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος αίτησης €34,17 (πληρωτέο της μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, και νοουμένου ότι τα προαναφερόμενα κριτήρια έχουν ικανοποιηθεί και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

H άδεια για Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων ισχύει για είκοσι χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της και το τέλος ανανέωσης είναι €34,17.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε αδειοδοτημένο Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, κάθε αδειοδοτημένο Κατάστημα Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων υποχρεούται να τηρεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 • δεν πρέπει να αποθηκεύει ή να πουλά τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, ζωοτροφές και υγρά καύσιμα στο ίδιο κατάστημα ή σε μέρος που επικοινωνεί με το κατάστημα γεωργικών φαρμάκων·
 • μπορεί να έχει στην ίδια αποθήκη/κατάστημα που πουλά γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία και αρδευτικό εξοπλισμό, δενδρύλλια ή σπόρους·
 • απαγορεύεται να κατασκευάζει, προετοιμάζει ή συσκευάζει γεωργικά φάρμακα εντός της αποθήκης/καταστήματος ή να αλλοιώνει με οποιοδήποτε τρόπο τη συσκευασία, ή την ετικέτα, ή ακόμα να διαθέτει προς πώληση γεωργικά φάρμακα με καταστραμμένη ή ανοιγμένη συσκευασία·
 • απαγορεύεται να πουλά γεωργικά φάρμακα σε άτομα που δεν έχουν την ικανότητα δικαιοπραξίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 12 του περί Συμβάσεων Νόμου·
 • να βεβαιώνεται ότι τα γεωργικά φάρμακα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία τοξικότητας, δεν θα είναι προσβάσιμα στους πελάτες·
 • μόνο ενήλικες με καλή πνευματική υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Προμηθειών Νόμου, μπορούν να μεταφέρουν και χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα πρώτης κατηγορίας τοξικότητας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος 2003.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για άδεια Καταστήματος Εμπορίας Γεωργικών Φαρμάκων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου