Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Εγγραφή Επιχείρησης

Εγγραφή Επιχείρησης
Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)·
 • Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)·
 • Εμπορικές επωνυμίες·
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)·
 • Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για 'Έγκριση Ονόματος' πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες οντότητες (Ιδιωτική Εταιρεία, Εμπορική Επωνυμία κλπ.). Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται δια χειρός ή δια ταχυδρομείου στη Μονοθυριδική Πρόσβαση /ΕΚΕ Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με την καταβολή τέλους €10,00 ή €30,00 (παρακαλώ σημειώστε ότι το τέλος εφαρμόζεται για κάθε μια επιλογή ονόματος και όχι για κάθε αίτηση) βάσει της διαδικασίας επίσπευσης (πληρωτέου τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Σημειώνεται ότι η Μονοθυριδική δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για έγκριση ονόματος μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Η έγκριση του ονόματος εξετάζεται εντός ενός μηνός ή εντός πέντε εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία επίσπευσης. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων για την εξέταση ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μονοθυριδική Πρόσβαση & Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου
Τηλ.: +35722409387
Φαξ: +35722409432
Ηλ.Ταχ.:ncdermentzoglou@drcor.mcit.gov.cy, psccyprus@mcit.gov.cy
Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης
Γωνία Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ και Καρπενησίου
1427 Λευκωσία
Τηλ.: +35722404318
Φαξ: +35722404389
Ηλ. Ταχ.: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy

Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης τότε πρέπει να υποβάλλεται πρόσθετα το 'Συνοδευτικό Έντυπο για την Αίτηση Έγκρισης Ονόματος' (βλέπε 'Σχετικά Έγγραφα').

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεξάγουν έρευνα ονόματος όλων των εγγεγραμμένων οργανισμών.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με την νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης.
Η έγκριση ονόματος ισχύει για έξη (6) μήνες. Σε περίπτωση μη εγγραφής της επιχείρησης (εντός 6 μηνών από την έγκριση του ονόματος) το όνομα θα πρέπει να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αναλόγως του αντικειμένου/φύσης εργασιών της επιχείρησης απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση/γνωμάτευση από αρμόδια Αρχή για χρήση συγκεκριμένου ονόματος (π.χ. από Νομικό Συμβούλιο για δικηγορικό γραφείο, από Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εκπαιδευτικό ίδρυμα).

Hide details for ΕταιρείεςΕταιρείες
Ο Περί Εταιρειών Νόμος (όπως τροποποιήθηκε) προβλέπει δύο κατηγορίες εταιρειών:

 • Ιδιωτική εταιρεία, που έχει ένα ή περισσότερα ιδρυτικά μέλη, και της οποίας ο αριθμός των μετόχων περιορίζεται στους 50, δεν μπορεί να προσφέρει μετοχές στο κοινό και το δικαίωμα μεταβίβασης περιορίζεται·
 • Δημόσια Εταιρεία, που απαιτεί τουλάχιστον επτά μέλη, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα να απευθύνει πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για την αγορά μετοχών.

Για να γίνει δυνατή η εγγραφή μιας εταιρείας τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν με το χέρι, μέσω διαδικτύου , μέσω εγγεγραμμένου δικηγόρου στην Κυπριακή Δημοκρατία:
 • Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης (ΗΕ1, απαιτείται ένορκος δήλωση του δικηγόρου και υπογραφή από τον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου)·
 • Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρείας (ΗΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς (ΗΕ3)·
 • Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δημόσιας εταιρείας (ΗΕ 5, σε περίπτωση εγγραφής Δημόσιας Εταιρείας)·
 • Πρωτότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό (πρέπει δια νόμου να συντάσσονται από εγκεκριμένο δικηγόρο
 • Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας (εφαρμόζεται μόνο για υποβολή αίτησης στην Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης·
 • Τέλος €105,00, συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου συν €60,00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής λαμβάνετε το "Πιστοποιητικό Συστάσεως". Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €220,00 εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:
(1) Πιστοποιητικό Μετόχων·
(2) Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
(3) Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
(4) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εταιρείας·
(5) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την εγγραφή εταιρείας. Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός ή 2 με 5 εργασίμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης ή εντός 3 εργάσιμων ημερών με την ηλεκτρονική καταχώρηση εντύπων από την ημερομηνία που υποβάλλονται τα αναγκαία έγγραφα.

Μεταφορά έδρας εταιρείας

Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε χώρα μπορούν να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, νοουμένου ότι η νομοθεσία της χώρας προέλευσης επιτρέπει τέτοια μεταφορά. Επίσης, πρέπει το Καταστατικό της εταιρείας να προνοεί τη δυνατότητα συνέχισης υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας.

Για να γίνει εφικτή η μεταφορά τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν δια χειρός ή ταχυδρομείου, αφού επικυρωθούν από εγγεγραμμένο δικηγόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία (ΜΕ1)·
 • Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (ΜΕΑ)·
 • Τέλος €120,00 , συν €20.00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) με επτά (7) εργάσιμων ημερών με την διαδικασία επίσπευσης ή εντός δεκαπέντε (15) με είκοσι (20) ημερών με κανονική διαδικασία από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Μονοθυριδική Πρόσβαση / ΕΚΕ Κύπρου στο τηλ.: 22409318, φαξ: 22409432, ηλ. ταχ.: psccyprus@mcit.gov.cy ή τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στο τηλ.: 22404316/204/ 408, φαξ.: 22404389, ηλ. ταχ.: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy.

Hide details for ΣυνεταιρισμοίΣυνεταιρισμοί
Οι συνεταιρισμοί εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Υπάρχουν δύο είδη συνεταιρισμών:
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία: Ο κάθε ένας από τους εταίρους ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα και απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων όλων των χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας που δημιουργήθηκαν ενώ ήταν εταίρος·
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται ατομικά και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους στον συνεταιρισμό.

Το έντυπο Εγγραφής Συνεταιρισμού (Σ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €120,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €20,00 με κανονική διαδικασία ή €40,00 με διαδικασία επίσπευσης εκδίδεται πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού. Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός (1) μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας (1) εβδομάδας (μεταξύ δύο (2) με πέντε (5) εργάσιμων ημερών) με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου στο τηλ.: 22409318, φαξ: 22409432, ηλ. ταχ.: psccyprus@mcit.gov.cy ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στο τηλ. 22404392, φαξ.: 22404389, ηλ. ταχ.: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy.

Hide details for Εμπορική ΕπωνυμίαΕμπορική Επωνυμία

Οι εμπορικές επωνυμίες εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

Η αίτηση για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας (έντυπο ΕΕ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €80,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα με μετρητά, ή επιταγή ή τραπεζική εντολή). Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας εβδομάδας με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου στο τηλ.: 22409318, φαξ: 22409432, ηλ. ταχ.: psccyprus@mcit.gov.cy ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στο τηλ.: 22404392, φαξ.: 22404389, ηλ. ταχ.: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy.

Hide details for Ευρωπαϊκή ΕταιρείαΕυρωπαϊκή Εταιρεία

Η εγγραφή μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου. Κύριος σκοπός είναι να επιτρέψει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη να συγχωνευθούν ή να συστήσουν μητρική εταιρεία ή κοινή θυγατρική, αποφεύγοντας τους νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς λόγω της ύπαρξης διαφορετικών νομικών συστημάτων.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη:

Σε περίπτωση Σύστασης Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Societas Europaea SΕ) δια συγχωνεύσεως:
 • Έντυπο Σύστασης SE δια συγχωνεύσεως (ΕΔ1)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Αντίγραφο της απόφασης του Δικαστηρίου που πιστοποιεί ότι οι πρόνοιες του άρθρου 26 του Κανονισμού ΕΚ Αρ 2157/2001 έχουν ικανοποιηθεί·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή €20,00 σε περίπτωση συγχωνεύσεως δια εξαγοράς.

Σε περίπτωση σύστασης μητρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:
 • Έντυπο Σύστασης Μητρικής SΕ (ΕΔ2) μαζί με·
 • Χάρτη του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Έγγραφη έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 32(4) του Κανονισμού ΕΚ 2157/2001·
 • Αντίγραφο του ψηφίσματος που εγκρίνει το σχέδιο σύστασης της SΕ του άρθρου 32(6)·
 • Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SΕ οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SΕ (ΕΔ 2Ι) μαζί με αντίγραφο του σχεδίου των όρων της σύστασης·
 • Έντυπο ειδοποίησης ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SΕ από Ημεδαπή Εταιρεία ή SΕ (ΕΔ2ΙΙ)·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, σύν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.

Σε περίπτωση σύστασης Θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:
 • Έντυπο Σύστασης Θυγατρικής SΕ (ΕΔ3)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Τέλος €105,00 , συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.

Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή 3-4 εργάσιμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου στο τηλ.: 22409318, φαξ: 22409432, ηλ. ταχ.: psccyprus@mcit.gov.cy ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στο τηλ 22404316, φαξ 22404389, ηλ.ταχ:deptcomp@drcor.mcit.gov.cy.

Hide details for Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΕταιρείαςΥποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν αποτελεί νομική οντότητα διαφορετική από εκείνη της ιδρυτικής εταιρείας.

Αλλοδαπές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό μπορούν να εγκαθιδρύσουν υποκατάστημα στην Κύπρο, νοουμένου ότι υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός τριάντα (30) ημερών από την εγκαθίδρυσή τους. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα όπως η μητρική εταιρεία.

Τα ακόλουθα έγγραφα, που πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.
 • Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρεία (ΑΕ1)·
 • Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους διευθυντές και γραμματείς της αλλοδαπής εταιρείας (ΑΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα από την αλλοδαπή εταιρεία πρόσωπα, που διαμένουν στην Κύπρο (ΑΕ3)·
 • Γραπτή δήλωση που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δείχνει: (1) το όνομα και το νομικό καθεστώς της εταιρείας, (2) τον αριθμό εγγραφής, (3) το εγγεγραμμένο γραφείο, (4) την έδρα της εταιρείας στην Κύπρο, (5) τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε η εταιρεία, (6) το εκδοθέν και ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο·
 • Στοιχεία σχετικά με τη διάλυση της αλλοδαπής εταιρείας, τον διορισμό, τα ατομικά στοιχεία και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και τη διεκπεραίωση της εκκαθαρίσεως, πτωχεύσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας, στην οποία υπόκειται η αλλοδαπή εταιρεια·
 • Όταν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία μη Κράτους Μέλους της ΕΕ, στοιχεία για το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του χάρτη του καταστατικού ή άλλου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας σε επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε αντίθετη περίπτωση). Η πιστοποίηση πρέπει να γίνει (1) από Κυβερνητικό αξιωματούχο στη φύλαξη του οποίου βρίσκεται το πρωτότυπο (2) από συμβολαιογράφο (3) από αξιωματούχο της εταιρείας ενώπιον προσώπου με εξουσία να αποδέχεται ένορκες δηλώσεις·
 • Τέλος €300,00, συν €80,00 για τα συνοδευτικά έγγραφα, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για διαδικασία επίσπευσης (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Παράλληλα, οι αιτήσεις για έγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός περίπου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών με τη συνήθη διαδικασία ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου στο τηλ.: 22409318, φαξ: 22409432, ηλ. ταχ.: psccyprus@mcit.gov.cy ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη στο τηλ.: 22404373, φαξ.: 22404389, ηλ.ταχ.: deptcomp@drcor.mcit.gov.cy.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Έντυπα Εταιρειών Τμήματος Εφόρου και Επίσημου Παραλήπτη
Ηλεκτρονική Υποβολή έγκρισης ονόματος, εγγραφής εταιρείας, εγγραφής υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας
Αναζήτηση στον Κατάλογο Εγγεγραμμένων Οργανισμών
Αποτελέσματα Εξέτασης Ονόματος
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έγκριση, Αλλαγή Ονόματος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ1-Δήλωση Συμμόρφωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ3-Στοιχεία σε Σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΜΕ1-Αίτηση Αλλόδαπής Εταιρείας για Συνέχιση της στη Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΜΕ Α-Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ1-Έντυπο Σύστασης SE δια Συγχωνεύσεως.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2-Έντυπο για Σύσταση ΕυρωπαϊκήςΜητρικής Εταιρείας SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2(Ι)-Σχέδιο Σύστασης των Εταιρείων ή SE που προωθούν την Σύσταση της Μητρικής SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ2(ΙΙ)-Ειδοποίηση Ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την Σύσταση Μητρικής SE από Ημέδαπη Εταιρεία ή SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕΔ3-Έντυπο για Σύσταση Θυγατρικής SE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ1-Κατάλογος Εγγράφων που παραδόθηκάν για εγγραφή από Αλλοδαπή Εταιρεία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ2-Κατάλογος και Στοιχεία σε Σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς Αλλοδαπής Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑΕ3-Σοιχεία σε Σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα απο Αλλοδαπή Εταιρεία Πρόσωπα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΗΕ2-Κοινοποίηση της Διεύθυνσης Εγγέγραμμένου Γραφείου Εταιρείας, ή Αλλαγή της Διεύθυνσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝέα Τέλη και Δικαιώματα για Εταιρείες 2013 .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων για αιτητές εξωτερικού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣυνοδευτικό Έντυπο για Εγγραφή Νέας Νομικής Οντότητας-Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣυνοδευτικό Έντυπο για Αίτηση Έγκρισης Ονόματος-Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatEE1-Αίτηση για Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας από ιδιώτη ή Εταιρεία ο οποίος ή η οποία έχει Τόπο Εργασιών στην Κύπρο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣ1 - Αίτηση Εγγραφής Συνεταιρισμού.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/05/2018 11:15:16 AM


© 2009 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου